12. maj 2016

Hørning sogns menighedsråd                    

Menighedsrådsmøde torsdag den 12. maj 2016

 Afbud: Henrik Hansen

 

 1. Velkomst og underskrivelse af protokol

Protokol underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af afstemningsresultatet ved det afholdte menighedsmøde onsdag den 11. maj 2016. Skriftlig afstemning.

For stemte: 10              Imod stemte: 1            Blankt stemte: 0

Afstemningsresultatet godkendt      

 1. Valg af 1 medlem til midlertidigt udvalg vedrørende Fælles Menighedsråd

Berit Mogensen blev valgt

5. forelæggelse af kvartalsrapport for første kvartal 2016

Forelagt og Godkendt

 Årsbudget 2017.

Hørning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60865418, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 10-05-2016 07:38

Gennemgået og godkendt.

 1. Provstesyn 4. maj 2016

Synsprotokol gennemgået, vi arbejder videre med at få klokken lavet elektrisk

 1. Orientering om Anne Bækgaards fratrædelse pr. 30. september 2016, og at Inger Lise Gram kommer tilbage fra 1. juli 2016.

Til orientering

 1. Formændene for de fire menighedsråd skal have et møde med Biskop Henrik Wigh-Poulsen tirsdag den 17. maj kl. 13.00.

Til efterretning.

 1. Eventuelt

Tilbud fra DanSand: 22 klapstole 6385,50 kr. inkl. Moms

Klapbord 1687 kr. + moms

2 stk. stumtjenere 5578 kr. + moms

Der arbejdes med at tilrettelægge turen for menighedsrådene

 1. Nyt til kirkebladet.

Der skal skrives noget om valget og om sammenlægningen

 Næste møde den 16. juni 2016.

 

 

Referat signeret:

Poula Kristensen,

Berit Mogensen,

Dorthe Thorsgaard,

21. april 2016

Hørning sogns menighedsråd                    

Menighedsrådsmøde den 21. april 2016.

Afbud: Dorthe Thorsgaard, Henrik Hansen

 

 1. Velkomst og underskrivelse af protokol

Underskrevet

 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af arbejdet med at sammenlægge Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd.

Der indkaldes til menighedsmøde i Hørninghus onsdag den11. maj kl. 19.00.

Fælles annoncering i Randers Onsdag.

Hørninghus er bestilt og annoncering er indsendt

 1. Gennemgang af ledelsens regnskabserklæring

Underskrives af formand, kasserer og regnskabsfører.

Gennemgået og underskrevet

 1. Gennemgang og godkendelse af budget 2017

Gennemgået og underskrevet

 1. Stof til kirkebladet
 2. Eventuelt.

Der bestilles 21 klapstole til kirken, 2 stumtjenere, 1 klapbord til servering af kaffe m.m. Ole skal have nyt køleskab

 

Referat signeret

Berit Mogensen, Poula Kristensen

10. marts 2016

Hørning sogns menighedsråd                     Hørning den 26. februar 2016

Menighedsrådsmøde torsdag den 10. marts 2016

 Dagsorden:

1.Velkomst og underskrivelse af protokol.

Poula bød velkommen og protokol blev underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Regnskabsafslutning 2015. Christian Kirk kommer og gennemgår regnskabet med os.

Christian Kirk gennemgik regnskabet

 1. Regnskab godkendt og underskrevet.

Godkendt og underskrevet

Hørning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60865418, Regnskab 2015, Afleveret d. 02-03-2016 10:00

 1. Sogneturen i år, det er os der skal arrangere. Gode forslag modtages gerne.

Vi undersøger middag på Sostrup slot, først i september 2016

 1. Må Poula hente nogen uden for menighedsrådet til posten i aktivitetsudvalget.

Der gives tilladelse til dette

 1. Stof til kirkebladet.

Vi skriver noget om menighedsrådsvalget til november 2016

 1. Eventuelt.

Murermester Hans Ulrik Jensen, Auning kontaktes for at bese fugtskader i tårnrummet.

Provstesyn i foråret, afventer dato

9. maj 2016

Årslev den 10. maj 2016.

Menighedsrådsmøde mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 i præstegårdsstuen.

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2016.

Referatet godkendt.

 1. Budget

Budget for Årslev Sogns Menighedsråd, CVR – nr. 18820617, Budget 2017 blev godkendt.

 1. Kirkesyn

Døre i kapelbygning renoveres – Annette bestiller tømrer. Søjler ved sydlige kirkegårdslåge

      repareres og kalkes – Jens bestiller murer.

 1. Gudstjeneste 2. pinsedag

Mødetid kl. 13 – 13.30. Jens tager campingbord med.

 1. Meddelelser.

Reklamer for digital strategi 2016-2020, det samme for Menighedsråd på jeres måde.

 1. Eventuelt.

  Drøftelse af konfirmationsdage. Gennemgang af fællesmøde den 11. maj.

 1. Næste møde. ?

      

Ref: Poul-Anker

3. maj 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 15. marts 2016.

Ingen bemærkninger, men referatet skal underskrives.

 1. Fremlægning af regnskab for 1. kvartal 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse heraf.

Der er ikke brugt så meget på nuværende tidspunkt som budgetteret, hvilket må begrundes i, at vi har ligget underdrejet. Der er dog også ting, der ikke er iværksat endnu.

Kvartalsrapporten godkendtes.

 1. Budget 2017 og menighedsrådets godkendelse.

Sag: Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Budget 2017.

Christian Kirk gennemgik budgettet. Der var enkelte omposteringer, der skulle laves.

Årsbudget 2017 godkendtes.

 1. Køb af kost til Avant maskine.

Der er luft i budgettet, så kosten kan indkøbes umiddelbart.

 1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri bør iværksættes til efteråret 2016, når der er mindre aktivitet i de kirkelige handlinger.

Der skal indhentes tilbud på malerarbejdet hos en konservator, og det kan gøres nu.

Arbejdet vil først blive sat i gang efter sommerferien.

 1. Stillingtagen til skrivelse fra biskop Henrik Wigh Poulsen angående, møde om præstesituationen, hos samme den 17. maj 2016.

Jens Ole Johansen og Lars Torstensson deltager i mødet.

Jens Ole Johansen                                    Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson