9. august 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. august 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

  1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter 7a og 7b.

  1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 3. maj 2016.

Intet til referatet.

  1. Fremlægning af regnskab for 1 halvår 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskab for 1. halvdel af året blev gennemgået.

Der er et par enkelte uafklarede punkter omkring sygedagpenge og kirkebogsføring, og samtidig har vi et lavere aktivitetsniveau end forventet.

Efter aftale med provstiet bliver sygedagpengene liggende i Virring kirkekasse.

Regnskabet godkendtes.

  1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri. Der er indkommet tilbud på alle entrepriser,

Vi mangler at:           Beslutning om igangsættelse af projektet

Beslutte den endelige tidsplan.

Orientere Århus Stift om lukning af kirken under projektforløbet                                       Få provstiets beslutning af projektopstart

JOJ kontakter stiftet med henblik på at få endelig godkendelse af projektet, og Svenning kontaktes for at få lavet en endelig tidsplan.

Vi vil gerne have arbejdet igangsat d. 3. oktober og have det færdigt d. 4. december

  1. Indkøb af accu hækklipper med 2 batterier.

Indkøbet bevilges.

Fremover skal indkøb af denne størrelsesorden ikke forelægges menighedsrådet.

  1. Menighedsrådets beslutning om køb af 2 skriveborde til Inger Lise og Lene.

Skrivebordene indkøbes.

Se bemærkning til punkt 5.

  1. Etablering af kloaksystem for graverhuset.

Orientering ved Kurt Schneider.

Der er nogle uklare planer om kloakering i Virring, som måske kan betyde noget for vores kloakering. Vi afventer henvendelse fra Randers kommune.

LGT har skærpet opmærksomhed på eventuelle planer.

7a. Revisionsprotokollat.

Ingen bemærkninger.

Protokollatet blev underskrevet.

7b. Børnekonfirmandundervisning.

Alle menighedsråd er forpligtet til at lave børnekonfirmandundervisning. Sognepræsten har det overordnede ansvar for og tilsyn med undervisningen, men ikke med gennemførelsen af undervisningen.

Vi har haft ”Kirkebilen” til at varetage undervisningen, og det har fungeret fint.

Der laves aftale med ”Kirkebilen” om at varetage undervisningen fremover.

LGT sørger for at fordele evt. arbejdsopgaver i forbindelse med MR2016.

Næste møde: tirsdag d. 18. oktober.

 

Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

 

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson