12. februar 2019

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Anne Marie Jensen, LMO, deltog under behandlingen af punkt 2.

  1. Godkendelse af dagsorden.

          Dagsorden godkendt trods manglen på det sædvanlige punkt 2: Godkendelse af referat.

2. Fremlægning af årsregnskab for 2018 v/ Anne Marie Jensen LMO, og menighedsrådets godkendelse.

Udkast til årsregnskab for 2018 blev fremlagt, gennemgået og tilrettet.

Vedrørende differentieret momssats:

Menighedsrådet har gennemgået den nye differentierede momsprocent, som er opgjort efter en model udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd, BDO, PWC og kirkeministeriet.

Da vi ud fra vores viden og erfaring mener, at denne differentierede momsprocent er retvisende, beslutter vi, at beregningen kan lægges til grund for en momssats på 20%.

Vedrørende funktionsadskillelse:

For at efterkomme stiftsrevisors passus i revisionsprotokol vedr. 2017-regnskab beslutter vi følgende:

  • Alle bilag skal omkring kasserer Jens Erik Nielsen
  • LMO kan lægge bilag til betaling og godkendelse
  • Alle konteringer sendes til kontrol hos kassereren mindst 1 gang pr. måned

Udligningskonto for de to råd:

For at have fuld kontrol med og indsigt i denne konto, vil vi gerne have, at en jævnlig kontooversigt med alle bilag sendes til kassereren.

Regnskab:

Vi vil gerne have tallene sendt på mail før mødet fremover.

Udkast til årsregnskab for 2018 blev herefter godkendt, og det endelige regnskab vil blive behandlet på et senere møde.

3. Sikring af gravsten på Virring kirkegård.  Alle sten er gennemgået i samarbejde med Folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning

Gennemgangen af kirkegårdens gravsten har vist, at vi har 15 – 20 sten i højrisikogruppen, og disse kan sikres midlertidigt ved at lægge dem ned mod soklen.

Beslutning: Vi afventer en central aftale fra provsti/stift vedr. fremgangsmåde og evt. egenbetaling, før vi foretager os yderligere.

Der foretages hverken afspærring eller nedlægning af sten uden forudgående kontakt til gravstedsejere.

Bevaringsværdige sten er alle sikret ved en ny opstilling af disse ryg mod ryg og forankret i jorden.

4. Graveren ansøger om ny arbejdsmobil telefo

Beslutning: Graver Heine Bonde indkøber en ny telefon til ca. kr. 2.500, -.

5. Beslutning om udbetaling af kørselsgodtgørelse til præsten (ansøgning vedlagt)

Beslutning vedr. udbetaling af denne type kørselsgodtgørelse skal træffes på et menighedsrådsmøde.

Beslutning: Der udbetales en kørselsgodtgørelse, jf. ansøgningen.

6. Friluftgudstjenester er på fællesmøde besluttet til 2 om året, hvor Essenbæk og Virring deles om hvert andet år, hvem vil være ansvarlig koordinator i Virring

Friluftsgudstjeneste d. 11/8 kl. 19.00 i Uggelhuse.

Gudstjenesten er at sammenligne med en almindelig gudstjeneste, så personalet har de samme forpligtelse som ellers. De praktiske opgaver klarer vi i fællesskab.

7. Beslutning om digitalt kort over Virring kirkegård (der kan måske opnås rabat ved koordinering af køb med Essenbæk)

Efter forespørgsel hos graver Heine Bonde viser det sig, at der ikke er noget umiddelbart behov for at digitalisere vores eksisterende kirkegårdskort.

Beslutning: Der indkøbes ikke en løsning med digitalt kirkegårdskort.

8. Meddelelser fra præsterne.

Der henvises til referat af Fællesmøde d. 6. februar 2019.

9. Evt.

Der er lavet ny aftenbelysning i klokketårnet.

Kurt Schneider og Jens Erik Nielsen deltager i medarbejdermødet 19/2 – 2019.

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen            Jens Erik F. Nielsen             

   Kurt Schneider                                        Brenda Thorup                         Lars Torstensson

Referent: Lars Torstensson