17. november 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                     Blad nr. 63.

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl. 19.00 i Sognehuset.

Afbud: Tine Rasmussen, Else Holm og Kirsten Pultz  Fraværende:

Regnskabsfører Chr. Kirk deltog i mødet.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt med tilføjelse af pkt. 3a og 6a.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat af 31. oktober 2016.

Menighedsrådets beslutning.  Underskrevet og godkendt.

3 a Godkendelses af regnskabsbrev for 2015

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Restancer vedr. gravstedsvedligeholdelse v Max Munch.

Menighedsrådets beslutning. Afskrivnings oversigt fremlagt, der afskrives kr.7915,48.  Godkendt.

 1. Orientering om den aktuelle økonomiske situation ved regnskabsfører Chr. Kirk, herunder godkendelse regnskabsrapport for 3. kvartal 2016.

Menighedsrådets beslutning. Chr. Kirk orienterede om den økonomiske situation. Godkendt og underskrevet.

 1. Forslag om anskaffelse af ny flagstang med indvendig snor ved kirken. V. Poul Nielsen

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud er indhentet, udgift mellem 10.000 og 17.000 kr. Ny flagstang indkøbes. Godkendt.

6a Godkendelse af indkøb til præstekontor.

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud på ca. 22.000 kr. Godkendt.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992, ved Essenbæk Kirke v. Inger Lise Gram.

Den gældende liturgi for højmessen i Essenbæk Kirke har til dato været den gamle gudstjenesteordning med en evangelielæsning i formessen. Hvis vi går over til gudstjenesteordningen fra 1992 får vi frem for en  evangelielæsning en gammeltestamentlig læsning i formessen. En ændring af gældende liturgi kræver Menighedsrådets godkendelse.                                                                                                                                                     

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 

Side 64

 1. Kirkens Korshærs Genbrug i Assentoft anmoder om optagelse af kollekt til Kirkens Korshær ved gudstjenesten den 27. november i anledning af Kirkens Korshærs landsindsamling samme dato.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Genoptagelse af pkt. 5 fra sidste møde, køb af stole og borde til mødelokale 1.

Menighedsrådets beslutning. Udsættes, der skal flere overvejelser/undersøgelser hvad der er mest hensigtsmæssigt.  Godkendt.

 1. Indsættelsesgudstjeneste for Søren Peter Villadsen med efterfølgende sammenkomst søndag den 4.december kl. 10,30 i Essenbæk Kirke og Sognehus.

Menighedsrådets beslutning. Orientering om dagens program. Godkendt.

 1. Siden sidst ved sognepræst, formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, medarbejderrepræsentant og udvalg.

Inger Lise Gram: Inventarliste og protokol for præstebolig er på den digitale arbejdsplads. Har allerede et godt start samarbejde med den nye præst Søren Peter Villadsen. Opfordring til opbakning til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, måske noget for aktivitetsudvalget.

Poul Nielsen: Invitation fra VA el, til reception den 25.11.

Tove Wraa: I gang med at opdatere ansættelses kontrakter mv. i forbindelse med overgangs til fælles menighedsråd.  Orienterede om en praktikordning for kirketjener. Nogle ønsker om flere timer, der overvejes evt. ændringer inden budget 2018 skal påbegyndes.

 1. Kommende arrangementer.
 2. december Ældre gudstjeneste. Problematisk med transport til/fra kirken, dette søges løst.
 3. december Koncert med voksen koret.
 4. december bruger Kirkens Korshær lokaler i Sognehuset til julefrokost.
 5. december gudstjenester for skoler og institutioner.
 6. Eventuelt.

Henning Søby og Ulla Beck takkede for et godt samarbejde gennem årene.

Poul Nielsen takkede for samarbejdet i de sidste 4 år, det har været rigtigt godt, der blev overrakt gaver til de afgående rådsmedlemmer.

Ref. Max Munch

Poul Nielsen                                Tove Wraa                                                         Henning Søby

 

 

Teddy Johannesen                    Ulla Beck                                        Inger Lise Gram                          Max Munch