4. maj 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                    Blad nr. 15.

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 4. maj 2017, kl. 19.00 i Essenbæk Sognehus.

Regnskabsfører Christian Kirk deltager i en del af mødet.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet:9a – Fortsat samarbejde med Kristrup/Ølst/Haslund, 9b – Lutherlund i Årslev.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Fremlæggelse af forslag til buget for 2018 til godkendelse v. budgetudvalget og Regnskabsfører Chr. Kirk. Fremsendes senere såfremt det teknisk er muligt. Christian Kirk redegjorde for årsagen til at budgettet for 2018 ikke kunne fremlægges – tekniske problemer pga. sammenlægningen.

Hvis budget foreligger, afholdes møde den 18.5. kl. 19.50, med budget på dagsorden.

 

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport. 1.ste kvartal v. Regnskabsføreren. Fremsendes senere såfremt det teknisk er muligt.

Foreligger ikke pga. tekniske problemer(som pkt. 3) Christian Kirk redegjorde for tallene, der er brugt lidt mindre end budgettet. Udsendes så snart det foreligger.

 

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Projekt Automatisk ringeanlæg ved Hørning Kirke er godkendt. Provstiet 5 % pulje bidrager med kr. 111.000,- Kirkekassens udgift bliver ca. 100.000,- som indstilles til godkendelse.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Provstiudvalget har efter ansøgning om kr. 25.000,- til ekstra udgifter til renovering af Årslev Kirke godkendt dette.
 2. Fremlæggelse af 2 tilbud på renovering af orgelet i Essenbæk Kirke v. kirkeværge Mogens Søndergaard. Rapport fra orgelkonsulent er tidligere. Der er modtaget 2 tilbud, Mogens Søndergaard redegjorde for de to tilbud og ny opstående problemer(hyletone) ca. 120.000 kr.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Prioritering af anskaffelser og anlæg ved forbrug af frie midler i 2017 og 2018 i henhold til prioriteringsliste. Liste uddeles.

Ajourført liste medsendes med angivelse af besluttede.

                                                                                                                                                          Blad nr. 16.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Etablering af internetadgang i sognehus/graverhus til medarbejdere, konfirmander og brugere af Essenbæk Sognehus v. Inger Lise Gram redegjorde for problemerne. Notat fra Max Munch blev uddelt.

 

Inger Lise Gram indkalder en teknikker via  Kirkeministeriets IT support.

 

Menighedsrådets beslutning.  Problemet skal løses uden forsinkelser. Godkendt

9a. Fortsat samarbejde med Kristrup/Ølst/Haslund pastorater omkring aktiviteter.

Menighedsrådets beslutning Ophører indtil videre: Godkendt.

9B – Etablering af Lutherlund i Årslev.

Menighedsrådets beslutning Godkendt.

 1. Valg af 1 medlem til det fælles Sognehus udvalg. Orientering v. formanden. .

Menighedsrådets beslutning. Henrik Blichfeldt blev foreslået og valgt.                                                            

 1. Stillingtagen til evt. udbetaling af honorar til menighedsrådets medlemmer ved deltagelse i det årlige kirke og kirkegårdssyn v. formanden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt                                                                                           

 1. Stillingtagen til godtgørelse for menighedsrådsmedlemmers og medarbejderrepræsentants forbrug af papir og blæk ved benyttelse af privat printer v. formanden. Papir afhentes i Sognehuset, evt. køb af blæk

Her afleveres regning til kassereren.

Menighedsrådets beslutning:

 1. Kommende arrangementer.
 2. og 14. maj Konfirmationer – Hjælp i våbenhus. 12.5. Max Munch, 14.5. Helle Salling.

24.5. Højskoledag

1.6. Musik gudstjeneste i Hørning.

5.6 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste

 1. Siden sidst v. præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge Essenbæk, Kirkeværge Årslev, Kirkeværge Hørning, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Præsterne:

Studie tur med konfirmander til Aarhus. (AROS og Moesgaard) – en rigtig god tur.

Der er anskaffet headset til erstatning for krave mikrofon.

Biskoppen har godkendt brug af de ny anskaffede bønnebøger.

 

Blad nr. 17.

Poul Nielsen: Hilsen fra Tove Wraa

Hjemmeside mangler fotografier, Inger Lise Gram får en fotograf til at tage de manglende billeder.

 

 1. Eventuelt.

30.5. Skoletjeneste møde tirsdag den 30.5. Helle Salling deltager.

15.6. 25 års jubilæum i FUSR Hanne Jensen regner med at deltage.

Søren Peter Willadsen efterlyste initiativ til studietur for menighedsrådene. Jytte Märcher Jensen, Tine Rasmussen og Birte Pedersen udgør sammen med nogle fra Virring et udvalg.

Næste kirkeblad – Helle Salling og Berit Mogensen samler materialet.

Ref.: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                       Jens S. Høyer                                   Inger Lise Gram

 

Søren Peter Villadsen                                    Annette Gaardsted                              Helle Salling

 

Berit Mogensen                                                 Henrik Blickfeldt                                Tine Rasmussen

 

 

Mogens Søndergaard                                        Birte Pedersen                                        Hanne Jensen

 

 

Jytte Märcher Jensen                                        Max Munch

 

8. marts 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                                                                                Blad nr. 11

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. marts kl. 19.00.                           

Afbud: Søren Peter Villadsen                             Regnskabsfører Christian Kirk deltager i mødet.

Velkomst til ny Medarbejderrepræsentant, Ole Rygaard.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 9a, 9b, 18a og 19a.

Beslutning: Godkendt.

 1. Genåbningen af Årslev Kirke søndag den 5. marts 2017.

Poul Nielsen og Jens Høyer orienterede om en velbesøgt og meget fin åbningsgudstjeneste. Hvor det nyrestaurerede kirkerum, der fremtræder som det blev udtalt ”indbydende, lyst og flot”.

Jens Høyer der har været tovholder på projektet orienterede ved åbningen om historiske fakta om Årslev, ledende arkitekt Mia Rahbek Andersen orienterede om forløbet med stor ros til byggeudvalg og håndværkere og provst Birgitte Nørlund Jensen kom med en lykønskning til Årslev og udtrykte glæde over det smukke resultat.

 

 1. Regnskabsfører Christian Kirk forelægger regnskaber for 2016 for henholdsvis Essenbæk, Årslev og Hørning til behandling og godkendelse. Christian Kirk foretog en gennemgang af de 3 regnskaber og fremhævede specielle poster og orienterede om den samkøring der efterfølgende skal ske med de 3 budgetter for 2017. Alle regnskaber er udsendt sammen med dagsorden.
 2. Regnskabsfører Christian Kirk forelægger Essenbæks Sogns årsregnskab for 2016 til godkendelse. CVR-nr. 44409313, udskrevet den 1.3.2017.17.23.

Beslutning:  Godkendt

 1. Regnskabsfører Christian Kirk forelægger Årslev Sogns årsregnskab for 2016 til godkendelse. CVR-nr. 18820617, udskrevet den 3.3.2017.09.11.

Beslutning:  Godkendt

 1. Regnskabsfører Christian Kirk forelægger Årslev Sogns årsregnskab for 2016 til godkendelse. CVR-nr. 60865418, udskrevet den 1.3.2017.15.38.

Beslutning: Godkendt

 1. Orientering om ur og automatisk ringning ved Hørning Kirke v. kirkeværge Berit Mogensen.

Berit Mogensen udtalte: udgift til ændringerne er godkendt af provstiet i 2016, der er opstået nogle

uforudsete ting, som sandsynligvis fordyrer projektet. Yderligere udsættes til næste møde.

 

.                      Blad nr. 12.

 

 1. Forslag om anskaffelse af hovedbårne mikrofoner til brug i Essenbæk Kirke v. Inger Lise Gram

Der foreligger et tilbud på ca. 9000.

Beslutning: Godkendt

 

9a.  Opdatering af siden sogn.dk   – Tove Wraa søger for opdatering.

Beslutning: Godkendt.

9b.  Anskaffelse af kander til ekstra vin Hørning Kirke og Årslev Kirke.

Beslutning: Godkendt.

 1. Fastsættelse af dato for udarbejdelse af budgetforslag 2018 (Regnskabsfører og Budgetudvalg)

Der er budgetsamråd 6.4.2017.

Beslutning: Der holdes 2 møder den 18.4 kl. 14.00 og den 25.4 kl. 16.00 Godkendt.

 1. Regnskab for Essenbæk Ladegaards Legat, 2016 forelægges af Max Munch og Poul Nielsen til behandling og godkendelse. Udsendes på særskilt mail.

Beslutning: Godkendt.

 1. Budget 2018. Udtagelse af tiltag (i henhold til Notat fra sidste møde, som bedes medbragt af det enkelte medlem) som skal med i budgettet for 2018. De enkelte punkter blev gennemgået.

Aktiviteter for børn, unge og familier må gerne fremmes. Arbejdet med synlighed i div. medier bør opprioriteres. Kirkegården har nogle ønsker. Tages med til budget møderne se pkt. 10.

 

Beslutning:  Godkendt.

 1. Forslag om besøgsrunde, for menighedsrådets medlemmer samt ledende graver, til de 3 kirker og kirkegårde m.h.p. evt. fremtidige tiltag til behandling i Kirke og Kirkegårdsudvalget. Rundvisningen ledes af den stedlige kirkeværge. Højest 45 min. hvert sted. Start i Årslev > Hørning > Essenbæk.

Dato. Torsdag den 18.5 kl.17.00

 

Beslutning. Godkendt.

 1. Stillingtagen til evt. fremtidige kunstudstillinger i Essenbæk Sognehus. Tages op til evt. fortsættelse

I 2018.

Beslutning: Godkendt

 

 1. Orientering orgelet i Essenbæk Kirke og Den Gamle Kirkegård v. kirkeværge Mogens Søndergård.

Efter et orgel nedbrud ved en kirkelig handling, får vi orgelet vurderet af en orgelspecialist.

Besøg fra Randers Kommune ang. den gamle kirkegård. Kommunen fælder 5 træer, som vil forbedre

helhedsindtrykket af kirkegården, vi har ansvaret for bortskaffelse af træerne.

 

 1. Kort orientering fra deltagerne i Temamødet Kirkens Kommunikation – Hvordan? Den 2. marts 2017.

Annette Gaardsted orienterede fra 3 oplægsholdere, med bl.a. følgende overskrifter:

.                                      Blad nr. 13.

”samtale relationer – livets store spørgsmål – nysgerrighed om andres tro – hvad er et godt fællesskab

Samarbejde med ikke kirkelige aktører – brug sogn.dk/DAP/folkekirke.dk – ERFA grupper i provstiregi –

Bevist hed om hvem er målgruppen – gratis reklame/billeder.”

Henvises til videre behandling i aktivitetsudvalget.

 

 1. Uddannelse af frivillige. Tilbud fra Århus Stift. Ingen meldte sig.

Beslutning. Godkendt.

 1. Nyt fra Aktivitetsudvalget. Der udsendes referat fra udvalget.

 

18a. Stillingtagen til fortsat samarbejde med Kristrup, Haslund og Ølst.

Hensigten er at der afholdes 2 arrangementer årligt. Er behandlet i aktivitetsudvalget. Det afklares ved

et fællesmøde med Virring inden sommerferien.

Beslutning. Godkendt.

 

 1. Essenbæk Kirke. Flag ned + ”lukke Kirken” Liste udfyldes og med udsendes med referatet.

19a. Søjler fra Essenbæk Kloster. v/ Poul Nielsen

Poul Nielsen orienterede: Sagen har fundet sin afslutning. Efter en ca. 8 – 10 møder dels Randers Kommune, Østjyllands Museum, øvrige lokale foreninger i området er resultatet blevet:

At på trods af, at det næsten med 100% sikkerhed er påvist, at søjlerne stammer fra Essenbæk Kloster vil Randers Kommune, bakket op af museet, ikke være med at til at flytte søjlerne fra Tøjhushaven i Randers til Assentoft.

Resultatet er blevet at der kommer en oplysende tavle op ved søjlerne i Tøjhushaven, samt ved Stenalt Gods, hvor de har stået inden flytningen til Tøjhushaven.

Menighedsrådet får en kopi af teksten, som vi efter menighedsrådets beslutning evt. kan hænge op et passende sted i Essenbæk Sognehus.

Menighedsrådet udtrykker stor tak til Tommy Beck, Pagtervænget 1 i Assentoft for en ihærdig og vedholdende indsats for sagen.

 

 1. Kommende arrangementer.

12.3. Indsamling Folkekirkens Nødhjælp, konfirmanderne er engageret.

16.3. Koncert med evangeliske rockballader i Virring.

23.3. ”Brothers of Mercy” i Haslund Kirke i samarbejde med Kristrup, Vorup pg Haslund, Ølst.

4.4. Foredrag ved Johs. Nørregaard Frandsen.

26.4. Koncert med voksenkoret i Hørning Kirke.

24.5 Højskoledag.

 1. Siden sidst. V. Præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, Hørning. Kirkeværge Årslev, Kirkeværge Essenbæk, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

 

                                                                                                                                       .                       Blad nr. 14 Inger Lise Gram: Kirkeblad sendt til trykning i dag. Når højtaler i sognehuset, skal hovedtelefoner benyttes. (mod virker støj). Juniorkonfirmander i uge 3 og 4, evalueret, noget skal justeres indholdsmæssigt.

Der er afleveret strik fra nørkleklubben, som er modtaget med tak.

Poul Nielsen – Ansøgning fra spejderne henvises til diakonpuljen i provstiudvalget.

Ang. måtte udskiftning, skal de tre kirkeværge tage stilling til det videre forløb, inkl. En håndværkerliste.

Jens Høyer – regnskaberne er netop behandlet. Forsøger at finde ud af hvem der skal vedligeholde den kommende Luther lund i Årslev.

Tove Wraa – en kirketjener er sygemeldt, den anden er på fuldtid. Ole Rygaard og Ann Britt er begge tilmeldt forskellige kurser. Overvejer mulighederne for evt. test ved ansættelser. Personalepolitik der er behandlet hos medarbejderne, den sendes til menighedsrådet.

Berit Mogensen, Hørning – orienterede om kirke uret. Døre til kirken skal ses efter.

Annette Gaardsted, Årslev – div. rep. på forpagter bygningen. Lågen ned mod byen skal repareres.

Mogens Søndergaard, Essenbæk – strømafbrydelse i kirken den 5.3. er udbedret.

Ole Rygaard – pga. sygdom afløser Preben Gjedsted som kirketjener.

Tine Rasmussen – Overtager opgaven med at markere mærkedage.

 

 1. Eventuelt.   Medarbejder samling den 9.6. i Uggelhuse.

Ref.: Max Munch

 

Poul Nielsen                                      Jens S. Høyer                                                       Inger lise Gram

 

 

Tove Wraa                                          Birte Pedersen                                                  Helle Salling

 

 

Annette Gaardsted                         Berit Mogensen                                               Henrik Blickfledt

 

 

Mogens Søndergaard                        Tine Rasmussen                                         Hanne Jensen

 

 

Max Munch

18. januar 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                                  Blad nr. 8.        

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 18. januar kl. 19.00.

Afbud: Inger Lise Gram                                                                     Fraværende:

I mødet deltager Ledende graver Ann Britt Møller, Kirketjener & Sognemedhjælper Lene Mikkelsen og Organist Kirsten Pultz.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 2a og 2b.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt.

2a. Stillingtagen til købstilbud til arvesag til Hørning Kirke: Berit Mogensen orienterede. Der er 3 der skal arve, kirken får 40%

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt.

2b Sag om forpagterbolig i Årslev der er blevet klarificeret bevaringsværdig. Jens Højer orienterede om brev til Randers Kommune.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt.

 1. Forslag om at benytte et tillæg til liturgiske bøger, samt nyere bøger om bønnerne ved gudstjenester henhold til udsendt bilag. v/. Søren Peter Villadsen orienterede. Det er disse tre bøger:

Tillæg til alterbogen
Gudstjenestens bønner 1 + 2
Kollekter og bønner af Holger Lissner

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om at indkøbe en eller flere alternative børnebibler i henhold til udsendt bilag. Søren Peter Villadsen orienterede. Derved kan man undgå at samme familie får flere ens børnebibler.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om at indkøbe Nina Tanges ”Barnedåb” Forældrenes bog ihht. udsendt bilag. Søren Peter Villadsen orienterede. Et hæfte der kan udleveres til ved en dåbssamtale.

Menighedsrådets Beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om ændring af dato for fremtidige konfirmationer i Årslev Kirke (2019 og efterfølgende år) Søren Peter Villadsen orienterede.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

Blad nr. 9.

 1. Hvad vil vi de næste 4 år? Input ved Ann Britt Møller, Lene Mikkelsen, og Kirsten Pultz samt alle menighedsrådsmedlemmer. Notat fra dette punkt medsendes dette referat.

Menighedsrådets beslutning.  Der arbejdes videre ved senere møder.                                                           

 1. Kirkeblad Omtalt på sidste møde. Annette Gaardsted uddelte et eksemplar fra Voldum/Rud sogn.

Poul Nielsen omtalte et møde 2. marts kirkefondet i Aarhus, med emnet. Kirkens Kommunikation.

Menighedsrådets beslutning. P.t. Ingen ændring.

 1. Stillingtagen til administrativ hjælp fra Provstiet. Bilag udsendt. Vi ønsker ikke ar deltage.

Menighedsrådets beslutning.   Godkendt.

 1. Vedtægt for Regnskabsfører til godkendelse.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Godkendelse og underskrifter på Bilag til regnskabsinstruks. Udsendt. De respektive underskriver.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt                                                                                           

 1. Situationsmelding vedr. renovering af Årslev Kirke. Jens Hoyer gav en status, det går planmæssigt. Genåbnes søndag den 5. marts.
 2. Forslag om nedsættelse af Budgetudvalg til forberedelse af budget 2018 (og årene fremover) til menighedsrådets endelige godkendelse på menighedsrådsmødet i maj måned. V. Poul Nielsen. til udvalg: Inger Lise Gram, Poul Nielsen, Jens Højer og Berit Mogensen.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om årlig gave til Kirkens Korshær eller anden kirkelig, diakonal, frivillig hjælpeorganisation. v/ Jens Hoyer/Poul Nielsen. Der udbetales 3000 kr. pr. år.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Siden sidst v. præsterne, formanden, kassereren, kontaktpersonen, kirkeværgerne, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Søren Peter Villadsen: Minikonfirmander er i gang, afsluttes med gudstjeneste fredag den 27.1  Konfirmander starter i næste uge. Næste gudstjeneste plan er under udarbejdelse. Der planlægges flere dåbs lørdage.

Poul Nielsen: Orienterede om sagen om søjlerne, sandsynligvis ikke muligt, dog fortsat en mulighed.

Tove Wraa: Medarbejder møde afviklet 17.1., ny medarbejder rep. er valgt: Ole Rygaard.

 

Blad nr. 10.

Annette Gaardsted: Stormskade på forpagter bolig er under reparation.

Mogens Søndergaard: Ny flagstang er opsat.

Berit Mogensen: Urskive og automat ringning er sendt til nationalmuseet, vi afventer.

Kirsten Pultz: Ny aftale med KODA abonnement for vore tre kirker. Finder ud af om det også gælder film.

 1. Tilmelding til Nytårskur den 25. januar. Poul Nielsen tilmelder.
 2. Kommende arrangementer.
 3. februar Sogneaften. Humor som medicin v/Erik Lindsø.
 4. marts Indsamling Folkekirkens Nødhjælp.

Aktivitets udvalget overvejer ændret mødetid. Søren Peter Villadsen undersøger.

 1. Eventuelt.

Berit Mogensen: har fået adgang til postkasse 8516 ( Hørning)- flytter dokumenter til 8215.

Poul Nielsen: takkede Kirsten Pultz for indsatsen og samarbejdet som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.

Ref: Max Munch

 

 

Annette Gaardsted                                                Poul Nielsen                                                              Jens S. Høyer

 

 

Birthe Pedersen                                                      Helle Salling                                                               Tove Wraa

 

 

Berit Mogensen                                                      Henrik Blickfeldt                                                      Tine Rasmussen

 

 

Mogens Søndergaard                     Hanne Jensen                      Søren Peter Villadsen                           Max Munch

13. december 2016

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                  Blad nr. 4.

Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 13. december kl. 19.00 i Essenbæk Sognehus.

Afbud: Tine Rasmussen

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 1. november 2016.

Menighedsrådets beslutning: Underskrevet og godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning:   Tilføjet 5a indkøb af salmebøger, 5b abonnement Kr.Dagblad.  Godkendt

 1. Forslag om anvendelse af areal ved Årslev kirke til etablering af Lutherlund. Orientering på mødet v. Jens Hoyer. Anledningen er reformationsjubilæet 2017, det etableres i samarbejde med Randers Kommune. Etableringen bliver ikke nogen økonomisk belastning for menighedsrådet.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Stillingtagen til forslag fra Virring Menighedsråd vedr. udvalg. Poul Nielsen redegjorde for forslagene: Virrings forslag: Præsteboligudvalg et medlem fra hvert råd: Mogens Søndergaard vælges. Sognehus udvalg et fra hvert råd plus en medarbejder: som medarbejder forslår vi Lene Mikkelsen og vælger Berit Mogensen.                                                                                                                                                                                           Aktivitetsudvalget: Vi tilslutter os at udvalget konstituerer sig med en formand for hele perioden. Forretningsudvalg 2 fra Virring og en fra hvert sogn fra vores råd. (som valgt den 1.11.)

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

 1. Fastsættelse af honorarer for formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer i henhold til Provstiudvalget meddelelse af 11. marts 2015. Gældende fra 1. januar 2016.

Menighedsrådets beslutning:  Vejledning fra provsti følges. Godkendt.

5a  Indkøb af salmebøger til erstatning for slidte i Essenbæk. Tilbud på ca. 17.000 kr. 70 alm. 10 med storskrift.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

5b abonnement Kristeligt Dagblad.  Vi tegner 2 abonnementer,(som Essenbæk havde) en til Søren Peter Villadsen en til sognehuset.

Menighedsrådets beslutning:  Godkendt.

 

 1. Godkendelse af forretningsorden og vedtægter. Er udleveret. Blad nr. 5

6 a.   Forretningsorden.  Antal dage i §3 tilføjet.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

6 B.   Vedtægt for kontaktperson. Navn mv. tilføjet.

Menighedsrådet beslutning: Godkendt

6 C. Vedtægter for kirkeværger i Essenbæk, Årslev og Hørning.

Menighedsrådets beslutning: 3 vedtægter godkendt.

6 d.   Vedtægt for kirke og kirkegårdsudvalg. Indkaldelse med 6 dags varsel tilføjet.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

6 E.   Vedtægt for kasserer.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

6 F.   Vedtægt for sekretær.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

6 G.   Vedtægt for IT ansvarlig.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

6 H.   Vedtægt for Sognehuset.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

6 I.   Vedtægt for regnskabsfører. Vedhæftet. (Essenbæks)

Menighedsrådets beslutning.  Udsat til senere møde.

 1. Fastsættelse af Gaveregler for ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådets beslutning.  Revideret og godkendt, Tove Wraa er tovholder.

 1. Nedtagning af flag solnedgang ved Essenbæk Kirke efter 10,30 gudstjenester. Liste medsendes.
 2. Forslag til ændring af mødetidspunkt for menighedsrådsmøder v. Poul Nielsen.

Menighedsrådets beslutning.  Mødestart kl. 18.30 Godkendt.

 1. Forslag til ændring af mødedag for menighedsrådets møde i marts måned til den 8. marts (ændres fra den 15.3.)

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

Blad nr. 6

 1. Orientering om frivilligarrangement søndag den 29. januar. Orientering ved Inger Lise Gram, et 3 timers arrangement efter gudstjenesten.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Siden sidst v. præsterne, formand, kasserer, kirkeværger, kontaktperson, medarbejderrepræsentant, samt udvalg.

Præsterne: gudstjenester for daginstituoner er afholdt.

Søren Peter Villadsen. takkede for indsættelsesfestlighederne, gjorde opmærksom på biskoppernes nyhedsbrev.  Mangler pt.  At blive registeret hele vejen igennem, der arbejdes på det.

Inger Lise Gram – indskrivning af juniorkonfirmander, skolejulen den 21.12.

Poul Nielsen, husk nytårskur i provstiet 25. januar.

Mogens Søndergaard, Essenbæk: har modtaget div. Papirer ved overdragelse fra tidligere, sorterer og gemmer relevant.

Annette  Gaardsted, Årslev  orienterede om noget specielt i forbindelse med restaureringen, national muset er involveret.

Berit Mogensen, Hørning forsat udfordringen med kirke uret.

Kirsten Pultz  Opfordrede til at vi får et godt samarbejde mellem de to menighedsråd alle gamle knyster er snakket igennem og bilagt.

Næste aktivitetsudvalgsmøde: den 31. januar kl. 17.

 1. Kommende arrangementer.
 2. januar salmedigter Iben Krogsdal om Luther salmer.
 3. Eventuelt.

Telefonliste efterlyses, (er på vej fra Lene Mikkelsen.)

Kirsten Pultz orienterede om kirkekor.

Annette Gaardsted – spørgsmål ang. kirkeblad efter inspiration af flot blad fra andet sogn, opfordrede til at tage det med på det næste møde.                                                                                               Referat: Max Munch

 

 

Inger Lise Gram                                                       Poul Nielsen                                                              Jens S. Høyer

Blad nr. 7

 

 

Annette Gaardsted                                                Helle Salling                                                               Tove Wraa

 

 

 

Berit Mogensen                                                      Henrik Blickfeldt                                                      Tine Rasmussen

 

 

 

Mogens Søndergaard                                           Birte Pedersen                                                         Hanne Jensen

 

 

Søren Peter Villadsen                                           Max Munch

17. november 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                     Blad nr. 63.

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl. 19.00 i Sognehuset.

Afbud: Tine Rasmussen, Else Holm og Kirsten Pultz  Fraværende:

Regnskabsfører Chr. Kirk deltog i mødet.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt med tilføjelse af pkt. 3a og 6a.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat af 31. oktober 2016.

Menighedsrådets beslutning.  Underskrevet og godkendt.

3 a Godkendelses af regnskabsbrev for 2015

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Restancer vedr. gravstedsvedligeholdelse v Max Munch.

Menighedsrådets beslutning. Afskrivnings oversigt fremlagt, der afskrives kr.7915,48.  Godkendt.

 1. Orientering om den aktuelle økonomiske situation ved regnskabsfører Chr. Kirk, herunder godkendelse regnskabsrapport for 3. kvartal 2016.

Menighedsrådets beslutning. Chr. Kirk orienterede om den økonomiske situation. Godkendt og underskrevet.

 1. Forslag om anskaffelse af ny flagstang med indvendig snor ved kirken. V. Poul Nielsen

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud er indhentet, udgift mellem 10.000 og 17.000 kr. Ny flagstang indkøbes. Godkendt.

6a Godkendelse af indkøb til præstekontor.

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud på ca. 22.000 kr. Godkendt.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992, ved Essenbæk Kirke v. Inger Lise Gram.

Den gældende liturgi for højmessen i Essenbæk Kirke har til dato været den gamle gudstjenesteordning med en evangelielæsning i formessen. Hvis vi går over til gudstjenesteordningen fra 1992 får vi frem for en  evangelielæsning en gammeltestamentlig læsning i formessen. En ændring af gældende liturgi kræver Menighedsrådets godkendelse.                                                                                                                                                     

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 

Side 64

 1. Kirkens Korshærs Genbrug i Assentoft anmoder om optagelse af kollekt til Kirkens Korshær ved gudstjenesten den 27. november i anledning af Kirkens Korshærs landsindsamling samme dato.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Genoptagelse af pkt. 5 fra sidste møde, køb af stole og borde til mødelokale 1.

Menighedsrådets beslutning. Udsættes, der skal flere overvejelser/undersøgelser hvad der er mest hensigtsmæssigt.  Godkendt.

 1. Indsættelsesgudstjeneste for Søren Peter Villadsen med efterfølgende sammenkomst søndag den 4.december kl. 10,30 i Essenbæk Kirke og Sognehus.

Menighedsrådets beslutning. Orientering om dagens program. Godkendt.

 1. Siden sidst ved sognepræst, formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, medarbejderrepræsentant og udvalg.

Inger Lise Gram: Inventarliste og protokol for præstebolig er på den digitale arbejdsplads. Har allerede et godt start samarbejde med den nye præst Søren Peter Villadsen. Opfordring til opbakning til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, måske noget for aktivitetsudvalget.

Poul Nielsen: Invitation fra VA el, til reception den 25.11.

Tove Wraa: I gang med at opdatere ansættelses kontrakter mv. i forbindelse med overgangs til fælles menighedsråd.  Orienterede om en praktikordning for kirketjener. Nogle ønsker om flere timer, der overvejes evt. ændringer inden budget 2018 skal påbegyndes.

 1. Kommende arrangementer.
 2. december Ældre gudstjeneste. Problematisk med transport til/fra kirken, dette søges løst.
 3. december Koncert med voksen koret.
 4. december bruger Kirkens Korshær lokaler i Sognehuset til julefrokost.
 5. december gudstjenester for skoler og institutioner.
 6. Eventuelt.

Henning Søby og Ulla Beck takkede for et godt samarbejde gennem årene.

Poul Nielsen takkede for samarbejdet i de sidste 4 år, det har været rigtigt godt, der blev overrakt gaver til de afgående rådsmedlemmer.

Ref. Max Munch

Poul Nielsen                                Tove Wraa                                                         Henning Søby

 

 

Teddy Johannesen                    Ulla Beck                                        Inger Lise Gram                          Max Munch

Essenbæk-Årselv-Hørning d. 1.11.16

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                Blad    1

Reterat

 Konstituerende møde tirsdag den 1. november 2016 kl. 20.30 i Sognehuset.

Dagsorden.

 1. Godkendelse af dagsorden. 19 og 21 tilføjes A og der tilføjes to punkter.

19B: Indstilling af formand for aktivitetsudvalget.

21B: Valg af IT ansvarlig.

 Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og

menighedsrådsvalglovens § 6 stk. 2.

Alle er valgbare.

 1. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.(Kun nye medlemmer, skal underskrive.)

Underskrevet af de 4 nye medlemmer: Hanne Jensen, Mogens Søndergaard, Helle Salling og

Henrik Blickfeldt.

 1. Valg af formand jf. 8 stk. 1. Valgt blev: Poul Nielsen.

 Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2. Valgt blev Jens S. Høyer.

 1. Valg af kirkeværger jf. § 10 stk. 1 Valgt blev for:

Essenbæk kirke: Mogens Søndergaard.

Årslev kirke: Annette Gaardsted.

Hørning kirke: Berit Mogensen.

 1. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2. Valgt blev: Jens S. Høyer.
 1. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4. Valgt blev: Max Munch.
 1. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5. Valgt blev: Tove Wraa.
 1. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8. Valgt blev: Jens Pedersen.
 1. Valg af 1 medlemmer, der sammen med formanden er underskrifts berettiget jf. § 10 stk. 9.

Valgt blev: Jens S. Høyer.

 1. Valg af medlemmer til kirke og kirkegårdsudvalg jf. § 17 stk. 1
 2. Valgt blev: Jens Sehested Høyer, Birte Pedersen, Helle Salling, Henrik Blickfeldt, Hanne Jensen og Tove Wraa.

                                                                                                                                    Blad 2                                                                                                                      

 1. Valg af formand for kirke og kirkegårdsudvalget Valgt blev: Henrik Blickfeldt

 Valg af et medlem til præsteboligudvalget jf. § 18 Opgaver for udvalget foreslås lagt i forretningsudvalget. Dette aftales med Virring menighedsråd.

 Valg til udvalg for drift af kirkegårdene. Udgår.

 1. Valg til forretningsudvalg i pastoratet. Valgt blev:

 Poul Nielsen, Jens S. Høyer og Helle Salling.

 1. Valg af 3 medlemmer til hver valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1. Der skal vælges en valgbestyrelse for hvert sogn. Valgt blev for:

                                            Essenbæk: Hanne Jensen, Tove Wraa og Max Munch.

                                            Årslev: Annette Gaardsted, Jens S. Høyer og Birte Pedersen.

                                            Hørning: Berit Mogensen, Henrik Blickfeldt og Helle Salling.

 1. Valg af formænd for valgbestyrelserne. Valgt blev for:

                                            Essenbæk: Tove Wraa.

                                            Årslev: Birte Pedersen.

                                            Hørning: Helle Salling.

19a. Valg af medlemmer til det fælles aktivitetsudvalg i pastoratet.  Valgt blev:

Annette Gaardsted, Birte Pedersen, Tine Rasmussen, Berit Mogensen og Mogens Søndergaard.

  19b. Indstilling af formand for aktivitetsudvalget: Valgt blev Mogens Søndergaard.

  2o. Valg af 1 medlem til at deltage i medarbejdermøder – udover kontaktpersonen.

Valgt blev: Berit Mogensen.

21a. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Randers.

Valgt blev: Hanne Jensen og Helle Salling.

21B: Valg af IT ansvarlig.  Valgt blev: Max Munch.

 1. I forbindelse med det nye fælles Menighedsråd for Essenbæk-Årslev-Hørning bemyndiges

Underskriftsberettigede til at udstede fuldmagt til regnskabsfører Christian Kirk vedr. konti til den fælles kirkekasse og til Essenbæk Ladegaards Legats konti i Forvaltningsinstituttet, Toldbodgade 33, København K.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Valg af 2 medlemmer som på det fælles menighedsråds vegne varetager administrationen af

Essenbæk Ladegårds Legat.   Valgt blev: Poul Nielsen og Max Munch.

 1. Fastsættelse af mødedatoer i 2017. Følgende datoer blev besluttet:

                                            Onsdag den 18. januar                           Onsdage den 15. marts

                                            Torsdag den 4. maj                                Torsdag den 15. juni

                                            Torsdag den 24. august                          Torsdag den 12. oktober

                                            Torsdag den 30. november.

Blad 3.

 

 1. Abonnement på Kristelig Dagblad i 2017. Poul Nielsen indhenter tilbud på abonnement til alle rådsmedlemmer.

 

 1. Eventuelt.

Poul Nielsen orienterede om:   Adgang til IT skrivebordet og sms/mail når der er nyt

Info aften i Kristrup onsdag den 16. nov. (program medsendes referat)

Alle rådsmedlemmer modtager landsforeningen for menighedsråd medlemmer månedsblad og Aarhus stifts årbog.

Nye medlemmer bedes indsende foto til hjemmesiden til Lene Mikkelsen.

Der blev udleveret nøgler til nye medlemmer.

Ref. Max Munch

 

 

 

 

Inger Lise Gram                                       Poul Nielsen                                             Jens S. Høyer

 

 

 

Annette Gaardsted                                   Helle Salling                                             Tove Wraa

 

 

 

Berit Mogensen                                        Henrik Blickfeldt                                     Tine Rasmussen

 

 

 

Mogens Søndergaard                               Birte Pedersen                                          Hanne Jensen

 

 

Max Munch

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.

 

Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd

torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.

 

Afbud: Ulla Beck

Fraværende:

 

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Sammenlægning af menighedsråd.

Sammenlægningen godkendt af alle.

3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de 3 menighedsråd.

         Vedtægt for sammenlægning godkendt.

3B. Status for indberetning til erhvervs- og selskabsstyrelsen v/Max Munch.

Registreret med CVR nr. 37992283 fra skat – nem-id  V/Max Munch.

3C. Status for Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer til medarbej-

dere  v/ Tove Wraa.

Ikke nødvendigt med nye ansættelsespapirer. Tillæg til eksisterende  udarbej-

       des af Lise Kolding (stiftet) og sendes til Tove Wraa.

 1. Status fra hvert menighedsråd.

Hørning – ur på kirken skal renoveres (betaler selv) indhenter tilbud.

     Essenbæk – hvis råderum i økonomien udskiftning af stole og borde i

     sognehuset. Gamle stole og borde foræres måske til skolen.

     Årslev – kirken lukket på grund af indvendig renovering. Nye sten i midter-

     gangen, bræddegulv under bænke, nyt varmeanlæg, orgel flyttet. Set på nye

    farver til bænke m.m.

    Tidsplanen er skredet et par måneder. 

     Tilbud om renovering af præstegårdshaven – for dyrt

 1. Eventuelt.

     Forslag om at invitere sognenes beboere til præsteindsættelse med efterføl-

     gende canape’. Forslag om konfirmandlejr – tages op senere. Offentliggørelse

     af nye menighedsråd i kirkeblad og på hjemmesiden.  

 1. Næste møde.

     Forberedende møde til konstituerende møde den 01. november 2016 kl. 19.00.

     Poula bestiller kalendere til menighedsråd og gravere.                         

    

Ref: Poul-Anker

6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                        Blad 61  

            Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 6. otober kl. 19.00 til kl. 19,55, i Sognehuset.

Afbud: Ulla Beck                                                      Fraværende:

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Berit Mogensen, Jens Høyer og Poul Nielsen. Vedhæftet.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af endeligt budget 2017, CVR -nr.44409313, afleveret 22.9.2016, kl. 11.10. (ingen ændringer), ved kassereren.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Forslag om indkøb af nye borde og stole til mødelokale 1, under forudsætning af, at kvartalsrapport for 3. kvartal viser et økonomisk råderum til indkøbet. Pris ifølge til bud kr. 100.000.-

Menighedsrådets beslutning.   Overlades til formand og kasserer når kvartalsrapporten foreligger, hvis der er råderum.  Forslag at overlade de nuværende til skolerne.  Godkendt.

 1. Valgbestyrelsen orienterer om valg til menighedsråd i Essenbæk Sogn.

Menighedsrådets beslutning. Der er valgt 6 personer, offentliggøres i kirkebladet, på hjemmesiden  og ved en af de førstkommende gudstjenester.  Godkendt

 1. Orientering om sagsforløbet vedr. flytning af søjler fra Essenbæk Kloster – fra Tøjhushaven til Assentoft – ved formanden. Poul Nielsen redegjorde for det hidtidige forløb. I første omgang blev det et afslag, der fortsættes og det bringes nu i det politiske udvalg.
 2. Siden sidst v. sognepræst, formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram orienterede om afløserne det styres fint af provsten. Efterlyste hjælp til onsdagskaffe den 12.10 Kirsten Pultz tager vagten.

Poul Nielsen orienterede om brandsyn på kirken. Henning Søby overvejer.

Max Munch orienterede om restance situationen, der følges op.

Blad 62

 1. Kommende arrangementer.

Sogneaften 15.11. – Søren Ryge.

Gospelkoncert den 27.10 – flyttes fra Virring til Essenbæk pga. Virring kirkes lukning.

Inger Lise Gram orienterede om indsamlings aktivitet til Danmissionen.

 1. Eventuelt.

Forventet indsættelse af ny præst i december, forslag om at både nuværende og ny medlemmer inviteres til indsættelsesfestlighed. Forslag om åbent sogne arrangement.

Ref.: Max Munch

 

 

Poul Nielsen                                 Teddy Johannessen                                               Tine Rasmussen

 

Tove Wraa                                    Inger Lise Gram                                                       Else Holm

 

Henning Søby                              Max Munch

 

18. august 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 59

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 18. august kl. 19.00             

Afbud: Tove Wraa                                                                               Fraværende: Børge Jensen og Ruben Lysemose.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med pkt. 3a og 3b tilføjet.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2015 v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

3a. Gave til Hanne Hjørlund.  Der gives en gave, sammen med Hørning og Årslev.

3b. Åben kirke i dagtimerne.  Skal være åben i dagtimerne.

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 v. Kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Efter ønske fra sognepræst (ilg) og kirketjener (fremsendt til alle 4 menighedsråd) forslag om indkøb af 2 hæve/sænke skriveborde til de pågældendes kontorer. Orientering v. formanden. Tilbud modtaget.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Børnekonfirmandundervisningen – den fremtidige varetagelse/ansættelse af undervisningshjælp v. Inger Lise Gram. Der er truffet aftale om at Kirkebillen varetager undervisningen for 2017 og 2018.

Menighedsrådets beslutning.  Præsterne har ansvar og tilsyn med undervisningen og deltager i udvalgte undervisnings timer. Der skal ansættes en underviser. Godkendt.

7a.  Afskrivning af restancer v. kassereren. Der afskrives 3 poster på i alt 1510,59.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

7b.  Justering af rykkerprocedure v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med tilføjelse af ophør af renholdelse i rykkerbrevet.

 1. Orientering om afsluttet arbejde vedr. Sognehuset (provstesynet 2015) herunder faktura for udført flisearbejde i Sognehusets aula v. kirkeværgen. Henning Søby orienterede om fortsatte problemer,

Menighedsrådets beslutning. Der følges op på dette – godkendt.

 1. Orientering m.v. om afholdelse af orienteringsmøde den 13. september forud for menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsen.

 

Blad nr. 60.

Der har været annonce i uge 33. Vi husstand omdeler kopi af plakat, som Tove Wraa har fremstillet, uddeles i perioden 8.-10. september. Alle opfordres til at finde emner til kandidater.  Valgbestyrelsen sørger for opstillingslister til brug den 13.9. Poul Nielsen orienterer om de sidste fire års arbejde i menighedsrådet

 1. Udfyldelse af liste vedr. flag ned ved solnedgang efter højmesser i Aug. – sept. – okt. – nov. måneder.

Listen blev udfyldt og medsendes referatet.

 1. Kommende arrangementer.

Litteraturkreds – bogudlevering 25. august.

Koncert i Hørning Kirke, onsdag den 21. september.

Sogneaften med Mads Gram, tirsdag den 27. september. ”Når Cambodja og Danmark mødes”

Syng dig glad – onsdag den 21. september.

Sogneaften med Søren Ryge 15. november. ”Det handler om mennesker/skæve eksistenser”

 1. Siden sidst v. Sognepræsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværgen, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram: konfirmander er indskrevet. Rollespil ”Luther” i Fussingø. Børneinstitutioner er inviteret til Julegudstjeneste.

Poul Nielsen: Energigennemgang i Sognehuset. Brandsyn den 30.8. i Kirken. Tak fra Inger Simonsen. Årslev kirke er lukket året ud. Virring Kirke er lukket i perioden 3.10 – 2.12. Kirkegårdsbestyrelsen har bevilget hjælp til hække klipning i Årslev og Hørning.  6.9. budgetsamråd Sognehuset i Essenbæk.

Else Holm forespørger om gammel kaffemaskine kan overlades til genbrugsen – godkendt.

 1. Eventuelt.

Skiftedag på Hørning Stiftelsen, afskeds reception for Anne Kærgreen, 26. august.

Referent: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                             Ulla Beck                                                                     Else Holm

 

Tine Rasmussen                                                      Teddy Johannessen                                               Kirsten Pultz

 

Inger Lise Gram                                                       Henning Søby                                                           Max Munch

Fællesmøde EÅH, 16.06.16

Fællemøde mellem Essenbæk, Årslev og Hørning Menighedsråd. Torsdag den 16.6.2016, kl. 20.00 i Sognehuset.

Afbud: Kirsten Pultz                                               Fraværende: Teddy Johannessen

Mødeleder: Berit Mogensen.                                                         Referent: Max Munch.

Dagsorden.

 1. Udarbejdelse af forslag til vedtægt for det Fælles Menighedsråd udarbejdes af det nedsatte udvalg Jens Høyer, Berit Mogensen og Poul Nielsen i samråd med Lisa Kolding Århus Stift og fremlægges på næste fælles møde til efteråret.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Vedr. udkast til administrationsleder (udleveret på sidste fælles møde) foreslås videregivet til behandling i det nyvalgte menighedsråd i efteråret 2016.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Indberetning til erhvervs og selskabsstyrelsen foreslås foretaget af Essenbæks kasserer Max Munch.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer for medarbejdere foreslås varetaget af kontaktperson Tove Wraa.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Orientering om Sognemedhjælper-funktionen v. kontaktperson Tove Wraa.

Opgaven omkring undervisning af minikonfirmanden, tages ud af stillingen og erstattes af en

Række praktiske opgaver. Undervisningsopgaven varetages i 2017 på samme måde som i 2016, af Kirke Billen. Derefter ligger ansvaret for opgaven hos præsterne.

 

 1. Orientering om afholdelse af orienteringsmøder med efterfølgende mulighed for opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsernes formænd.

Det er besluttet at der afholdes orienteringsaften, samme dato (13. september) i alle sogne i provstiet (opfordring fra kirkeministeriet for hele landet) med fælles annonce.

Hørning og Årslev er i gang med forberedelserne, Essenbæk kommer i gang. Tove Wraa udarbejder plakater til de 3 sogne.

 

 1. Næste møde.

Foreslås afholdt torsdag den 6. oktober kl. 20.00  og afholdes i Essenbæk Sognehus. Årslev Menighedsråd udsender dagsorden og forestår ledelse af mødet.

Menighedsrådenes beslutning. Godkendt

 1. Eventuelt.

Else Holm orienterede om undervisning i brug af hjerte starter, mandag den 4. juli kl. 15.00, og opfordrede alle til at deltage.

 

 

Ref.  Max Munch                                                                                 Mødeleder: Berit Mogensen.