Kirkegårdsbestyrelsesmøde 11. oktober 2016

11/10-16

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.      

Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober i Essenbæk Sognehus.

Afbud: Poula Kristensen

Referat.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 

 1. Orientering om arbejdet på kirkegårdene v. ledende graver Ann Britt Møller.

Hække er klippet på alle 3 kirkegårde. I Årslev og Hørning var der hyret hjælp udefra. Medarbejderne klippede selv i Essenbæk.

Diget i Essenbæk er gjort klar til beplantning.

Grandækning starter i uge 42, der startes på Hørning kirkegård.

 

 1. Personalesituationen v. kontaktperson Tove Wraa.

En medarbejder er ansat i grandækning perioden. Med start i uge 42, på 37 timer.

Erna Rasmussen og Ole Rygaard supplerer hinanden, med henholdsvis 25 timer og 15 timer. Indtil Ole Rygaard er på fuld tid igen.

Ledende graver har set på medarbejder situationen, og mener at der mangler en medarbejder ca. 6 md. om året, med en arbejdstid på 37 timer pr. uge.

De har svært ved at nå, det de skal.

 

 

 1. Nye ansættelsesbeviser ved dannelse af fælles menighedsråd pr. 27/11 – 16. v. Tove Wraa.

Lisa Kolding fra stiftet er kontaktet, og der skal laves et tillæg til medarbejdernes ansættelse. Ansættelses myndighed ændrer sig til det Fælles menighedsråd pr. 27/11-16. Ansættelsen er den samme og vilkårene ændrer sig ikke.

 

 1. Som følge af dannelse af fælles menighedsråd ophører kirkegårdsbestyrelsen pr. 27/11 – 16.

Poul Nielsen takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

 

 1. Eventuelt. Intet

 

referent Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen

Poul Nielsen

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.

 

Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd

torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.

 

Afbud: Ulla Beck

Fraværende:

 

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Sammenlægning af menighedsråd.

Sammenlægningen godkendt af alle.

3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de 3 menighedsråd.

         Vedtægt for sammenlægning godkendt.

3B. Status for indberetning til erhvervs- og selskabsstyrelsen v/Max Munch.

Registreret med CVR nr. 37992283 fra skat – nem-id  V/Max Munch.

3C. Status for Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer til medarbej-

dere  v/ Tove Wraa.

Ikke nødvendigt med nye ansættelsespapirer. Tillæg til eksisterende  udarbej-

       des af Lise Kolding (stiftet) og sendes til Tove Wraa.

 1. Status fra hvert menighedsråd.

Hørning – ur på kirken skal renoveres (betaler selv) indhenter tilbud.

     Essenbæk – hvis råderum i økonomien udskiftning af stole og borde i

     sognehuset. Gamle stole og borde foræres måske til skolen.

     Årslev – kirken lukket på grund af indvendig renovering. Nye sten i midter-

     gangen, bræddegulv under bænke, nyt varmeanlæg, orgel flyttet. Set på nye

    farver til bænke m.m.

    Tidsplanen er skredet et par måneder. 

     Tilbud om renovering af præstegårdshaven – for dyrt

 1. Eventuelt.

     Forslag om at invitere sognenes beboere til præsteindsættelse med efterføl-

     gende canape’. Forslag om konfirmandlejr – tages op senere. Offentliggørelse

     af nye menighedsråd i kirkeblad og på hjemmesiden.  

 1. Næste møde.

     Forberedende møde til konstituerende møde den 01. november 2016 kl. 19.00.

     Poula bestiller kalendere til menighedsråd og gravere.                         

    

Ref: Poul-Anker

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.

 

Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd

torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.

 

Afbud: Ulla Beck

Fraværende:

 

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Sammenlægning af menighedsråd.

Sammenlægningen godkendt af alle.

3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de 3 menighedsråd.

         Vedtægt for sammenlægning godkendt.

3B. Status for indberetning til erhvervs- og selskabsstyrelsen v/Max Munch.

Registreret med CVR nr. 37992283 fra skat – nem-id  V/Max Munch.

3C. Status for Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer til medarbej-

dere  v/ Tove Wraa.

Ikke nødvendigt med nye ansættelsespapirer. Tillæg til eksisterende  udarbej-

       des af Lise Kolding (stiftet) og sendes til Tove Wraa.

 1. Status fra hvert menighedsråd.

Hørning – ur på kirken skal renoveres (betaler selv) indhenter tilbud.

     Essenbæk – hvis råderum i økonomien udskiftning af stole og borde i

     sognehuset. Gamle stole og borde foræres måske til skolen.

     Årslev – kirken lukket på grund af indvendig renovering. Nye sten i midter-

     gangen, bræddegulv under bænke, nyt varmeanlæg, orgel flyttet. Set på nye

    farver til bænke m.m.

    Tidsplanen er skredet et par måneder. 

     Tilbud om renovering af præstegårdshaven – for dyrt

 1. Eventuelt.

     Forslag om at invitere sognenes beboere til præsteindsættelse med efterføl-

     gende canape’. Forslag om konfirmandlejr – tages op senere. Offentliggørelse

     af nye menighedsråd i kirkeblad og på hjemmesiden.  

 1. Næste møde.

     Forberedende møde til konstituerende møde den 01. november 2016 kl. 19.00.

     Poula bestiller kalendere til menighedsråd og gravere.                         

    

Ref: Poul-Anker

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.

 

Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd

torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.

 

Afbud: Ulla Beck

Fraværende:

 

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Sammenlægning af menighedsråd.

Sammenlægningen godkendt af alle.

3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de 3 menighedsråd.

         Vedtægt for sammenlægning godkendt.

3B. Status for indberetning til erhvervs- og selskabsstyrelsen v/Max Munch.

Registreret med CVR nr. 37992283 fra skat – nem-id  V/Max Munch.

3C. Status for Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer til medarbej-

dere  v/ Tove Wraa.

Ikke nødvendigt med nye ansættelsespapirer. Tillæg til eksisterende  udarbej-

       des af Lise Kolding (stiftet) og sendes til Tove Wraa.

 1. Status fra hvert menighedsråd.

Hørning – ur på kirken skal renoveres (betaler selv) indhenter tilbud.

     Essenbæk – hvis råderum i økonomien udskiftning af stole og borde i

     sognehuset. Gamle stole og borde foræres måske til skolen.

     Årslev – kirken lukket på grund af indvendig renovering. Nye sten i midter-

     gangen, bræddegulv under bænke, nyt varmeanlæg, orgel flyttet. Set på nye

    farver til bænke m.m.

    Tidsplanen er skredet et par måneder. 

     Tilbud om renovering af præstegårdshaven – for dyrt

 1. Eventuelt.

     Forslag om at invitere sognenes beboere til præsteindsættelse med efterføl-

     gende canape’. Forslag om konfirmandlejr – tages op senere. Offentliggørelse

     af nye menighedsråd i kirkeblad og på hjemmesiden.  

 1. Næste møde.

     Forberedende møde til konstituerende møde den 01. november 2016 kl. 19.00.

     Poula bestiller kalendere til menighedsråd og gravere.                         

    

Ref: Poul-Anker

6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                        Blad 61  

            Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 6. otober kl. 19.00 til kl. 19,55, i Sognehuset.

Afbud: Ulla Beck                                                      Fraværende:

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Berit Mogensen, Jens Høyer og Poul Nielsen. Vedhæftet.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af endeligt budget 2017, CVR -nr.44409313, afleveret 22.9.2016, kl. 11.10. (ingen ændringer), ved kassereren.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Forslag om indkøb af nye borde og stole til mødelokale 1, under forudsætning af, at kvartalsrapport for 3. kvartal viser et økonomisk råderum til indkøbet. Pris ifølge til bud kr. 100.000.-

Menighedsrådets beslutning.   Overlades til formand og kasserer når kvartalsrapporten foreligger, hvis der er råderum.  Forslag at overlade de nuværende til skolerne.  Godkendt.

 1. Valgbestyrelsen orienterer om valg til menighedsråd i Essenbæk Sogn.

Menighedsrådets beslutning. Der er valgt 6 personer, offentliggøres i kirkebladet, på hjemmesiden  og ved en af de førstkommende gudstjenester.  Godkendt

 1. Orientering om sagsforløbet vedr. flytning af søjler fra Essenbæk Kloster – fra Tøjhushaven til Assentoft – ved formanden. Poul Nielsen redegjorde for det hidtidige forløb. I første omgang blev det et afslag, der fortsættes og det bringes nu i det politiske udvalg.
 2. Siden sidst v. sognepræst, formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram orienterede om afløserne det styres fint af provsten. Efterlyste hjælp til onsdagskaffe den 12.10 Kirsten Pultz tager vagten.

Poul Nielsen orienterede om brandsyn på kirken. Henning Søby overvejer.

Max Munch orienterede om restance situationen, der følges op.

Blad 62

 1. Kommende arrangementer.

Sogneaften 15.11. – Søren Ryge.

Gospelkoncert den 27.10 – flyttes fra Virring til Essenbæk pga. Virring kirkes lukning.

Inger Lise Gram orienterede om indsamlings aktivitet til Danmissionen.

 1. Eventuelt.

Forventet indsættelse af ny præst i december, forslag om at både nuværende og ny medlemmer inviteres til indsættelsesfestlighed. Forslag om åbent sogne arrangement.

Ref.: Max Munch

 

 

Poul Nielsen                                 Teddy Johannessen                                               Tine Rasmussen

 

Tove Wraa                                    Inger Lise Gram                                                       Else Holm

 

Henning Søby                              Max Munch