17. november 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                     Blad nr. 63.

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl. 19.00 i Sognehuset.

Afbud: Tine Rasmussen, Else Holm og Kirsten Pultz  Fraværende:

Regnskabsfører Chr. Kirk deltog i mødet.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt med tilføjelse af pkt. 3a og 6a.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat af 31. oktober 2016.

Menighedsrådets beslutning.  Underskrevet og godkendt.

3 a Godkendelses af regnskabsbrev for 2015

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Restancer vedr. gravstedsvedligeholdelse v Max Munch.

Menighedsrådets beslutning. Afskrivnings oversigt fremlagt, der afskrives kr.7915,48.  Godkendt.

 1. Orientering om den aktuelle økonomiske situation ved regnskabsfører Chr. Kirk, herunder godkendelse regnskabsrapport for 3. kvartal 2016.

Menighedsrådets beslutning. Chr. Kirk orienterede om den økonomiske situation. Godkendt og underskrevet.

 1. Forslag om anskaffelse af ny flagstang med indvendig snor ved kirken. V. Poul Nielsen

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud er indhentet, udgift mellem 10.000 og 17.000 kr. Ny flagstang indkøbes. Godkendt.

6a Godkendelse af indkøb til præstekontor.

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud på ca. 22.000 kr. Godkendt.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992, ved Essenbæk Kirke v. Inger Lise Gram.

Den gældende liturgi for højmessen i Essenbæk Kirke har til dato været den gamle gudstjenesteordning med en evangelielæsning i formessen. Hvis vi går over til gudstjenesteordningen fra 1992 får vi frem for en  evangelielæsning en gammeltestamentlig læsning i formessen. En ændring af gældende liturgi kræver Menighedsrådets godkendelse.                                                                                                                                                     

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 

Side 64

 1. Kirkens Korshærs Genbrug i Assentoft anmoder om optagelse af kollekt til Kirkens Korshær ved gudstjenesten den 27. november i anledning af Kirkens Korshærs landsindsamling samme dato.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Genoptagelse af pkt. 5 fra sidste møde, køb af stole og borde til mødelokale 1.

Menighedsrådets beslutning. Udsættes, der skal flere overvejelser/undersøgelser hvad der er mest hensigtsmæssigt.  Godkendt.

 1. Indsættelsesgudstjeneste for Søren Peter Villadsen med efterfølgende sammenkomst søndag den 4.december kl. 10,30 i Essenbæk Kirke og Sognehus.

Menighedsrådets beslutning. Orientering om dagens program. Godkendt.

 1. Siden sidst ved sognepræst, formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, medarbejderrepræsentant og udvalg.

Inger Lise Gram: Inventarliste og protokol for præstebolig er på den digitale arbejdsplads. Har allerede et godt start samarbejde med den nye præst Søren Peter Villadsen. Opfordring til opbakning til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, måske noget for aktivitetsudvalget.

Poul Nielsen: Invitation fra VA el, til reception den 25.11.

Tove Wraa: I gang med at opdatere ansættelses kontrakter mv. i forbindelse med overgangs til fælles menighedsråd.  Orienterede om en praktikordning for kirketjener. Nogle ønsker om flere timer, der overvejes evt. ændringer inden budget 2018 skal påbegyndes.

 1. Kommende arrangementer.
 2. december Ældre gudstjeneste. Problematisk med transport til/fra kirken, dette søges løst.
 3. december Koncert med voksen koret.
 4. december bruger Kirkens Korshær lokaler i Sognehuset til julefrokost.
 5. december gudstjenester for skoler og institutioner.
 6. Eventuelt.

Henning Søby og Ulla Beck takkede for et godt samarbejde gennem årene.

Poul Nielsen takkede for samarbejdet i de sidste 4 år, det har været rigtigt godt, der blev overrakt gaver til de afgående rådsmedlemmer.

Ref. Max Munch

Poul Nielsen                                Tove Wraa                                                         Henning Søby

 

 

Teddy Johannesen                    Ulla Beck                                        Inger Lise Gram                          Max Munch

16. november 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter til konstitueringsaftalen vedr. stående og ad hoc udvalg.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 9. august 2016.

            Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 3. kvartal 2016 v/ Christian Kirk til menighedsrådets godkendelse.

Perioderegnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Kirk.

Der er et uforholdsmæssigt overskud, men der ligger nogle uopgjorte mellemregninger, bl.a. ikkeudbetalt pension, udligning med de tre øvrige sogne. Desuden er der ”sparet” en sum penge som følge af sygemeldinger.

Perioderegnskabet godkendtes.

 1. Manglende betaling af pension til medarbejder gennem 2 – 3 år v/Christian Kirk.

Der laves en regulering af pensionsudbetaling gennem 3 år til gravermedhjælp.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. Resolution af 12. juni 1992 i Virring kirke.

Forslaget blev tiltrådt.

 1. Orientering om fremdrift i renovering af stoleværk mm.

Maling af stoleværk og lakering af gulv bliver færdig i denne uge, og våbenhuset skulle blive færdig i næste uge. Tidsplanen overholdes derfor.

 1. Oprydning/rengøring efter renovering i Virring kirke.

Graveren og gravermedhjælperen sørger for rengøringen, og gravermedhjælperens ansættelse forlænges derfor.

Der hyres en vinduespudser til at rengøre vinduerne.

7a. KS undersøger priser på nye bænke (7 stk.) og skraldely (8 stk.).

 1. Underskrift af revisionsprotokollat 2016 og godkendelsesbrev.

Revisionsprotokollat og godkendelsesbrev blev underskrevet

Herefter overgik menighedsrådsmødet til ny konstituering for den næste valgperiode.

 1. Forslag til Virring menighedsråds mødeaktivitet 2017 (Bilag).

Forslag til mødedatoer blev tiltrådt.

 1. Valg af formand jvf. §8, stk. 1.

Jens Ole Johansen

 1. Valg af næstformand, jvf. §8, stk. 2.

Kurt Schneider

 1. Valg af kirkeværge, jvf. §10, stk. 1.

Brenda Thorup

 Valg af kasserer, jvf. §10, stk. 2.

Jens Erik Nielsen

 1. Valg af sekretær, jvf. §10, stk.4.

Lars Torstensson

 1. Valg af kontaktperson, jvf. §10, stk. 5.

Kurt Schneider

 1. Valg af bygningssagkyndig, jvf. §10, stk. 8.

Jens Pedersen

 1. Valg af underskriftsberettiget, jvf. §10, stk. 9.

Kurt Schneider.

IT-ansvarlig: Lars Torstensson

 1. Valg til stående udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: hele menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg: Jens Erik Nielsen

Dette udvalg bør efter Virrings opfattelse fortsætte som selvstændigt udvalg med 1 medlem fra hver menighedsråd.

Valgbestyrelsen: Lars Torstensson

Brenda Thorup

Jens Erik Nielsen

 1. Valg til øvrige udvalg.

Aktivitetsudvalg: Lars Torstensson, Brenda Thorup.

Det fælles Aktivitetsudvalg konstituerer sig selv.

Forretningsudvalget: Jens Ole Johansen, Jens Erik Nielsen

Forretningsudvalget bør efter Virrings opfattelse være et mellemled mellem de to menighedsråd og ikke mellem sognene.

Sognehusudvalget bør efter Virrings opfattelse være et selvstændigt udvalg bestående af 1 medlem fra hvert menighedsråd samt en medarbejder fra huset og præsterne.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Vi skal selv afholde udgiften til hjemtransport af konfirmander, da der ikke kører skolebus på dette tidspunkt. Vi har bustransport i budgettet allerede nu, og vi skal huske det fremover og behandle det i forretningsudvalget.

Sommermøde: søndag d. 18 juni. ILG, BT og LGT arbejder videre med det.

Syn på præstebolig: der er flere ting, der skal udbedres.

Dagtilbuddene kommer til julegudstjenester primo december, og skolen kommer d. 21. december.

Lysestager og dåbsfad er blevet pudset op

 1. Indsættelse af Søren Peter Villadsen.

Der er møde torsdag d. 17/11 for at planlægge arrangementet d. 4/12.  Jens Ole Johansen deltager.

Der må gerne komme flere aktiviteter i Virring kirke.

Referater til underskrift.

 Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson

10. november 2016

Årslev den 10. november 2016

 

Menighedsrådsmøde  torsdag den 10. november 2016  kl. 10.00  Clausholmvej 216.

 

Fraværende:  Oline B.D. Nielsen

 

 

  Dagsorden/referat:

 

 1. Henvendelse fra Randers kommune om opstilling af fodersilo på adressen Hørningvej 18, Årslev.

Menighedsrådet har behandlet henvendelsen fra  kommunen. Har ingen

indvendinger mod opstillingen.

 

 1.  Revisionsprotokollatet.

Revisionsprotokollatet er forelagt menighedsrådet og godkendt.

 

Ref: Poul-Anker

 

18. oktober 2016

Referat af menighedsrådsmøde den 18. oktober 2016 kl. 18.00

 1. Godkende referat fra sidste møde
  1. Referatet blev godkendt
 2. Godkende budget for 2017
  1. Gennemgået og godkendt budget for Årslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18820617, Budget 2017, endelig budget afleveret d. 5-10-2016 kl. 13.04
 3. Restaurering af kirken
  1. Eksisterende klinkegulv for dårligt – udskiftes på opfordring fra arkitekten – med nyt
 4. Konfirmander
  1. Juniorkonfirmandundervisningen foregår i 2017 som i 2016 med køb af ekstern bistand
 5. Forberedende møde om nyt menighedsråd
  1. Drøftet muligheder og ønsker i nyt menighedsråd
 6. Næste møde
  1. Nye menighedsråd den 1. november 2016
 7. Evt.
  1. Ekstra møder holdes i forlængelse af byggemøder

 

Essenbæk-Årselv-Hørning d. 1.11.16

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                Blad    1

Reterat

 Konstituerende møde tirsdag den 1. november 2016 kl. 20.30 i Sognehuset.

Dagsorden.

 1. Godkendelse af dagsorden. 19 og 21 tilføjes A og der tilføjes to punkter.

19B: Indstilling af formand for aktivitetsudvalget.

21B: Valg af IT ansvarlig.

 Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og

menighedsrådsvalglovens § 6 stk. 2.

Alle er valgbare.

 1. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.(Kun nye medlemmer, skal underskrive.)

Underskrevet af de 4 nye medlemmer: Hanne Jensen, Mogens Søndergaard, Helle Salling og

Henrik Blickfeldt.

 1. Valg af formand jf. 8 stk. 1. Valgt blev: Poul Nielsen.

 Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2. Valgt blev Jens S. Høyer.

 1. Valg af kirkeværger jf. § 10 stk. 1 Valgt blev for:

Essenbæk kirke: Mogens Søndergaard.

Årslev kirke: Annette Gaardsted.

Hørning kirke: Berit Mogensen.

 1. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2. Valgt blev: Jens S. Høyer.
 1. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4. Valgt blev: Max Munch.
 1. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5. Valgt blev: Tove Wraa.
 1. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8. Valgt blev: Jens Pedersen.
 1. Valg af 1 medlemmer, der sammen med formanden er underskrifts berettiget jf. § 10 stk. 9.

Valgt blev: Jens S. Høyer.

 1. Valg af medlemmer til kirke og kirkegårdsudvalg jf. § 17 stk. 1
 2. Valgt blev: Jens Sehested Høyer, Birte Pedersen, Helle Salling, Henrik Blickfeldt, Hanne Jensen og Tove Wraa.

                                                                                                                                    Blad 2                                                                                                                      

 1. Valg af formand for kirke og kirkegårdsudvalget Valgt blev: Henrik Blickfeldt

 Valg af et medlem til præsteboligudvalget jf. § 18 Opgaver for udvalget foreslås lagt i forretningsudvalget. Dette aftales med Virring menighedsråd.

 Valg til udvalg for drift af kirkegårdene. Udgår.

 1. Valg til forretningsudvalg i pastoratet. Valgt blev:

 Poul Nielsen, Jens S. Høyer og Helle Salling.

 1. Valg af 3 medlemmer til hver valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1. Der skal vælges en valgbestyrelse for hvert sogn. Valgt blev for:

                                            Essenbæk: Hanne Jensen, Tove Wraa og Max Munch.

                                            Årslev: Annette Gaardsted, Jens S. Høyer og Birte Pedersen.

                                            Hørning: Berit Mogensen, Henrik Blickfeldt og Helle Salling.

 1. Valg af formænd for valgbestyrelserne. Valgt blev for:

                                            Essenbæk: Tove Wraa.

                                            Årslev: Birte Pedersen.

                                            Hørning: Helle Salling.

19a. Valg af medlemmer til det fælles aktivitetsudvalg i pastoratet.  Valgt blev:

Annette Gaardsted, Birte Pedersen, Tine Rasmussen, Berit Mogensen og Mogens Søndergaard.

  19b. Indstilling af formand for aktivitetsudvalget: Valgt blev Mogens Søndergaard.

  2o. Valg af 1 medlem til at deltage i medarbejdermøder – udover kontaktpersonen.

Valgt blev: Berit Mogensen.

21a. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Randers.

Valgt blev: Hanne Jensen og Helle Salling.

21B: Valg af IT ansvarlig.  Valgt blev: Max Munch.

 1. I forbindelse med det nye fælles Menighedsråd for Essenbæk-Årslev-Hørning bemyndiges

Underskriftsberettigede til at udstede fuldmagt til regnskabsfører Christian Kirk vedr. konti til den fælles kirkekasse og til Essenbæk Ladegaards Legats konti i Forvaltningsinstituttet, Toldbodgade 33, København K.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Valg af 2 medlemmer som på det fælles menighedsråds vegne varetager administrationen af

Essenbæk Ladegårds Legat.   Valgt blev: Poul Nielsen og Max Munch.

 1. Fastsættelse af mødedatoer i 2017. Følgende datoer blev besluttet:

                                            Onsdag den 18. januar                           Onsdage den 15. marts

                                            Torsdag den 4. maj                                Torsdag den 15. juni

                                            Torsdag den 24. august                          Torsdag den 12. oktober

                                            Torsdag den 30. november.

Blad 3.

 

 1. Abonnement på Kristelig Dagblad i 2017. Poul Nielsen indhenter tilbud på abonnement til alle rådsmedlemmer.

 

 1. Eventuelt.

Poul Nielsen orienterede om:   Adgang til IT skrivebordet og sms/mail når der er nyt

Info aften i Kristrup onsdag den 16. nov. (program medsendes referat)

Alle rådsmedlemmer modtager landsforeningen for menighedsråd medlemmer månedsblad og Aarhus stifts årbog.

Nye medlemmer bedes indsende foto til hjemmesiden til Lene Mikkelsen.

Der blev udleveret nøgler til nye medlemmer.

Ref. Max Munch

 

 

 

 

Inger Lise Gram                                       Poul Nielsen                                             Jens S. Høyer

 

 

 

Annette Gaardsted                                   Helle Salling                                             Tove Wraa

 

 

 

Berit Mogensen                                        Henrik Blickfeldt                                     Tine Rasmussen

 

 

 

Mogens Søndergaard                               Birte Pedersen                                          Hanne Jensen

 

 

Max Munch