Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 20. juni 2016

                                                                                                        28/6-2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2016. Afbud:

Referat

 1. Besigtigelsestur på kirkegårdene i Årslev, Hørning og Essenbæk.

Evt. bemærkninger vedr. Årslev Kirkegård.: Fin stand. Græsarealer er etableret, og det ser meget fint ud.

Evt. bemærkninger vedr. Hørning Kirkegård.: Fin stand.

Evt. bemærkninger vedr. Essenbæk Kirkegård. Fin stand. Nye urnegravsteder er etableret.

 

Mødet fortsætter i Essenbæk Sognehus.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Bestyrelsens beslutning: Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning: Godkendt

 1. Alternativt tilbud vedr. beplantning ved dige på Essenbæk Kirkegård. (bliver tilsendt af Ann Britt Møller)

Bestyrelsens endelige beslutning: Vi tager tilbud nr. 2. Diget ryddes nu, og der plantes til efteråret.

 1. Siden sidst v. Ann Britt Møller, herunder personalesituationen.:

Ole Rygaard starter på arbejde igen. Med 3 timer mandag, onsdag og fredag.

Erna Rasmussen forlænges til 1/12-16.

Det har været et travlt forår.

 1. Evt. nyt fra kontaktperson Tove Wraa og medarbejderrepræsentant Ole Rygård.: Intet
 2. Eventuelt.: Intet
 3. Næste møde bliver 11/10-16, kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus.

referent Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen Poul Nielsen

Fællesmøde EÅH, 16.06.16

Fællemøde mellem Essenbæk, Årslev og Hørning Menighedsråd. Torsdag den 16.6.2016, kl. 20.00 i Sognehuset.

Afbud: Kirsten Pultz                                               Fraværende: Teddy Johannessen

Mødeleder: Berit Mogensen.                                                         Referent: Max Munch.

Dagsorden.

 1. Udarbejdelse af forslag til vedtægt for det Fælles Menighedsråd udarbejdes af det nedsatte udvalg Jens Høyer, Berit Mogensen og Poul Nielsen i samråd med Lisa Kolding Århus Stift og fremlægges på næste fælles møde til efteråret.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Vedr. udkast til administrationsleder (udleveret på sidste fælles møde) foreslås videregivet til behandling i det nyvalgte menighedsråd i efteråret 2016.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Indberetning til erhvervs og selskabsstyrelsen foreslås foretaget af Essenbæks kasserer Max Munch.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer for medarbejdere foreslås varetaget af kontaktperson Tove Wraa.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Orientering om Sognemedhjælper-funktionen v. kontaktperson Tove Wraa.

Opgaven omkring undervisning af minikonfirmanden, tages ud af stillingen og erstattes af en

Række praktiske opgaver. Undervisningsopgaven varetages i 2017 på samme måde som i 2016, af Kirke Billen. Derefter ligger ansvaret for opgaven hos præsterne.

 

 1. Orientering om afholdelse af orienteringsmøder med efterfølgende mulighed for opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsernes formænd.

Det er besluttet at der afholdes orienteringsaften, samme dato (13. september) i alle sogne i provstiet (opfordring fra kirkeministeriet for hele landet) med fælles annonce.

Hørning og Årslev er i gang med forberedelserne, Essenbæk kommer i gang. Tove Wraa udarbejder plakater til de 3 sogne.

 

 1. Næste møde.

Foreslås afholdt torsdag den 6. oktober kl. 20.00  og afholdes i Essenbæk Sognehus. Årslev Menighedsråd udsender dagsorden og forestår ledelse af mødet.

Menighedsrådenes beslutning. Godkendt

 1. Eventuelt.

Else Holm orienterede om undervisning i brug af hjerte starter, mandag den 4. juli kl. 15.00, og opfordrede alle til at deltage.

 

 

Ref.  Max Munch                                                                                 Mødeleder: Berit Mogensen.

16. juni 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 57.

Ordinært Menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 16. juni kl. 18.00

Afbud. Kirsten Pultz                                                                            Fraværende.  Teddy Johannessen

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Orientering om ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån vedr. Sognehuset. Poul Nielsen orienterede om disse afdrag, der bevirker at lånet er tilbagebetalt med udgangen af 2016.

