18. august 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 59

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 18. august kl. 19.00             

Afbud: Tove Wraa                                                                               Fraværende: Børge Jensen og Ruben Lysemose.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med pkt. 3a og 3b tilføjet.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2015 v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

3a. Gave til Hanne Hjørlund.  Der gives en gave, sammen med Hørning og Årslev.

3b. Åben kirke i dagtimerne.  Skal være åben i dagtimerne.

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 v. Kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Efter ønske fra sognepræst (ilg) og kirketjener (fremsendt til alle 4 menighedsråd) forslag om indkøb af 2 hæve/sænke skriveborde til de pågældendes kontorer. Orientering v. formanden. Tilbud modtaget.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Børnekonfirmandundervisningen – den fremtidige varetagelse/ansættelse af undervisningshjælp v. Inger Lise Gram. Der er truffet aftale om at Kirkebillen varetager undervisningen for 2017 og 2018.

Menighedsrådets beslutning.  Præsterne har ansvar og tilsyn med undervisningen og deltager i udvalgte undervisnings timer. Der skal ansættes en underviser. Godkendt.

7a.  Afskrivning af restancer v. kassereren. Der afskrives 3 poster på i alt 1510,59.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

7b.  Justering af rykkerprocedure v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med tilføjelse af ophør af renholdelse i rykkerbrevet.

 1. Orientering om afsluttet arbejde vedr. Sognehuset (provstesynet 2015) herunder faktura for udført flisearbejde i Sognehusets aula v. kirkeværgen. Henning Søby orienterede om fortsatte problemer,

Menighedsrådets beslutning. Der følges op på dette – godkendt.

 1. Orientering m.v. om afholdelse af orienteringsmøde den 13. september forud for menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsen.

 

Blad nr. 60.

Der har været annonce i uge 33. Vi husstand omdeler kopi af plakat, som Tove Wraa har fremstillet, uddeles i perioden 8.-10. september. Alle opfordres til at finde emner til kandidater.  Valgbestyrelsen sørger for opstillingslister til brug den 13.9. Poul Nielsen orienterer om de sidste fire års arbejde i menighedsrådet

 1. Udfyldelse af liste vedr. flag ned ved solnedgang efter højmesser i Aug. – sept. – okt. – nov. måneder.

Listen blev udfyldt og medsendes referatet.

 1. Kommende arrangementer.

Litteraturkreds – bogudlevering 25. august.

Koncert i Hørning Kirke, onsdag den 21. september.

Sogneaften med Mads Gram, tirsdag den 27. september. ”Når Cambodja og Danmark mødes”

Syng dig glad – onsdag den 21. september.

Sogneaften med Søren Ryge 15. november. ”Det handler om mennesker/skæve eksistenser”

 1. Siden sidst v. Sognepræsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværgen, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram: konfirmander er indskrevet. Rollespil ”Luther” i Fussingø. Børneinstitutioner er inviteret til Julegudstjeneste.

Poul Nielsen: Energigennemgang i Sognehuset. Brandsyn den 30.8. i Kirken. Tak fra Inger Simonsen. Årslev kirke er lukket året ud. Virring Kirke er lukket i perioden 3.10 – 2.12. Kirkegårdsbestyrelsen har bevilget hjælp til hække klipning i Årslev og Hørning.  6.9. budgetsamråd Sognehuset i Essenbæk.

Else Holm forespørger om gammel kaffemaskine kan overlades til genbrugsen – godkendt.

 1. Eventuelt.

Skiftedag på Hørning Stiftelsen, afskeds reception for Anne Kærgreen, 26. august.

Referent: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                             Ulla Beck                                                                     Else Holm

 

Tine Rasmussen                                                      Teddy Johannessen                                               Kirsten Pultz

 

Inger Lise Gram                                                       Henning Søby                                                           Max Munch