16. november 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter til konstitueringsaftalen vedr. stående og ad hoc udvalg.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 9. august 2016.

            Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 3. kvartal 2016 v/ Christian Kirk til menighedsrådets godkendelse.

Perioderegnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Kirk.

Der er et uforholdsmæssigt overskud, men der ligger nogle uopgjorte mellemregninger, bl.a. ikkeudbetalt pension, udligning med de tre øvrige sogne. Desuden er der ”sparet” en sum penge som følge af sygemeldinger.

Perioderegnskabet godkendtes.

 1. Manglende betaling af pension til medarbejder gennem 2 – 3 år v/Christian Kirk.

Der laves en regulering af pensionsudbetaling gennem 3 år til gravermedhjælp.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. Resolution af 12. juni 1992 i Virring kirke.

Forslaget blev tiltrådt.

 1. Orientering om fremdrift i renovering af stoleværk mm.

Maling af stoleværk og lakering af gulv bliver færdig i denne uge, og våbenhuset skulle blive færdig i næste uge. Tidsplanen overholdes derfor.

 1. Oprydning/rengøring efter renovering i Virring kirke.

Graveren og gravermedhjælperen sørger for rengøringen, og gravermedhjælperens ansættelse forlænges derfor.

Der hyres en vinduespudser til at rengøre vinduerne.

7a. KS undersøger priser på nye bænke (7 stk.) og skraldely (8 stk.).

 1. Underskrift af revisionsprotokollat 2016 og godkendelsesbrev.

Revisionsprotokollat og godkendelsesbrev blev underskrevet

Herefter overgik menighedsrådsmødet til ny konstituering for den næste valgperiode.

 1. Forslag til Virring menighedsråds mødeaktivitet 2017 (Bilag).

Forslag til mødedatoer blev tiltrådt.

 1. Valg af formand jvf. §8, stk. 1.

Jens Ole Johansen

 1. Valg af næstformand, jvf. §8, stk. 2.

Kurt Schneider

 1. Valg af kirkeværge, jvf. §10, stk. 1.

Brenda Thorup

 Valg af kasserer, jvf. §10, stk. 2.

Jens Erik Nielsen

 1. Valg af sekretær, jvf. §10, stk.4.

Lars Torstensson

 1. Valg af kontaktperson, jvf. §10, stk. 5.

Kurt Schneider

 1. Valg af bygningssagkyndig, jvf. §10, stk. 8.

Jens Pedersen

 1. Valg af underskriftsberettiget, jvf. §10, stk. 9.

Kurt Schneider.

IT-ansvarlig: Lars Torstensson

 1. Valg til stående udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: hele menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg: Jens Erik Nielsen

Dette udvalg bør efter Virrings opfattelse fortsætte som selvstændigt udvalg med 1 medlem fra hver menighedsråd.

Valgbestyrelsen: Lars Torstensson

Brenda Thorup

Jens Erik Nielsen

 1. Valg til øvrige udvalg.

Aktivitetsudvalg: Lars Torstensson, Brenda Thorup.

Det fælles Aktivitetsudvalg konstituerer sig selv.

Forretningsudvalget: Jens Ole Johansen, Jens Erik Nielsen

Forretningsudvalget bør efter Virrings opfattelse være et mellemled mellem de to menighedsråd og ikke mellem sognene.

Sognehusudvalget bør efter Virrings opfattelse være et selvstændigt udvalg bestående af 1 medlem fra hvert menighedsråd samt en medarbejder fra huset og præsterne.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Vi skal selv afholde udgiften til hjemtransport af konfirmander, da der ikke kører skolebus på dette tidspunkt. Vi har bustransport i budgettet allerede nu, og vi skal huske det fremover og behandle det i forretningsudvalget.

Sommermøde: søndag d. 18 juni. ILG, BT og LGT arbejder videre med det.

Syn på præstebolig: der er flere ting, der skal udbedres.

Dagtilbuddene kommer til julegudstjenester primo december, og skolen kommer d. 21. december.

Lysestager og dåbsfad er blevet pudset op

 1. Indsættelse af Søren Peter Villadsen.

Der er møde torsdag d. 17/11 for at planlægge arrangementet d. 4/12.  Jens Ole Johansen deltager.

Der må gerne komme flere aktiviteter i Virring kirke.

Referater til underskrift.

 Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson