2. maj 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

  1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 14. marts 2017.

Ingen bemærkninger.

  1. Fremlægning af regnskab for 1 kvartal 2017 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse heraf.

Kvartalsregnskabet godkendtes uden bemærkninger.

  1. Budget 2018 til menighedsrådets behandling.

Der er usikkerhed vedr. el- og varmeudgifterne; der skal derfor laves månedlige aflæsninger af elforbruget, så vi kan følge det nøjere.

Kontoposten 228020 benævnes ”Konfirmander”, og der afsættes kr. 70.000.

Budgetgennemgangen viser et underskud. Dette skal undersøges nærmere og beskrives for provstiet.

Budget 2018 godkendtes herefter.

  1. Etablering af internetadgang i sogne/graverhus for medarbejdere, konfirmander og brugere af Sognehuset, samt etablerings- og driftsomkostninger.

Menighedsrådet anbefaler, at der snarest og så hurtigt som muligt etableres en WIFI-løsning i Sognehuset, så medarbejdere, konfirmander og brugere kan bruge IT-teknologier i dagligdagen.

  1. Ny motor m.m. til klokkemotor og eltavle pris omkring kr. 50.000. Evt. ansøgning til provstiet.

Klokkeeftersynet har vist, at det er nødvendigt med nogle udskiftninger i det automatiske ringeanlæg. Anslået pris: kr. 60.000.

Jens Erik Frisk Nielsen sender ansøgning til provstiet.

  1. Orientering angående bevilling til etablering af ny belægning på P-plads v /JEN.

Vi har fået bevilget midler fra provstiudvalget til ny belægning på parkeringspladsen.

Jens Erik Nielsen får arbejdet sat i gang.

  1. Orientering fra præsterne.

God tur med konfirmanderne til Århus.

Biskoppen har godkendt brugen af nye alterbøger mm.

Der planlægges en studietur.

  1. Evt.

Graveren skal have ny pc.

Formændene skal mødes med provsten indenfor 14 dage.

 

 

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen                              Jens Ole Johansen

 

 

Jens Erik F. Nielsen                                 Kurt Schneider                                         Brenda Thorup

 

Lars Torstensson