17. november 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                     Blad nr. 63.

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl. 19.00 i Sognehuset.

Afbud: Tine Rasmussen, Else Holm og Kirsten Pultz  Fraværende:

Regnskabsfører Chr. Kirk deltog i mødet.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt med tilføjelse af pkt. 3a og 6a.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat af 31. oktober 2016.

Menighedsrådets beslutning.  Underskrevet og godkendt.

3 a Godkendelses af regnskabsbrev for 2015

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Restancer vedr. gravstedsvedligeholdelse v Max Munch.

Menighedsrådets beslutning. Afskrivnings oversigt fremlagt, der afskrives kr.7915,48.  Godkendt.

 1. Orientering om den aktuelle økonomiske situation ved regnskabsfører Chr. Kirk, herunder godkendelse regnskabsrapport for 3. kvartal 2016.

Menighedsrådets beslutning. Chr. Kirk orienterede om den økonomiske situation. Godkendt og underskrevet.

 1. Forslag om anskaffelse af ny flagstang med indvendig snor ved kirken. V. Poul Nielsen

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud er indhentet, udgift mellem 10.000 og 17.000 kr. Ny flagstang indkøbes. Godkendt.

6a Godkendelse af indkøb til præstekontor.

Menighedsrådets beslutning.  Tilbud på ca. 22.000 kr. Godkendt.

 1. Forslag om overgang til højmesseordning, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992, ved Essenbæk Kirke v. Inger Lise Gram.

Den gældende liturgi for højmessen i Essenbæk Kirke har til dato været den gamle gudstjenesteordning med en evangelielæsning i formessen. Hvis vi går over til gudstjenesteordningen fra 1992 får vi frem for en  evangelielæsning en gammeltestamentlig læsning i formessen. En ændring af gældende liturgi kræver Menighedsrådets godkendelse.                                                                                                                                                     

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 

Side 64

 1. Kirkens Korshærs Genbrug i Assentoft anmoder om optagelse af kollekt til Kirkens Korshær ved gudstjenesten den 27. november i anledning af Kirkens Korshærs landsindsamling samme dato.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Genoptagelse af pkt. 5 fra sidste møde, køb af stole og borde til mødelokale 1.

Menighedsrådets beslutning. Udsættes, der skal flere overvejelser/undersøgelser hvad der er mest hensigtsmæssigt.  Godkendt.

 1. Indsættelsesgudstjeneste for Søren Peter Villadsen med efterfølgende sammenkomst søndag den 4.december kl. 10,30 i Essenbæk Kirke og Sognehus.

Menighedsrådets beslutning. Orientering om dagens program. Godkendt.

 1. Siden sidst ved sognepræst, formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, medarbejderrepræsentant og udvalg.

Inger Lise Gram: Inventarliste og protokol for præstebolig er på den digitale arbejdsplads. Har allerede et godt start samarbejde med den nye præst Søren Peter Villadsen. Opfordring til opbakning til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, måske noget for aktivitetsudvalget.

Poul Nielsen: Invitation fra VA el, til reception den 25.11.

Tove Wraa: I gang med at opdatere ansættelses kontrakter mv. i forbindelse med overgangs til fælles menighedsråd.  Orienterede om en praktikordning for kirketjener. Nogle ønsker om flere timer, der overvejes evt. ændringer inden budget 2018 skal påbegyndes.

 1. Kommende arrangementer.
 2. december Ældre gudstjeneste. Problematisk med transport til/fra kirken, dette søges løst.
 3. december Koncert med voksen koret.
 4. december bruger Kirkens Korshær lokaler i Sognehuset til julefrokost.
 5. december gudstjenester for skoler og institutioner.
 6. Eventuelt.

Henning Søby og Ulla Beck takkede for et godt samarbejde gennem årene.

Poul Nielsen takkede for samarbejdet i de sidste 4 år, det har været rigtigt godt, der blev overrakt gaver til de afgående rådsmedlemmer.

Ref. Max Munch

Poul Nielsen                                Tove Wraa                                                         Henning Søby

 

 

Teddy Johannesen                    Ulla Beck                                        Inger Lise Gram                          Max Munch

Essenbæk-Årselv-Hørning d. 1.11.16

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                Blad    1

Reterat

 Konstituerende møde tirsdag den 1. november 2016 kl. 20.30 i Sognehuset.

Dagsorden.

 1. Godkendelse af dagsorden. 19 og 21 tilføjes A og der tilføjes to punkter.

19B: Indstilling af formand for aktivitetsudvalget.

21B: Valg af IT ansvarlig.

 Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og

menighedsrådsvalglovens § 6 stk. 2.

