6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                        Blad 61  

            Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 6. otober kl. 19.00 til kl. 19,55, i Sognehuset.

Afbud: Ulla Beck                                                      Fraværende:

Dagsorden.

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet.

  1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

  1. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Berit Mogensen, Jens Høyer og Poul Nielsen. Vedhæftet.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

  1. Godkendelse af endeligt budget 2017, CVR -nr.44409313, afleveret 22.9.2016, kl. 11.10. (ingen ændringer), ved kassereren.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

  1. Forslag om indkøb af nye borde og stole til mødelokale 1, under forudsætning af, at kvartalsrapport for 3. kvartal viser et økonomisk råderum til indkøbet. Pris ifølge til bud kr. 100.000.-

Menighedsrådets beslutning.   Overlades til formand og kasserer når kvartalsrapporten foreligger, hvis der er råderum.  Forslag at overlade de nuværende til skolerne.  Godkendt.

  1. Valgbestyrelsen orienterer om valg til menighedsråd i Essenbæk Sogn.

Menighedsrådets beslutning. Der er valgt 6 personer, offentliggøres i kirkebladet, på hjemmesiden  og ved en af de førstkommende gudstjenester.  Godkendt

  1. Orientering om sagsforløbet vedr. flytning af søjler fra Essenbæk Kloster – fra Tøjhushaven til Assentoft – ved formanden. Poul Nielsen redegjorde for det hidtidige forløb. I første omgang blev det et afslag, der fortsættes og det bringes nu i det politiske udvalg.
  2. Siden sidst v. sognepræst, formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram orienterede om afløserne det styres fint af provsten. Efterlyste hjælp til onsdagskaffe den 12.10 Kirsten Pultz tager vagten.

Poul Nielsen orienterede om brandsyn på kirken. Henning Søby overvejer.

Max Munch orienterede om restance situationen, der følges op.

Blad 62

  1. Kommende arrangementer.

Sogneaften 15.11. – Søren Ryge.

Gospelkoncert den 27.10 – flyttes fra Virring til Essenbæk pga. Virring kirkes lukning.

Inger Lise Gram orienterede om indsamlings aktivitet til Danmissionen.

  1. Eventuelt.

Forventet indsættelse af ny præst i december, forslag om at både nuværende og ny medlemmer inviteres til indsættelsesfestlighed. Forslag om åbent sogne arrangement.

Ref.: Max Munch

 

 

Poul Nielsen                                 Teddy Johannessen                                               Tine Rasmussen

 

Tove Wraa                                    Inger Lise Gram                                                       Else Holm

 

Henning Søby                              Max Munch