Kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 15. marts 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 i Essenbæk Sognehus.
Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet.
Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 2. december 2015.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt med tilføjelse af 3a.

3. Ledende graver orienterer om arbejdet, kurser mv. siden sidste møde, herunder personalesituationen.
Det er en travlt tid, da forårsblomster skal i jorden. I Hørning og Årslev er dette arbejde færdigt. Philip Mohr har været inde som medhjælper, når der har været et behov for ekstra hjælp. For først gang er faktura blevet udsendt via e-boks.
Ole Rygaard prøver at starte lidt op med arbejdet igen, i første omgang, prøver han at tage en gudtjeneste i Hørning.

3a. Anlægsarbejde i 2016, kr. 125.000,-
Lys på p-plads i Essenbæk kr. 30.000,- Er udført i 2015.
Beplantning ved dige i Essenbæk kr. 45.000,-
Hække på de 3 kirkegårde kr. 50.000,-
4. Eventuelle forslag fra Ledende graver til optagelse på anlægsbudgettet for 2017 med pris på det ønskede.
Bestyrelsens beslutning.:
Ann Britt Forelagde ønsker, ville finde priser på nedenstående.
Løvsuger, vogn til traktor i Hørning, Brækstang(letvægtsudgaven) Evt. nye sten i urne afsnittet ved Essenbæk Kirke, dette er til overvejelse.
5. Eventuelt. Intet

6. Næste møde. Torsdag d. 21. april, kl. 17.00 i Essenbæk Sognehus

referent Berit S. Mogensen

Med venlig hilsen
Poul Nielsen

Godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde torsdag 21. april 2016

Poul Nielsen Tove Wraa

Poul Anker Kjærgaard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen

2017

Virring kirke – St.Bededag,  d. 12. maj
Hørning kirke – St.Bededag, d. 12. maj
Årslev kirke – St.Bededag, d. 12. maj
Essenbæk kirke – 7. a og 7. b – St.Bededag, d. 12 maj
Essenbæk kirke – 7.c. – søndag d. 14. maj

15. marts 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup, Heine Bonde Smidt og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 17. november 2015.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2015 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Sag:  Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Regnskab 2015. Afleveret d. 14-03-2016.

Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået af regnskabsfører Christian Kirk.

Der er et mindreforbrug på flere konti, som bl.a. er begrundet dels i et lavere aktivitetsniveau end forventet, dels i uafsluttede renoveringsopgaver i kirken.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

 1. Ekstraomkostninger til hjælp til undervisning af juniorkonfirmander??

Menighedsrådet har konstateret, at Essenbæk menighedsråd disponerer med en ekstraomkostning til hjælp til juniorkonfirmanderne.

Rådet vil gerne have klargjort, om det er tale om en bevilling fra provstiet, eller pastoratet selv skal afholde udgiften. Hvis det sidste er tilfældet, bør afgørelsen træffes i et fælles forum.

 

 1. Status på provstesyns opgaver.

Der er flyttet runesten og ligsten i våbenhuset, så de tager sig bedre ud. Graver Heine Bonde Smidt får lavet udkast til nogle forklarende skilte. Disse forelægges til godkendelse, så de kan opsættes inden konfirmationstiden.

P-pladsen mangler bare asfaltarbejdet, som afventer bedre vejr.

 

 1. Uddannelse af personale.

Graver Heine Bonde har deltaget i et (gratis) kursus i ledelse og kommunikation.

 

 1. Udvendig kalkning af kirken.

Kirken kalkes udvendig inden konfirmationen. Hvis prisen er i orden, iværksættes arbejdet med det samme.

 

 1. Renovering af stoleværk m.m.

Arbejdet sættes i gang efter de allerede indhentede tilbud.

Arkitekten må kunne klare aftaler om kirkelukning m.m., så arbejdet kan komme i gang efter 1. juli.

 

 1. Præstesituationen.

Som det også ses i regnskabet har der været og er der fortsat et meget lavt aktivitetsniveau omkring det kirkelige arbejde. Vi oplever også i Virring sogn, at vi får mange forskellige vikarer ind over, hvilket giver anledning til en del uro og bekymring i sognet.

Menighedsrådet er absolut ikke utilfredse med de to præster, der er sat til at varetage vikariaterne, men vi ser i meget høj grad frem til at få en afklaring på vore egne præsters situation – og hvornår vi kan forvente en tilbagevenden til en normaltilstand, for vi kan ikke blive ved på denne måde ret meget længere.

Endelig finder menighedsrådet det ikke tilfredsstillende, at vi ikke får svar fra højere instanser – end ikke en kvittering for modtagelse.

 

 1. Meddelelser fra præsterne.

Intet, da der ikke var nogen deltagende præst.

 

Jens Ole Johansen                                     Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

 

 

 

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson M

15. marts 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup, Heine Bonde Smidt og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 17. november 2015.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2015 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Sag:  Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Regnskab 2015. Afleveret d. 14-03-2016.

Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået af regnskabsfører Christian Kirk.

Der er et mindreforbrug på flere konti, som bl.a. er begrundet dels i et lavere aktivitetsniveau end forventet, dels i uafsluttede renoveringsopgaver i kirken.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

 1. Ekstraomkostninger til hjælp til undervisning af juniorkonfirmander??

Menighedsrådet har konstateret, at Essenbæk menighedsråd disponerer med en ekstraomkostning til hjælp til juniorkonfirmanderne.

Rådet vil gerne have klargjort, om det er tale om en bevilling fra provstiet, eller pastoratet selv skal afholde udgiften. Hvis det sidste er tilfældet, bør afgørelsen træffes i et fælles forum.

 

 1. Status på provstesyns opgaver.

Der er flyttet runesten og ligsten i våbenhuset, så de tager sig bedre ud. Graver Heine Bonde Smidt får lavet udkast til nogle forklarende skilte. Disse forelægges til godkendelse, så de kan opsættes inden konfirmationstiden.

P-pladsen mangler bare asfaltarbejdet, som afventer bedre vejr.

 

 1. Uddannelse af personale.

Graver Heine Bonde har deltaget i et (gratis) kursus i ledelse og kommunikation.

 

 1. Udvendig kalkning af kirken.

Kirken kalkes udvendig inden konfirmationen. Hvis prisen er i orden, iværksættes arbejdet med det samme.

 

 1. Renovering af stoleværk m.m.

Arbejdet sættes i gang efter de allerede indhentede tilbud.

Arkitekten må kunne klare aftaler om kirkelukning m.m., så arbejdet kan komme i gang efter 1. juli.

 

 1. Præstesituationen.

Som det også ses i regnskabet har der været og er der fortsat et meget lavt aktivitetsniveau omkring det kirkelige arbejde. Vi oplever også i Virring sogn, at vi får mange forskellige vikarer ind over, hvilket giver anledning til en del uro og bekymring i sognet.

Menighedsrådet er absolut ikke utilfredse med de to præster, der er sat til at varetage vikariaterne, men vi ser i meget høj grad frem til at få en afklaring på vore egne præsters situation – og hvornår vi kan forvente en tilbagevenden til en normaltilstand, for vi kan ikke blive ved på denne måde ret meget længere.

Endelig finder menighedsrådet det ikke tilfredsstillende, at vi ikke får svar fra højere instanser – end ikke en kvittering for modtagelse.

 

 

 1. Meddelelser fra præsterne.

Intet, da der ikke var nogen deltagende præst.

 

Jens Ole Johansen                                     Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

 

 

 

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson M