16. oktober 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 16. oktober 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3 – 6.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 7a: Særlige gudstjenester.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 14. august 2018.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 3. kvartal 2018 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskabsfører Christian Kirk gennemgik og kommenterede kvartalsrapport for3. kvartal.

Der er foretaget en 50/50 – fordeling mellem kirke og kirkegård ved udgiften vedr.  asfaltering af P-pladsen.

Der er et mindreforbrug samlet set, så vi står godt rustet til årets sidste og dyre kvartal.

Kvartalsrapporten blev godkendt.

 1. Menighedsrådets sluttelige godkendelse af årsbudget 2019.

Menighedsrådet godkendte årsbudget 2019:

”Virring Sogns Menighedsråd, cvr-nr: 11295010, Budget 2019. Endeligt budget afleveret d. 15-10-2018 10.02”.

 1. Menighedsrådets godkendelse af revisionsprotokol 2017 og underskrift af samme.

Menighedsrådet godkendte og underskrev Revisionsprotokol 2017.

 1. Menighedsrådets underskrift af protokollat 2017(kasseeftersyn).

Menighedsrådet godkendte og underskrev Protokollat 2017 (kasseeftersyn).

 1. Menighedsrådets tilladelse til anvendelse af salmebogstillægget ”100 salmer” og evt. indkøb af passende antal.

Der er fra sognepræsterne kommet et ønske om menighedsrådets tilladelse til at anvende og anskaffe nogle nye salmebogstillæg – i denne omgang tillægget ”100 salmer”.

Beslutning: menighedsrådet tillader, at salmebogstillægget kan anvendes, hvis ikke det strider mod andres godkendelser.

Menighedsrådet godkender, at der indkøbes ca. 50 eksemplarer til fælles brug i de 4 kirker.

7a.     Særlige gudstjenester: Lucia-, jagt- og friluftsgudstjeneste.

Luciagudstjeneste afholdes torsdag d. 13/12 kl. 19.00 i Virring kirke.

Jagtgudstjeneste: lægges omkring midten af februar, når det kan passe.

Friluftsgudstjeneste: plejer at ligge i august, men er de senere år ”druknet” i regn.

Virring menighedsråd vil gerne foreslå, at der fremover kun afholdes én årlig friluftsgudstjeneste, nemlig 2. pinsedag på skift mellem de 4 sogne.

 1. Menighedsrådets stillingtagen til sikring af eventuelle ”usikre gravsten ”.

Alle gravsten bliver nu synet for at lokalisere eventuelle ”usikre” gravsten.

Hvis/når sådanne opdages, vil gravstedsejerne blive kontaktet med en sikringsvejledning.

 1. Kirkebilsordningen. 

Se sidste referat for ordningen.

Indlæg til Kirkebladet vedr. muligheden for at benytte kirkebilen til besøg på kirkegården er lavet af Heine og Søren Peter.

 1. Faktura på den ” digitale arbejdsplads ”.

Alle fakturaer – også digitale – skal fremover sendes til Jens Erik.

 1. Menighedsrådets beslutning om deltagelse fælles julefrokost for de 4 sogne for

menighedsrådsmedlemmer med ægtefæller/ledsager.

Forslag til dato og tidspunkt meddeles snarest af Poul Nielsen.

Menighedsrådet deltager i den fælles julefrokost d. 6/12 kl. 18.00.

Lars sidder med i udvalget sammen med Birthe og Tine.

Virring indstiller, at hvert råd betaler for sine ”egne” deltagere!

 1. Orientering om ansættelse af sognemedhjælper Anne Sofie Blix Nielsen 

Der er nu ansat en kirke- og kulturmedarbejder, Anne Sofie Blix Nielsen.

Virring kan god frygte, at den anviste arbejdsplads med et delt kontor ikke er den mest optimale løsning. Vi henstiller derfor til, at der laves en evaluering af arbejdsforholdene og tages stilling til en eventuel omrokering af arbejdspladser.

 1. I forbindelse med menighedsrådets beslutning om ikke at være en del af det fælles regnskabskontor har vi inviteret revisionsfirma LMO, som vil informere om deres evt. mulighed for at tage over efter Christian Kirk.

Menighedsrådets beslutning: efter en længere samtale med Anne Marie Jensen og Dorthe Bruus fra LMO i Søften, besluttedes det at skifter regnskabsfører fra Christian Kirk til LMO. Skiftet er med virkning fra 1/12 – 2018.

De nødvendige tiltag i forhold til overdragelse af diverse fuldmagter, så Anne Marie Jensen og Dorthe Bruus (LMO) kan få de nødvendige adgange til pengeinstitutter, DAP, e-boks mm. iværksættes hurtigst muligt.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Se punkt 7a.

 1. Evt. 

 

Inger Lise Gram                                       Jens Ole Johansen

Jens Erik F. Nielsen                            Kurt Schneider                               Lars Torstensson