Alle er valgbare.

 1. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.(Kun nye medlemmer, skal underskrive.)

Underskrevet af de 4 nye medlemmer: Hanne Jensen, Mogens Søndergaard, Helle Salling og

Henrik Blickfeldt.

 1. Valg af formand jf. 8 stk. 1. Valgt blev: Poul Nielsen.

 Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2. Valgt blev Jens S. Høyer.

 1. Valg af kirkeværger jf. § 10 stk. 1 Valgt blev for:

Essenbæk kirke: Mogens Søndergaard.

Årslev kirke: Annette Gaardsted.

Hørning kirke: Berit Mogensen.

 1. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2. Valgt blev: Jens S. Høyer.
 1. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4. Valgt blev: Max Munch.
 1. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5. Valgt blev: Tove Wraa.
 1. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8. Valgt blev: Jens Pedersen.
 1. Valg af 1 medlemmer, der sammen med formanden er underskrifts berettiget jf. § 10 stk. 9.

Valgt blev: Jens S. Høyer.

 1. Valg af medlemmer til kirke og kirkegårdsudvalg jf. § 17 stk. 1
 2. Valgt blev: Jens Sehested Høyer, Birte Pedersen, Helle Salling, Henrik Blickfeldt, Hanne Jensen og Tove Wraa.

                                                                                                                                    Blad 2                                                                                                                      

 1. Valg af formand for kirke og kirkegårdsudvalget Valgt blev: Henrik Blickfeldt

 Valg af et medlem til præsteboligudvalget jf. § 18 Opgaver for udvalget foreslås lagt i forretningsudvalget. Dette aftales med Virring menighedsråd.

 Valg til udvalg for drift af kirkegårdene. Udgår.

 1. Valg til forretningsudvalg i pastoratet. Valgt blev:

 Poul Nielsen, Jens S. Høyer og Helle Salling.

 1. Valg af 3 medlemmer til hver valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1. Der skal vælges en valgbestyrelse for hvert sogn. Valgt blev for:

                                            Essenbæk: Hanne Jensen, Tove Wraa og Max Munch.

                                            Årslev: Annette Gaardsted, Jens S. Høyer og Birte Pedersen.

                                            Hørning: Berit Mogensen, Henrik Blickfeldt og Helle Salling.

 1. Valg af formænd for valgbestyrelserne. Valgt blev for:

                                            Essenbæk: Tove Wraa.

                                            Årslev: Birte Pedersen.

                                            Hørning: Helle Salling.

19a. Valg af medlemmer til det fælles aktivitetsudvalg i pastoratet.  Valgt blev:

Annette Gaardsted, Birte Pedersen, Tine Rasmussen, Berit Mogensen og Mogens Søndergaard.

  19b. Indstilling af formand for aktivitetsudvalget: Valgt blev Mogens Søndergaard.

  2o. Valg af 1 medlem til at deltage i medarbejdermøder – udover kontaktpersonen.

Valgt blev: Berit Mogensen.

21a. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Randers.

Valgt blev: Hanne Jensen og Helle Salling.

21B: Valg af IT ansvarlig.  Valgt blev: Max Munch.

 1. I forbindelse med det nye fælles Menighedsråd for Essenbæk-Årslev-Hørning bemyndiges

Underskriftsberettigede til at udstede fuldmagt til regnskabsfører Christian Kirk vedr. konti til den fælles kirkekasse og til Essenbæk Ladegaards Legats konti i Forvaltningsinstituttet, Toldbodgade 33, København K.

Menighedsrådets beslutning: Godkendt.

 1. Valg af 2 medlemmer som på det fælles menighedsråds vegne varetager administrationen af

Essenbæk Ladegårds Legat.   Valgt blev: Poul Nielsen og Max Munch.

 1. Fastsættelse af mødedatoer i 2017. Følgende datoer blev besluttet:

                                            Onsdag den 18. januar                           Onsdage den 15. marts

                                            Torsdag den 4. maj                                Torsdag den 15. juni

                                            Torsdag den 24. august                          Torsdag den 12. oktober

                                            Torsdag den 30. november.

Blad 3.

 

 1. Abonnement på Kristelig Dagblad i 2017. Poul Nielsen indhenter tilbud på abonnement til alle rådsmedlemmer.

 

 1. Eventuelt.

Poul Nielsen orienterede om:   Adgang til IT skrivebordet og sms/mail når der er nyt

Info aften i Kristrup onsdag den 16. nov. (program medsendes referat)

Alle rådsmedlemmer modtager landsforeningen for menighedsråd medlemmer månedsblad og Aarhus stifts årbog.

Nye medlemmer bedes indsende foto til hjemmesiden til Lene Mikkelsen.

Der blev udleveret nøgler til nye medlemmer.

Ref. Max Munch

 

 

 

 

Inger Lise Gram                                       Poul Nielsen                                             Jens S. Høyer

 

 

 

Annette Gaardsted                                   Helle Salling                                             Tove Wraa

 

 

 

Berit Mogensen                                        Henrik Blickfeldt                                     Tine Rasmussen

 

 

 

Mogens Søndergaard                               Birte Pedersen                                          Hanne Jensen

 

 

Max Munch

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.

 

Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd

torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.

 

Afbud: Ulla Beck

Fraværende:

 

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Sammenlægning af menighedsråd.

Sammenlægningen godkendt af alle.

3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de 3 menighedsråd.

         Vedtægt for sammenlægning godkendt.

3B. Status for indberetning til erhvervs- og selskabsstyrelsen v/Max Munch.

Registreret med CVR nr. 37992283 fra skat – nem-id  V/Max Munch.

3C. Status for Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer til medarbej-

dere  v/ Tove Wraa.

Ikke nødvendigt med nye ansættelsespapirer. Tillæg til eksisterende  udarbej-

       des af Lise Kolding (stiftet) og sendes til Tove Wraa.

 1. Status fra hvert menighedsråd.

Hørning – ur på kirken skal renoveres (betaler selv) indhenter tilbud.

     Essenbæk – hvis råderum i økonomien udskiftning af stole og borde i

     sognehuset. Gamle stole og borde foræres måske til skolen.

     Årslev – kirken lukket på grund af indvendig renovering. Nye sten i midter-

     gangen, bræddegulv under bænke, nyt varmeanlæg, orgel flyttet. Set på nye

    farver til bænke m.m.

    Tidsplanen er skredet et par måneder. 

     Tilbud om renovering af præstegårdshaven – for dyrt

 1. Eventuelt.

     Forslag om at invitere sognenes beboere til præsteindsættelse med efterføl-

     gende canape’. Forslag om konfirmandlejr – tages op senere. Offentliggørelse

     af nye menighedsråd i kirkeblad og på hjemmesiden.  

 1. Næste møde.

     Forberedende møde til konstituerende møde den 01. november 2016 kl. 19.00.

     Poula bestiller kalendere til menighedsråd og gravere.                         

    

Ref: Poul-Anker

6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                        Blad 61  

            Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 6. otober kl. 19.00 til kl. 19,55, i Sognehuset.

Afbud: Ulla Beck                                                      Fraværende:

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Berit Mogensen, Jens Høyer og Poul Nielsen. Vedhæftet.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af endeligt budget 2017, CVR -nr.44409313, afleveret 22.9.2016, kl. 11.10. (ingen ændringer), ved kassereren.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Forslag om indkøb af nye borde og stole til mødelokale 1, under forudsætning af, at kvartalsrapport for 3. kvartal viser et økonomisk råderum til indkøbet. Pris ifølge til bud kr. 100.000.-

Menighedsrådets beslutning.   Overlades til formand og kasserer når kvartalsrapporten foreligger, hvis der er råderum.  Forslag at overlade de nuværende til skolerne.  Godkendt.

 1. Valgbestyrelsen orienterer om valg til menighedsråd i Essenbæk Sogn.

Menighedsrådets beslutning. Der er valgt 6 personer, offentliggøres i kirkebladet, på hjemmesiden  og ved en af de førstkommende gudstjenester.  Godkendt

 1. Orientering om sagsforløbet vedr. flytning af søjler fra Essenbæk Kloster – fra Tøjhushaven til Assentoft – ved formanden. Poul Nielsen redegjorde for det hidtidige forløb. I første omgang blev det et afslag, der fortsættes og det bringes nu i det politiske udvalg.
 2. Siden sidst v. sognepræst, formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram orienterede om afløserne det styres fint af provsten. Efterlyste hjælp til onsdagskaffe den 12.10 Kirsten Pultz tager vagten.

Poul Nielsen orienterede om brandsyn på kirken. Henning Søby overvejer.

Max Munch orienterede om restance situationen, der følges op.

Blad 62

 1. Kommende arrangementer.

Sogneaften 15.11. – Søren Ryge.

Gospelkoncert den 27.10 – flyttes fra Virring til Essenbæk pga. Virring kirkes lukning.

Inger Lise Gram orienterede om indsamlings aktivitet til Danmissionen.

 1. Eventuelt.

Forventet indsættelse af ny præst i december, forslag om at både nuværende og ny medlemmer inviteres til indsættelsesfestlighed. Forslag om åbent sogne arrangement.

Ref.: Max Munch

 

 

Poul Nielsen                                 Teddy Johannessen                                               Tine Rasmussen

 

Tove Wraa                                    Inger Lise Gram                                                       Else Holm

 

Henning Søby                              Max Munch

 

18. august 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 59

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 18. august kl. 19.00             

Afbud: Tove Wraa                                                                               Fraværende: Børge Jensen og Ruben Lysemose.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med pkt. 3a og 3b tilføjet.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2015 v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

3a. Gave til Hanne Hjørlund.  Der gives en gave, sammen med Hørning og Årslev.

3b. Åben kirke i dagtimerne.  Skal være åben i dagtimerne.

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 v. Kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Efter ønske fra sognepræst (ilg) og kirketjener (fremsendt til alle 4 menighedsråd) forslag om indkøb af 2 hæve/sænke skriveborde til de pågældendes kontorer. Orientering v. formanden. Tilbud modtaget.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Børnekonfirmandundervisningen – den fremtidige varetagelse/ansættelse af undervisningshjælp v. Inger Lise Gram. Der er truffet aftale om at Kirkebillen varetager undervisningen for 2017 og 2018.

Menighedsrådets beslutning.  Præsterne har ansvar og tilsyn med undervisningen og deltager i udvalgte undervisnings timer. Der skal ansættes en underviser. Godkendt.

7a.  Afskrivning af restancer v. kassereren. Der afskrives 3 poster på i alt 1510,59.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

7b.  Justering af rykkerprocedure v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med tilføjelse af ophør af renholdelse i rykkerbrevet.

 1. Orientering om afsluttet arbejde vedr. Sognehuset (provstesynet 2015) herunder faktura for udført flisearbejde i Sognehusets aula v. kirkeværgen. Henning Søby orienterede om fortsatte problemer,

Menighedsrådets beslutning. Der følges op på dette – godkendt.

 1. Orientering m.v. om afholdelse af orienteringsmøde den 13. september forud for menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsen.

 

Blad nr. 60.

Der har været annonce i uge 33. Vi husstand omdeler kopi af plakat, som Tove Wraa har fremstillet, uddeles i perioden 8.-10. september. Alle opfordres til at finde emner til kandidater.  Valgbestyrelsen sørger for opstillingslister til brug den 13.9. Poul Nielsen orienterer om de sidste fire års arbejde i menighedsrådet

 1. Udfyldelse af liste vedr. flag ned ved solnedgang efter højmesser i Aug. – sept. – okt. – nov. måneder.

Listen blev udfyldt og medsendes referatet.

 1. Kommende arrangementer.

Litteraturkreds – bogudlevering 25. august.

Koncert i Hørning Kirke, onsdag den 21. september.

Sogneaften med Mads Gram, tirsdag den 27. september. ”Når Cambodja og Danmark mødes”

Syng dig glad – onsdag den 21. september.

Sogneaften med Søren Ryge 15. november. ”Det handler om mennesker/skæve eksistenser”

 1. Siden sidst v. Sognepræsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværgen, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram: konfirmander er indskrevet. Rollespil ”Luther” i Fussingø. Børneinstitutioner er inviteret til Julegudstjeneste.

Poul Nielsen: Energigennemgang i Sognehuset. Brandsyn den 30.8. i Kirken. Tak fra Inger Simonsen. Årslev kirke er lukket året ud. Virring Kirke er lukket i perioden 3.10 – 2.12. Kirkegårdsbestyrelsen har bevilget hjælp til hække klipning i Årslev og Hørning.  6.9. budgetsamråd Sognehuset i Essenbæk.

Else Holm forespørger om gammel kaffemaskine kan overlades til genbrugsen – godkendt.

 1. Eventuelt.

Skiftedag på Hørning Stiftelsen, afskeds reception for Anne Kærgreen, 26. august.

Referent: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                             Ulla Beck                                                                     Else Holm

 

Tine Rasmussen                                                      Teddy Johannessen                                               Kirsten Pultz

 

Inger Lise Gram                                                       Henning Søby                                                           Max Munch

Fællesmøde EÅH, 16.06.16

Fællemøde mellem Essenbæk, Årslev og Hørning Menighedsråd. Torsdag den 16.6.2016, kl. 20.00 i Sognehuset.

Afbud: Kirsten Pultz                                               Fraværende: Teddy Johannessen

Mødeleder: Berit Mogensen.                                                         Referent: Max Munch.

Dagsorden.

 1. Udarbejdelse af forslag til vedtægt for det Fælles Menighedsråd udarbejdes af det nedsatte udvalg Jens Høyer, Berit Mogensen og Poul Nielsen i samråd med Lisa Kolding Århus Stift og fremlægges på næste fælles møde til efteråret.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Vedr. udkast til administrationsleder (udleveret på sidste fælles møde) foreslås videregivet til behandling i det nyvalgte menighedsråd i efteråret 2016.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Indberetning til erhvervs og selskabsstyrelsen foreslås foretaget af Essenbæks kasserer Max Munch.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer for medarbejdere foreslås varetaget af kontaktperson Tove Wraa.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Orientering om Sognemedhjælper-funktionen v. kontaktperson Tove Wraa.

Opgaven omkring undervisning af minikonfirmanden, tages ud af stillingen og erstattes af en

Række praktiske opgaver. Undervisningsopgaven varetages i 2017 på samme måde som i 2016, af Kirke Billen. Derefter ligger ansvaret for opgaven hos præsterne.

 

 1. Orientering om afholdelse af orienteringsmøder med efterfølgende mulighed for opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsernes formænd.

Det er besluttet at der afholdes orienteringsaften, samme dato (13. september) i alle sogne i provstiet (opfordring fra kirkeministeriet for hele landet) med fælles annonce.

Hørning og Årslev er i gang med forberedelserne, Essenbæk kommer i gang. Tove Wraa udarbejder plakater til de 3 sogne.

 

 1. Næste møde.

Foreslås afholdt torsdag den 6. oktober kl. 20.00  og afholdes i Essenbæk Sognehus. Årslev Menighedsråd udsender dagsorden og forestår ledelse af mødet.

Menighedsrådenes beslutning. Godkendt

 1. Eventuelt.

Else Holm orienterede om undervisning i brug af hjerte starter, mandag den 4. juli kl. 15.00, og opfordrede alle til at deltage.

 

 

Ref.  Max Munch                                                                                 Mødeleder: Berit Mogensen.

16. juni 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 57.

Ordinært Menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 16. juni kl. 18.00

Afbud. Kirsten Pultz                                                                            Fraværende.  Teddy Johannessen

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Orientering om ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån vedr. Sognehuset. Poul Nielsen orienterede om disse afdrag, der bevirker at lånet er tilbagebetalt med udgangen af 2016.

 

 1. Max Munch og Poul Nielsen orienterer fra deltagelse i årsmøde i Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmers.

Max Munch fortalte om mødet, fremhævede søndags workshop, over emnet, ”Samtale om dåb, hvorfor syntes vi dåben er vigtig”, generelt en spændende oplevelse, skønt afviklingen af selv årsmødet lørdag, var noget langvarigt.

Poul Nielsen fortalte om kirkeminister Bertil Haarders indlæg, som blandt andet opfordrede til højere dåbstal og lavere kirkeskat. Deltog i workshop med emnet ”Troens mange stemmer. Samtale i menighedsrådet om tro og kristendom”, en givende workshop.  Opfordrede til at vi måske med oplæg fra præsterne tager emnet op ved vore møder.

Generelt nogle spændende dage, som vi opfordrer andre til at deltage i.

 

 1. Siden sidst v. præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

 

Børge Jensen: God højskoledag 2. maj. I gang med konfirmand indtegning. Der er 3 hold.

Poul Nielsen: Energisyn i sognehus. Granit søjler, som vi tidligere har haft på dagsorden. En lokalmand Tommy Beck, arbejder på at få den flyttet til vores område, med vore opbakning, ansøægning herom afleveres torsdag til kommunen.  Oplæste takkekort fra Fillip Mårud efter guldbryllups hilsen.

Har fået opfordring fra provstiudvalgets formand til gave til den afgående provst Hanne Hjørlund, det tilslutter vi os, 200 kr.

Tove Wraa: Prøvetidssamtale med ny kirketjener, ønsker flere timer, der aftales deltagelse i relevante kurser.

Henning Søby: Påtalte malingsproblem med radiator i koret, dette skal udbedres.

 

 1. Kommende arrangementer.

29.9. Sogneaften, med Mads Gram, emne: Rejseoplevelser (Nepal/Cambodia)

25.11. Sogneaften, med Søren Ryge, emne: Skæve eksistenser.

 

 1. Orientering om kommende personaleudflugt til Støvring Enge. Poul Nielsen fortalte at det sker den 17.6.

 

 1. Konstituering af Sognepræst Ruben Lysemose (i Anne Bækgaards stilling) 1/7 – 30/9 – 2016.
 2. Eventuelt. – ingen bemærkninger.

Ref: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                              Tove Wraa                                    Tine Rasmusen

 

 

Ulla Beck                                                                     Else Holm                                      Henning Søby

 

 

Børge Jensen                                                            Max Munch