 

 1. Max Munch og Poul Nielsen orienterer fra deltagelse i årsmøde i Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmers.

Max Munch fortalte om mødet, fremhævede søndags workshop, over emnet, ”Samtale om dåb, hvorfor syntes vi dåben er vigtig”, generelt en spændende oplevelse, skønt afviklingen af selv årsmødet lørdag, var noget langvarigt.

Poul Nielsen fortalte om kirkeminister Bertil Haarders indlæg, som blandt andet opfordrede til højere dåbstal og lavere kirkeskat. Deltog i workshop med emnet ”Troens mange stemmer. Samtale i menighedsrådet om tro og kristendom”, en givende workshop.  Opfordrede til at vi måske med oplæg fra præsterne tager emnet op ved vore møder.

Generelt nogle spændende dage, som vi opfordrer andre til at deltage i.

 

 1. Siden sidst v. præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

 

Børge Jensen: God højskoledag 2. maj. I gang med konfirmand indtegning. Der er 3 hold.

Poul Nielsen: Energisyn i sognehus. Granit søjler, som vi tidligere har haft på dagsorden. En lokalmand Tommy Beck, arbejder på at få den flyttet til vores område, med vore opbakning, ansøægning herom afleveres torsdag til kommunen.  Oplæste takkekort fra Fillip Mårud efter guldbryllups hilsen.

Har fået opfordring fra provstiudvalgets formand til gave til den afgående provst Hanne Hjørlund, det tilslutter vi os, 200 kr.

Tove Wraa: Prøvetidssamtale med ny kirketjener, ønsker flere timer, der aftales deltagelse i relevante kurser.

Henning Søby: Påtalte malingsproblem med radiator i koret, dette skal udbedres.

 

 1. Kommende arrangementer.

29.9. Sogneaften, med Mads Gram, emne: Rejseoplevelser (Nepal/Cambodia)

25.11. Sogneaften, med Søren Ryge, emne: Skæve eksistenser.

 

 1. Orientering om kommende personaleudflugt til Støvring Enge. Poul Nielsen fortalte at det sker den 17.6.

 

 1. Konstituering af Sognepræst Ruben Lysemose (i Anne Bækgaards stilling) 1/7 – 30/9 – 2016.
 2. Eventuelt. – ingen bemærkninger.

Ref: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                              Tove Wraa                                    Tine Rasmusen

 

 

Ulla Beck                                                                     Else Holm                                      Henning Søby

 

 

Børge Jensen                                                            Max Munch

Fælles menighedsrådsmøde den 14. juni kl. 19 i Sognehuset

Virring, Essenbæk, Årslev og Hørning sogne

Der afholdes fælles menighedsrådsmøde for de fire sogne tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00. i Essenbæk Sognehus.

 

Følgende er på dagsordenen.

 

 • Godkendelse af dagsorden
 • Ved den kommende ansættelse af ny præst er det nødvendigt med en stillingtagen til følgende dilemmaer:

   Klarhed over situationen i pastoratet!

   Hvorledes forklares den langvarige sygemelding i pastoratet?

Hvorledes overbeviser vi om at der nu er ryddet op i sognene, herunder troværdig forklaring på at ikke alle sogne er med i et fælles menighedsråd?

Biskoppens opfordring til at se fremad, således at der kan skabes attraktiv stilling som præsterne har lyst til at søge.

                

 • Stillingsannonce med detaljeret beskrivelse af embedet, herunder Sognebeskrivelse.
 • Forslag til fremtidig vikarafløsning for organisten v.T.Wraa
 • Varetagelsen af undervisningen af juniorkonfirmanderne under sognepræstens tilsyn v. T. Wraa
 • Beslutning om cevilregistrering fortsat skal ligge ved Kirkekontoret i Kristrup
 • Orientering om udskiftning af stole og borde i mødelokale 1 i Sognehuset v. Poul Nielsen
 • Orientering om studieturen
 • Forslag til afsked med Anne Bækgaard.

 

Med venlig hilsen

 

Jens Ole Johansen