18. august 2016

Hørning sogns menighedsråd                                  Menighedsrådsmøde

 Torsdag den 18. august 2016

 

Afbud: Dorthe Thorsgaard

Inger Lise Gram og Ole Rygaard deltog

1.Velkomst og underskrivelse af protokol.

Poula bød velkommen, protokol blev underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 1. Godkendelse af revisionsprotokolat for årsregnskab 2015

Revisionsprotokolatet fremlagt og underskrevet

 1. Fremlæggelse af halvårlig regnskabsrapport

Til orientering

 1. Ønske om indkøb af hæve/sænke skrivebord til præstekontoret og sognemedhjælper kontoret.

Menighedsrådet godkendte dette

 1. Mini konfirmand undervisning – den fremtidige ansættelse af undervisningshjælp.

Ansvar og tilsyn er præsternes, der deltager i udvalgte lektioner. Kirkebillen er bestilt til hjælp i 2017 og 2018

 1. Afholdelse af orienteringsmøde vedr. valget.

Orienteringsmødet afholdes den 13. september i Hørninghus kl. 19.00

 1. Orientering om, at Hørning kirke har arvet.

Arven skal bruges til renovering og nyanskaffelser til kirken og kirkens omgivelser

 1. Nyt til kirkebladet

Der skal skrives om valget og det nye menighedsråd

 1. Eventuelt

Orgelbrochurer bliver bestilt ved ”Koncept” og skal sælges til 5 kr. pr stk.

Der bliver indkøbt malebøger og farveblyanter, samt lidt blødt legetøj til brug ved gudstjenester.

Fu eller Kirkegårds bestyrelsen skal tage stilling om de tre kirker skal bruge fælles håndværkere.

18. august 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 59

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 18. august kl. 19.00             

Afbud: Tove Wraa                                                                               Fraværende: Børge Jensen og Ruben Lysemose.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med pkt. 3a og 3b tilføjet.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2015 v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

3a. Gave til Hanne Hjørlund.  Der gives en gave, sammen med Hørning og Årslev.

3b. Åben kirke i dagtimerne.  Skal være åben i dagtimerne.

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 v. Kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Efter ønske fra sognepræst (ilg) og kirketjener (fremsendt til alle 4 menighedsråd) forslag om indkøb af 2 hæve/sænke skriveborde til de pågældendes kontorer. Orientering v. formanden. Tilbud modtaget.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Børnekonfirmandundervisningen – den fremtidige varetagelse/ansættelse af undervisningshjælp v. Inger Lise Gram. Der er truffet aftale om at Kirkebillen varetager undervisningen for 2017 og 2018.

Menighedsrådets beslutning.  Præsterne har ansvar og tilsyn med undervisningen og deltager i udvalgte undervisnings timer. Der skal ansættes en underviser. Godkendt.

7a.  Afskrivning af restancer v. kassereren. Der afskrives 3 poster på i alt 1510,59.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

7b.  Justering af rykkerprocedure v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med tilføjelse af ophør af renholdelse i rykkerbrevet.

 1. Orientering om afsluttet arbejde vedr. Sognehuset (provstesynet 2015) herunder faktura for udført flisearbejde i Sognehusets aula v. kirkeværgen. Henning Søby orienterede om fortsatte problemer,

Menighedsrådets beslutning. Der følges op på dette – godkendt.

 1. Orientering m.v. om afholdelse af orienteringsmøde den 13. september forud for menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsen.

 

Blad nr. 60.

Der har været annonce i uge 33. Vi husstand omdeler kopi af plakat, som Tove Wraa har fremstillet, uddeles i perioden 8.-10. september. Alle opfordres til at finde emner til kandidater.  Valgbestyrelsen sørger for opstillingslister til brug den 13.9. Poul Nielsen orienterer om de sidste fire års arbejde i menighedsrådet

 1. Udfyldelse af liste vedr. flag ned ved solnedgang efter højmesser i Aug. – sept. – okt. – nov. måneder.

Listen blev udfyldt og medsendes referatet.

 1. Kommende arrangementer.

Litteraturkreds – bogudlevering 25. august.

Koncert i Hørning Kirke, onsdag den 21. september.

Sogneaften med Mads Gram, tirsdag den 27. september. ”Når Cambodja og Danmark mødes”

Syng dig glad – onsdag den 21. september.

Sogneaften med Søren Ryge 15. november. ”Det handler om mennesker/skæve eksistenser”

 1. Siden sidst v. Sognepræsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværgen, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram: konfirmander er indskrevet. Rollespil ”Luther” i Fussingø. Børneinstitutioner er inviteret til Julegudstjeneste.

Poul Nielsen: Energigennemgang i Sognehuset. Brandsyn den 30.8. i Kirken. Tak fra Inger Simonsen. Årslev kirke er lukket året ud. Virring Kirke er lukket i perioden 3.10 – 2.12. Kirkegårdsbestyrelsen har bevilget hjælp til hække klipning i Årslev og Hørning.  6.9. budgetsamråd Sognehuset i Essenbæk.

Else Holm forespørger om gammel kaffemaskine kan overlades til genbrugsen – godkendt.

 1. Eventuelt.

Skiftedag på Hørning Stiftelsen, afskeds reception for Anne Kærgreen, 26. august.

Referent: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                             Ulla Beck                                                                     Else Holm

 

Tine Rasmussen                                                      Teddy Johannessen                                               Kirsten Pultz

 

Inger Lise Gram                                                       Henning Søby                                                           Max Munch

9. august 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. august 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter 7a og 7b.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 3. maj 2016.

Intet til referatet.

 1. Fremlægning af regnskab for 1 halvår 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskab for 1. halvdel af året blev gennemgået.

Der er et par enkelte uafklarede punkter omkring sygedagpenge og kirkebogsføring, og samtidig har vi et lavere aktivitetsniveau end forventet.

Efter aftale med provstiet bliver sygedagpengene liggende i Virring kirkekasse.

Regnskabet godkendtes.

 1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri. Der er indkommet tilbud på alle entrepriser,

Vi mangler at:           Beslutning om igangsættelse af projektet

Beslutte den endelige tidsplan.

Orientere Århus Stift om lukning af kirken under projektforløbet                                       Få provstiets beslutning af projektopstart

JOJ kontakter stiftet med henblik på at få endelig godkendelse af projektet, og Svenning kontaktes for at få lavet en endelig tidsplan.

Vi vil gerne have arbejdet igangsat d. 3. oktober og have det færdigt d. 4. december

 1. Indkøb af accu hækklipper med 2 batterier.

Indkøbet bevilges.

Fremover skal indkøb af denne størrelsesorden ikke forelægges menighedsrådet.

 1. Menighedsrådets beslutning om køb af 2 skriveborde til Inger Lise og Lene.

Skrivebordene indkøbes.

Se bemærkning til punkt 5.

 1. Etablering af kloaksystem for graverhuset.

Orientering ved Kurt Schneider.

Der er nogle uklare planer om kloakering i Virring, som måske kan betyde noget for vores kloakering. Vi afventer henvendelse fra Randers kommune.

LGT har skærpet opmærksomhed på eventuelle planer.

7a. Revisionsprotokollat.

Ingen bemærkninger.

Protokollatet blev underskrevet.

7b. Børnekonfirmandundervisning.

Alle menighedsråd er forpligtet til at lave børnekonfirmandundervisning. Sognepræsten har det overordnede ansvar for og tilsyn med undervisningen, men ikke med gennemførelsen af undervisningen.

Vi har haft ”Kirkebilen” til at varetage undervisningen, og det har fungeret fint.

Der laves aftale med ”Kirkebilen” om at varetage undervisningen fremover.

LGT sørger for at fordele evt. arbejdsopgaver i forbindelse med MR2016.

Næste møde: tirsdag d. 18. oktober.

 

Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

 

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson