13. februar 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under dagsordenens punkt 3, 6 og 7.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Punkterne 3, 6 og 7 blev behandlet før de øvrige punkter.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 14. november 2017.

Asfaltarbejdet på parkeringspladsen er ikke udført men vil blive det, så snart vejret tillader det.

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2017 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Virring sogns menighedsråds årsregnskab for 2017 blev fremlagt af Christian Kirk. CVR-nr. 11295010, Regnskab 2017, Afleveret d. 13-02-2018 11:29

Regnskabet blev godkendt.

 1. Godkendelse af ”Vedtægt for Essenbæk Sognehus”.

”Vedtægt for Essenbæk Sognehus” blev godkendt.

 1. Menighedsrådets godkendelse af udstedelse af dankort til Inge Lise Gram og Søren Peter Villadsen.

Menighedsrådet besluttede, at der kan oprettes Dan-konti til Inger Lise Gram og Søren Peter Villadsen.

 1. Udarbejdelse af ajourført ”Bilag til regnskabsinstruks”.

”Bilag til regnskabsinstruks” blev ajourført og godkendt.

 1. Drøftelse af mail dateret 24.01.2018 fra Christian Kirk.

Regnskabsføreren kommer med et udspil.

 1. Stillingtagen til afholdelse af fremtidige medarbejdermøder (Kurt Schneider).

Det seneste medarbejdermøde efterlod ikke noget godt indtryk på deltagerne fra Virring. Referatet giver ikke udtryk for punkter, der blev fremlagt fra Virring – end ikke navnet på medarbejderrepræsentant i Virring menighedsråd.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Færdig med forløb for Juniorkonfirmander.

Sognemedhjælperstillingen er udsat på ubestemt tid.

Konfirmander i gang igen efter ferien.

 1. Evt.

Lakering af gulv i kirken er ikke i orden, så der laves en reklamation.

 

Søren Peter Villadsen                               Jens Ole Johansen              Jens Erik F. Nielsen

 

Kurt Schneider                   Lars Torstensson

 

 

 

17. november 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 17. oktober 2017.

Ingen bemærkninger.

 1. Forslag til Virring menighedsråds mødeaktivitet i 2018.

Forslag til mødedatoer godkendt.

 1. Bidrag til Børnesagens Fællesråds juleindsamling.

Menighedsrådet giver intet bidrag til dette, da vi hellere vil bruge pengene lokalt.

 1. Asfaltarbejder/ løvsuger /HS.

Der er et ønske fra kirkegården om at købe en løvsuger til montering på bobcat’en.

Ønsket kommer med i næste budgetforslag, og det undersøges, om der kan skaffes et tilskud.

 1. Google street view i Virring kirke /HS.

Dette bliver ikke aktuelt foreløbig.

 1. Info om praktikant i Virring /HS.

Der er startet en ny praktikant med 3 timer/dag.

 1. Ny dør i fyrrum /HS.

Der kunne godt bruges en ny og isoleret dør, men det skal undersøges, om det er muligt.

Heine kontakter energirådgiver.

 1.   Valg af formand jf. § 8 stk. 1.

Jens Ole Johansen

 1. Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2.

Kurt Schneider

 1. Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1.

Brenda Thorup

 1. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2.

Jens Erik Frisk Nielsen

 1. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4.

Lars Torstensson

 1. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5.

Kurt Schneider

 1. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8.

Jens Pedersen

 1. Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9.

Kurt Schneider

IT-ansvarlig: Lars Torstensson 

 1. Valg til stående udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: hele menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg: Jens Erik Nielsen

Dette udvalg bør efter Virrings opfattelse fortsætte som selvstændigt udvalg med 1 medlem fra hver menighedsråd.

Valgbestyrelsen: Lars Torstensson

Brenda Thorup

Jens Erik Nielsen 

 1. Valg til øvrige udvalg.

Aktivitetsudvalg: Lars Torstensson, Brenda Thorup.

Det fælles Aktivitetsudvalg konstituerer sig selv.

Forretningsudvalget: Jens Ole Johansen, Jens Erik Nielsen

Forretningsudvalget bør efter Virrings opfattelse være et mellemled mellem de to menighedsråd og ikke mellem sognene.

Sognehusudvalget bør efter Virrings opfattelse være et selvstændigt udvalg bestående af 1 medlem fra hvert menighedsråd samt en medarbejder fra huset og præsterne.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Else Pedersen starter som ny kirketjener i morgen.

Konfirmandevent med gospel er afviklet med succes

Konfirmanderne har haft en undervisningsgang med fængselspræst Ole Birch

Sidste undervisningsgang før jul

Børne- og skolejul er næsten på skinner

Juniorkonfirmandundervisning med Kirkebilen kører igen næste år

 1. Evt.  

Arbejdstilsynets udmeldinger i dagspressen vedr. transport af kister diskuteredes kort.

Inger Lise Gram                 Søren Peter Villadsen                               Jens Ole Johansen

 

Jens Erik F. Nielsen                Kurt Schneider                                    Brenda Thorup

 

Lars Torstensson                 Heine Bonde Smith

 

 

 

17. oktober 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 17. oktober 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 08. august 2017.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 3 kvartal 2017 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Kvartalsrapport for 3. kvartal blev gennemgået. Resultatet ser tilfredsstillende ud.

Kvartalsrapporten blev godkendt.

 1. Menighedsrådets gennemgang og sluttelige godkendelse af årsbudget 2018.

Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Budget 2018 – endelig afleveret d. 16-10-

Det endelige årsbudget 2018 blev gennemgået af Christian Kirk.

Budgettet blev godkendt.

 1. Menighedsrådets stillingtagen og beslutning til valg af pengeinstitut.

Punktet blev drøftet.

Menighedsrådet fortsætter med Sparekassen Kronjylland.

 1. Menighedsrådets stillingtagen og beslutning af det kommende belægningsarbejde på P-plads.

Arbejdet udsættes til foråret, men rende og huller er lappet.

 1. Stillingtagen til og beslutning om lægmands medvirken til uddeling af nadveren ved præsternes behov for dette.

Dette har menighedsrådets godkendelse.

 1. Forslag om julefrokost sammen med Essenbæk-Årslev-Hørning Menighedsråd for mr. medlemmer med ægtefæller/ledsager.

Forslag den 30.11 umiddelbart efter rådsmøde, der begynder kl. 18.00. Tine Rasmussen og Birte Pedersen, sammen med en fra Virring arrangerer.

Virring vil gerne deltage. Lars Torstensson deltager i arrangementsgruppen.

 1. Ansættelse af sognemedhjælper er udskudt til senere.

          Ansættelse af kirke- og kulturmedhjælper er udskudt til foråret, da man er presset tidsmæssigt pga. ansættelsen af kirketjener.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Invitationer udsendt til Alle Helgen-gudstjenester.

Der oprettes 2 hold Babysalmesang.

Kursus i konfirmandundervisning (ILG) og Opstandelse (SPV).

Konfirmanderne er godt i gang.

Reformationsgudstjeneste i Virring d. 19/10.

Lucia-gudstjeneste i Virring 2. søndag i advent.

 1. Evt.

Vi skal finde en løsning, så hjælpegraveren kan undgå for meget besvær med Jobcentret.

 

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen                               Jens Ole Johansen

 

 

Kurt Schneider                                         Jens Erik F. Nielsen                                 Lars Torstensson

8. august 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. august 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 2. maj 2017.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 2 kvartal 2017 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskab for 2. kvartal blev fremlagt og gennemgået af Christian Kirk.

Elforbruget skal fortsat overvåges.

Regnskabet viser et resultat på ca. 154000, som dog skal reduceres med 20%.

 

Regnskabet godkendtes.

 

 1. Menighedsrådets godkendelse af revisionsprotokollat årsregnskab 2016.

Revisionsprotokollatet godkendtes.

 

 1. Menighedsrådets godkendelse af 6 nye urnegravsteder.

Menighedsrådet godkender – i tråd med Helhedsplanen – anlæggelsen af 6 nye urnegravsteder.

 

 1. Menighedsrådets endelige godkendelse af køb af ny kirkeklokkestyring/ el tavle.

Der er indhentet to tilbud.

Det billigste og også bedste tilbud blev valgt.

Ved samme lejlighed får vi også et andet firma til klokkeeftersyn.

 1. Orientering om personalesituationen efter Lene Mikkelsens fratrædelse.

 

Essenbæk, Årslev og Hørning opslår en stilling som kirketjener.

Sognemedhjælperfunktionen står hen i det uvisse.

Vi afventer tingenes gang.

 

 1. Meddelelser fra præsterne.

Der bliver 3 store konfirmandhold.

 1. september er der introaften for de kommende konfirmander.

Studietur d. 17/9.

Der arbejdes hårdt med aftale for kirkesangere.

 

 1. Evt.                                                                                                                                                                                                    
 2. Kurt Schneider orienterer om lønsamtale med graver (LUKKET MØDE)

 

Inger Lise Gram                                       Jens Ole Johansen              Jens Erik F. Nielsen

 

 

Kurt Schneider                                         Brenda Thorup                    Lars Torstensson

2. maj 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 14. marts 2017.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 1 kvartal 2017 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse heraf.

Kvartalsregnskabet godkendtes uden bemærkninger.

 1. Budget 2018 til menighedsrådets behandling.

Der er usikkerhed vedr. el- og varmeudgifterne; der skal derfor laves månedlige aflæsninger af elforbruget, så vi kan følge det nøjere.

Kontoposten 228020 benævnes ”Konfirmander”, og der afsættes kr. 70.000.

Budgetgennemgangen viser et underskud. Dette skal undersøges nærmere og beskrives for provstiet.

Budget 2018 godkendtes herefter.

 1. Etablering af internetadgang i sogne/graverhus for medarbejdere, konfirmander og brugere af Sognehuset, samt etablerings- og driftsomkostninger.

Menighedsrådet anbefaler, at der snarest og så hurtigt som muligt etableres en WIFI-løsning i Sognehuset, så medarbejdere, konfirmander og brugere kan bruge IT-teknologier i dagligdagen.

 1. Ny motor m.m. til klokkemotor og eltavle pris omkring kr. 50.000. Evt. ansøgning til provstiet.

Klokkeeftersynet har vist, at det er nødvendigt med nogle udskiftninger i det automatiske ringeanlæg. Anslået pris: kr. 60.000.

Jens Erik Frisk Nielsen sender ansøgning til provstiet.

 1. Orientering angående bevilling til etablering af ny belægning på P-plads v /JEN.

Vi har fået bevilget midler fra provstiudvalget til ny belægning på parkeringspladsen.

Jens Erik Nielsen får arbejdet sat i gang.

 1. Orientering fra præsterne.

God tur med konfirmanderne til Århus.

Biskoppen har godkendt brugen af nye alterbøger mm.

Der planlægges en studietur.

 1. Evt.

Graveren skal have ny pc.

Formændene skal mødes med provsten indenfor 14 dage.

 

 

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen                              Jens Ole Johansen

 

 

Jens Erik F. Nielsen                                 Kurt Schneider                                         Brenda Thorup

 

Lars Torstensson

 

14. marts 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, medarbejderrepræsentant Heine Bonde Smidt, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 14. februar 2017.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskabsfører Christian Kirk fremlagde Virring Sogns Menighedsråd, cvr-nr. 11295010, Regnskab 2016, afleveret d. 06-03-2017.

 

Årets resultat viser et mindreforbrug, som er begrundet i et lavere aktivitetsniveau.

De store arbejder i kirken har brugt en stor del af de frie midler, så der er et mindre råderum næste år.

 

Menighedsrådet godkendte årsregnskabet.

 

Bilags- og regnskabsinstruksen skal vurderes, ligesom også bilagshåndteringen bør gennemgås.

 

 1. Udvendig kalkning af kirken.

Heine sætter arbejdet med udvendig kalkning af kirken i gang.

 

 

 1. Kloakering ved graverhuset v/ JEN.

Der er indkommet foreløbige tilbud på kloakering og asfaltering. Prisen vil ende omkring kr. 100 000,-.

Vi sender en ansøgning til provstiet, begrundet i de få frie midler i kirkekassen. (Jens Erik).

 

 1. Asfaltering på P-areal ved graverhuset v/ JEN.

Se punkt 5.

 

 1. Mini grandækning i 2017 på Virring Kirkegård v/ Heine.

 

Heine vil gerne afholde grandækningskursus (minigrandækning) på Virring kirkegård i uge 42.

Menighedsrådet godkendte dette.

 

 1. Ansættelse af gravermedhjælper 2017

Heine vil gerne ansætte den samme som sidst.

Menighedsrådet godkendte dette.

 

 1. Indkøb af Ipad /Tablet til graverkontor.

Det vil koste ca. kr. 6000,- det første år og ca. kr. 2000,- de følgende.

 

 1. Fastsættelse af tidspunkt for kirkesyn.

Heine og Jens Erik sender forslag til datoer.

 1. Meddelelser fra præsterne.

–          ILG og SVP har overtaget kirkebladet midlertidigt

–          Det går fornuftigt med konfirmander

–          Gudstjenesteliste fastlagt med mulighed for lørdagsdåb også i Virring

 

 1. Evt.

–          Referater fra aktivitetsudvalget

 

 

 

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen                              Jens Ole Johansen

 

Heine Bonde Smidt                                  Jens Erik F. Nielsen                                  Kurt Schneider

 

Brenda Thorup                                          Lars Torstensson

 

 

 

 

14. februar 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen (SPV), Jens Ole Johansen (JOJ), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.                      Dagsorden godkendt.
 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 16. november 2016.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Udkast til årsregnskab for 2016 blev gennemgået og kommenteret af Christian Kirk.

Menighedsrådet godkendte udkastet.

Det endelige regnskab forelægges på næste møde.

 1. Vore præster har følgende ønsker:

Forslag 1:

At benytte liturgiske bøger ifm. Gudstjenester og kirkelige handlinger mv. i Virring Kirke:

Tillæg til alterbogen

Gudstjenestens bønner 1+2

Kollekter og bønner af Holger Lissner

Forslag 2:

Indkøb af alternative børnebibler ved dåb

Forslag 3:

Til brug ifm. dåbssamtaler ønskes indkøb af Nina Tanges ” Barnedåb. Forældrenes bog”

Forslagene blev motiverede af Søren Peter Villadsen.

Menighedsrådet godkendte præsternes ønsker vedr. alle tre forslag.

 1. Status for renovering af stoleværk m.m.

Arbejdet er stort set afsluttet bortset fra yderdøren, som venter til foråret.

 1. Kloakering ved graverhuset

Kloakeringen er ført op til skel, og vi skal selv føre ledningen over p-pladsen.

JEFN indhenter tilbud på arbejdet.

 1. Asfaltering på P-areal ved graverhuset

JEFN indhenter tilbud på arbejdet.

 1. Mini grandækning i 2017 på Virring Kirkegård v/ Heine

Udsættes til næste møde.

 1. Ansættelse af gravermedhjælper 2017

Udsættes til næste møde.

 1. Indkøb af Ipad /Tablet til graverkontor

Udsættes til næste møde.

Meddelelser fra præsterne.

 • Konfirmandundervisningen er godt i gang.
 • Minikonfirmanderne har haft et godt forløb.
 • Gudstjenesteliste frem til august er næsten på plads.
 • Ferieplanlægningen er også på plads.
 • Rådighedsordningen fortsætter uændret, men der kan bruges vikarer.

 

Søren Peter Villadsen         Jens Ole Johansen               Jens Erik F. Nielsen

 

Brenda Thorup                   Lars Torstensson

16. november 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter til konstitueringsaftalen vedr. stående og ad hoc udvalg.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 9. august 2016.

            Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 3. kvartal 2016 v/ Christian Kirk til menighedsrådets godkendelse.

Perioderegnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Kirk.

Der er et uforholdsmæssigt overskud, men der ligger nogle uopgjorte mellemregninger, bl.a. ikkeudbetalt pension, udligning med de tre øvrige sogne. Desuden er der ”sparet” en sum penge som følge af sygemeldinger.

Perioderegnskabet godkendtes.

 1. Manglende betaling af pension til medarbejder gennem 2 – 3 år v/Christian Kirk.

Der laves en regulering af pensionsudbetaling gennem 3 år til gravermedhjælp.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. Resolution af 12. juni 1992 i Virring kirke.

Forslaget blev tiltrådt.

 1. Orientering om fremdrift i renovering af stoleværk mm.

Maling af stoleværk og lakering af gulv bliver færdig i denne uge, og våbenhuset skulle blive færdig i næste uge. Tidsplanen overholdes derfor.

 1. Oprydning/rengøring efter renovering i Virring kirke.

Graveren og gravermedhjælperen sørger for rengøringen, og gravermedhjælperens ansættelse forlænges derfor.

Der hyres en vinduespudser til at rengøre vinduerne.

7a. KS undersøger priser på nye bænke (7 stk.) og skraldely (8 stk.).

 1. Underskrift af revisionsprotokollat 2016 og godkendelsesbrev.

Revisionsprotokollat og godkendelsesbrev blev underskrevet

Herefter overgik menighedsrådsmødet til ny konstituering for den næste valgperiode.

 1. Forslag til Virring menighedsråds mødeaktivitet 2017 (Bilag).

Forslag til mødedatoer blev tiltrådt.

 1. Valg af formand jvf. §8, stk. 1.

Jens Ole Johansen

 1. Valg af næstformand, jvf. §8, stk. 2.

Kurt Schneider

 1. Valg af kirkeværge, jvf. §10, stk. 1.

Brenda Thorup

 Valg af kasserer, jvf. §10, stk. 2.

Jens Erik Nielsen

 1. Valg af sekretær, jvf. §10, stk.4.

Lars Torstensson

 1. Valg af kontaktperson, jvf. §10, stk. 5.

Kurt Schneider

 1. Valg af bygningssagkyndig, jvf. §10, stk. 8.

Jens Pedersen

 1. Valg af underskriftsberettiget, jvf. §10, stk. 9.

Kurt Schneider.

IT-ansvarlig: Lars Torstensson

 1. Valg til stående udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: hele menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg: Jens Erik Nielsen

Dette udvalg bør efter Virrings opfattelse fortsætte som selvstændigt udvalg med 1 medlem fra hver menighedsråd.

Valgbestyrelsen: Lars Torstensson

Brenda Thorup

Jens Erik Nielsen

 1. Valg til øvrige udvalg.

Aktivitetsudvalg: Lars Torstensson, Brenda Thorup.

Det fælles Aktivitetsudvalg konstituerer sig selv.

Forretningsudvalget: Jens Ole Johansen, Jens Erik Nielsen

Forretningsudvalget bør efter Virrings opfattelse være et mellemled mellem de to menighedsråd og ikke mellem sognene.

Sognehusudvalget bør efter Virrings opfattelse være et selvstændigt udvalg bestående af 1 medlem fra hvert menighedsråd samt en medarbejder fra huset og præsterne.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Vi skal selv afholde udgiften til hjemtransport af konfirmander, da der ikke kører skolebus på dette tidspunkt. Vi har bustransport i budgettet allerede nu, og vi skal huske det fremover og behandle det i forretningsudvalget.

Sommermøde: søndag d. 18 juni. ILG, BT og LGT arbejder videre med det.

Syn på præstebolig: der er flere ting, der skal udbedres.

Dagtilbuddene kommer til julegudstjenester primo december, og skolen kommer d. 21. december.

Lysestager og dåbsfad er blevet pudset op

 1. Indsættelse af Søren Peter Villadsen.

Der er møde torsdag d. 17/11 for at planlægge arrangementet d. 4/12.  Jens Ole Johansen deltager.

Der må gerne komme flere aktiviteter i Virring kirke.

Referater til underskrift.

 Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson

9. august 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. august 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter 7a og 7b.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 3. maj 2016.

Intet til referatet.

 1. Fremlægning af regnskab for 1 halvår 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskab for 1. halvdel af året blev gennemgået.

Der er et par enkelte uafklarede punkter omkring sygedagpenge og kirkebogsføring, og samtidig har vi et lavere aktivitetsniveau end forventet.

Efter aftale med provstiet bliver sygedagpengene liggende i Virring kirkekasse.

Regnskabet godkendtes.

 1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri. Der er indkommet tilbud på alle entrepriser,

Vi mangler at:           Beslutning om igangsættelse af projektet

Beslutte den endelige tidsplan.

Orientere Århus Stift om lukning af kirken under projektforløbet                                       Få provstiets beslutning af projektopstart

JOJ kontakter stiftet med henblik på at få endelig godkendelse af projektet, og Svenning kontaktes for at få lavet en endelig tidsplan.

Vi vil gerne have arbejdet igangsat d. 3. oktober og have det færdigt d. 4. december

 1. Indkøb af accu hækklipper med 2 batterier.

Indkøbet bevilges.

Fremover skal indkøb af denne størrelsesorden ikke forelægges menighedsrådet.

 1. Menighedsrådets beslutning om køb af 2 skriveborde til Inger Lise og Lene.

Skrivebordene indkøbes.

Se bemærkning til punkt 5.

 1. Etablering af kloaksystem for graverhuset.

Orientering ved Kurt Schneider.

Der er nogle uklare planer om kloakering i Virring, som måske kan betyde noget for vores kloakering. Vi afventer henvendelse fra Randers kommune.

LGT har skærpet opmærksomhed på eventuelle planer.

7a. Revisionsprotokollat.

Ingen bemærkninger.

Protokollatet blev underskrevet.

7b. Børnekonfirmandundervisning.

Alle menighedsråd er forpligtet til at lave børnekonfirmandundervisning. Sognepræsten har det overordnede ansvar for og tilsyn med undervisningen, men ikke med gennemførelsen af undervisningen.

Vi har haft ”Kirkebilen” til at varetage undervisningen, og det har fungeret fint.

Der laves aftale med ”Kirkebilen” om at varetage undervisningen fremover.

LGT sørger for at fordele evt. arbejdsopgaver i forbindelse med MR2016.

Næste møde: tirsdag d. 18. oktober.

 

Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

 

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson

 

3. maj 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 15. marts 2016.

Ingen bemærkninger, men referatet skal underskrives.

 1. Fremlægning af regnskab for 1. kvartal 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse heraf.

Der er ikke brugt så meget på nuværende tidspunkt som budgetteret, hvilket må begrundes i, at vi har ligget underdrejet. Der er dog også ting, der ikke er iværksat endnu.

Kvartalsrapporten godkendtes.

 1. Budget 2017 og menighedsrådets godkendelse.

Sag: Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Budget 2017.

Christian Kirk gennemgik budgettet. Der var enkelte omposteringer, der skulle laves.

Årsbudget 2017 godkendtes.

 1. Køb af kost til Avant maskine.

Der er luft i budgettet, så kosten kan indkøbes umiddelbart.

 1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri bør iværksættes til efteråret 2016, når der er mindre aktivitet i de kirkelige handlinger.

Der skal indhentes tilbud på malerarbejdet hos en konservator, og det kan gøres nu.

Arbejdet vil først blive sat i gang efter sommerferien.

 1. Stillingtagen til skrivelse fra biskop Henrik Wigh Poulsen angående, møde om præstesituationen, hos samme den 17. maj 2016.

Jens Ole Johansen og Lars Torstensson deltager i mødet.

Jens Ole Johansen                                    Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson