Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 3/3

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk – Årslev og Hørning Sogne.
Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts kl. 17.00 i Årslev Præstegårdsstue.

Afbud: Max Munch

Ledende graver Ann Britt Møller og graver medhjælper Ole Rygaard deltog i mødet.

Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møder.
Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning. Godkendt

3. Besigtigelse og stillingtagen til om der skal sås græs på de tomme gravsteder på Årslev Kirkegård (på nordsiden ved kapellet)
Bestyrelsens beslutning. Forslaget blev vedtaget. En del af området skal benyttes til mulighed for plade i plæne. Årslev menighedsråd laver et tillæg til deres kirkegårdsvedtægter. (se bilag)
4. Ledende graver orienterer om ”set og sket” siden sidste møde.
Udløbende gravsteder er nedlagt og træer er beskåret i Essenbæk.
Man er påbegyndt at fjerne gran og omkring uge 11 plantes stedmoder.
Der er købt ny plæneklipper, den gamle er gået med i bytte.
5. Formanden orienter om den økonomiske situation ved udgangen af 2014.

Poul Nielsen gav en orientering.
6. Eventuelle ønsker/anskaffelser m.v. som skal medtages ved budgetlægningen for 2016.
Bestyrelsens beslutning. Der medtages 10.000 kr. i budgettet i 2016.

7. Virring Menighedsråd v. Kurt Schneider, forespørger om hjælp ved begravelser/bisættelser, såfremt begge Virrings gravere er sygemeldte.
Bestyrelsens beslutning. Dette aftales graverne imellem.

8. Introkursus for nyansatte i Folkekirken den 30. april 2015. Program forelagt på mødet.

9. Eventuel deltagelse i kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 18. marts 2015.
Bestyrelsens beslutning. Der deltager ingen.

10. Eventuelt. Intet at berette.

11.Næste møde d. 8. april kl. 17.00 i Essenbæk Sognehus, fra 18.00-18.30 serveres der en bid brød.

referent Berit Schneider Mogensen

Med venlig hilsen
Poul Nielsen

Godkendt og underskrevet d. 8. april 2015

Poul Nielsen

Poul Anker Kjærggard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen

Menighedsrådsmøde 9. marts i Årslev kl. 19.30

Årslev den 2. marts 2015

 

Menighedsrådsmøde mandag den 9.marts 2015 kl. 19.30 i præstegårdsstuen.

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.
 2. Godkende dagsorden.
 3. Meddelelser.
 4. Fælles indkøb.
 5. Restaurering af kirke.
 6. Gravsteder og bøgepur.
 7. Underskrive regnskab.
 8. Sangbøger.
 9. Næste kirkeblad.
 10. Eventuelt.
 11. Næste møde.

 

Med venlig hilsen

Birthe Pedersen

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 24/2 2015

Referat fra Forretningsudvalgs møde for Virring – Essenbæk – Årslev og Hørning sogne, den 24.2.2015, kl. 19.00 i Sognehuset Afbud. Max Munch deltag, i stedet for Tove Wraa, der har orlov i januar kvatal. Fraværende: Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra FU mødet den 21. oktober 2014.

FU beslutning.   Godkendt. (underskrives ikke)

 1. Godkendelse af dagsorden.

FU beslutning. Godkendt.

 1. Gudstjenesteliste for april – juli 2015. Vedhæftet. v. Inger Lise Gram.

Fu beslutning. Godkendt som udsendt.

 1. Status vedr. indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts 2015. v. Inger Lise Gram/Poul Nielsen.

6 har meldt sig, derudover deltager konfirmanderne. Der sluttes i sognehuset med Carstens Hotdogs bod.

 1. Ny hjemmeside er etableret. Fordeling af udgifter vedr. denne v. Poul Nielsen.

Der mangler billeder af nogle menighedsrådsmedlemmer. Praktisk hvis præster og formænd har adgang til at opdatere i kalenderen. Der er forskellige link, hvor man får den gamle hjemmeside. Max Munch kontakter Henrik Ehlers og Lene B. Mikkelsen med disse ændringer. Udgift til den nye side er ca. kr. 16000,00 FU beslutning. Ovenstående ændringer skal udføres, udgiften fordeles ligeligt mellem de 4 menighedsråd.

 1. Virring Menighedsråd forespørger Essenbæk, Årslev og Hørning om hjælp ved begravelser/bisættelser såfremt begge Virrings gravere er sygemeldte. v. Kurt Schneider.

Poul Nielsen forelægger det for kirkegårdsbetyrelsen. Fu beslutning.

 1. Markering af Sognepræst Inger Lise Grams 25 års jubilæum som præst ved Virring – Essenbæk, samt senere også Årslev og Hørning Sogne. v. Poul Nielsen.

FU beslutning. Inger Lise Gram ønsker ingen markering, taget til efterretning. – ændring ihht. Mail til formændene den25.5. citat fra mail: ”Men jeg har tænkt gennem natten – og vi har talt om det hjemme på Skovsangervej – og jo, mit jubilæum den 31. august må godt blive markeret. – Blot det bliver på stilfærdig vis”  Forslag at det sker efter gudstjenesten søndag den 30. august

 1. Om ca. halv andet år er der nyvalg til menighedsrådene. Hvordan får vi medlemmer til at gå ind i menighedsrådsarbejdet? Skal vi arbejde for et fælles menighedsråd for de fire sogne? Fordele og ulemper ved et fælles menighedsråd. v. Kaj Nielsen.

FU beslutning. Ingen brænder for et fælles menighedsråd. Derfor en opfordring til benarbejde med at finde nye kandidater. (info brev, personlig kontakt og lign.) inden næste valg, der skal afholdes i 2016.

 1. Eventuelt.

Spørgsmål ang. Afholdelse af feriefridage for gravere og gravermedhjælpere. Spørgsmål ang. Bispevalg. Der udsendes stemmeseddel til de enkelte menighedsrådsmedlemmer.

 1. Næste møde.

Tirsdag den 7. april eller 14. april. (afklares med Christian Kirk) Christian Kirk kan ikke de to datoer, der er i stedet aftalt onsdag den 8. april. Med følgende program:                                                                                                   Kirkegårdsbestyrelsen mødes kl. 17.00.           ( spise pause kl. 18 til 18.30)                                                                                                                                 Essenbæk Menighedsråds budget gruppe mødes kl. 18.30.                                                                                                    Forretningsudvalget mødes kl. 19.30 Referent: Max Munch.