Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.

 

Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd

torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.

 

Afbud: Ulla Beck

Fraværende:

 

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Sammenlægning af menighedsråd.

Sammenlægningen godkendt af alle.

3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de 3 menighedsråd.

         Vedtægt for sammenlægning godkendt.

3B. Status for indberetning til erhvervs- og selskabsstyrelsen v/Max Munch.

Registreret med CVR nr. 37992283 fra skat – nem-id  V/Max Munch.

3C. Status for Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer til medarbej-

dere  v/ Tove Wraa.

Ikke nødvendigt med nye ansættelsespapirer. Tillæg til eksisterende  udarbej-

       des af Lise Kolding (stiftet) og sendes til Tove Wraa.

 1. Status fra hvert menighedsråd.

Hørning – ur på kirken skal renoveres (betaler selv) indhenter tilbud.

     Essenbæk – hvis råderum i økonomien udskiftning af stole og borde i

     sognehuset. Gamle stole og borde foræres måske til skolen.

     Årslev – kirken lukket på grund af indvendig renovering. Nye sten i midter-

     gangen, bræddegulv under bænke, nyt varmeanlæg, orgel flyttet. Set på nye

    farver til bænke m.m.

    Tidsplanen er skredet et par måneder. 

     Tilbud om renovering af præstegårdshaven – for dyrt

 1. Eventuelt.

     Forslag om at invitere sognenes beboere til præsteindsættelse med efterføl-

     gende canape’. Forslag om konfirmandlejr – tages op senere. Offentliggørelse

     af nye menighedsråd i kirkeblad og på hjemmesiden.  

 1. Næste møde.

     Forberedende møde til konstituerende møde den 01. november 2016 kl. 19.00.

     Poula bestiller kalendere til menighedsråd og gravere.                         

    

Ref: Poul-Anker

6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                        Blad 61  

            Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 6. otober kl. 19.00 til kl. 19,55, i Sognehuset.

Afbud: Ulla Beck                                                      Fraværende:

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Berit Mogensen, Jens Høyer og Poul Nielsen. Vedhæftet.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Godkendelse af endeligt budget 2017, CVR -nr.44409313, afleveret 22.9.2016, kl. 11.10. (ingen ændringer), ved kassereren.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Forslag om indkøb af nye borde og stole til mødelokale 1, under forudsætning af, at kvartalsrapport for 3. kvartal viser et økonomisk råderum til indkøbet. Pris ifølge til bud kr. 100.000.-

Menighedsrådets beslutning.   Overlades til formand og kasserer når kvartalsrapporten foreligger, hvis der er råderum.  Forslag at overlade de nuværende til skolerne.  Godkendt.

 1. Valgbestyrelsen orienterer om valg til menighedsråd i Essenbæk Sogn.

Menighedsrådets beslutning. Der er valgt 6 personer, offentliggøres i kirkebladet, på hjemmesiden  og ved en af de førstkommende gudstjenester.  Godkendt

 1. Orientering om sagsforløbet vedr. flytning af søjler fra Essenbæk Kloster – fra Tøjhushaven til Assentoft – ved formanden. Poul Nielsen redegjorde for det hidtidige forløb. I første omgang blev det et afslag, der fortsættes og det bringes nu i det politiske udvalg.
 2. Siden sidst v. sognepræst, formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram orienterede om afløserne det styres fint af provsten. Efterlyste hjælp til onsdagskaffe den 12.10 Kirsten Pultz tager vagten.

Poul Nielsen orienterede om brandsyn på kirken. Henning Søby overvejer.

Max Munch orienterede om restance situationen, der følges op.

Blad 62

 1. Kommende arrangementer.

Sogneaften 15.11. – Søren Ryge.

Gospelkoncert den 27.10 – flyttes fra Virring til Essenbæk pga. Virring kirkes lukning.

Inger Lise Gram orienterede om indsamlings aktivitet til Danmissionen.

 1. Eventuelt.

Forventet indsættelse af ny præst i december, forslag om at både nuværende og ny medlemmer inviteres til indsættelsesfestlighed. Forslag om åbent sogne arrangement.

Ref.: Max Munch

 

 

Poul Nielsen                                 Teddy Johannessen                                               Tine Rasmussen

 

Tove Wraa                                    Inger Lise Gram                                                       Else Holm

 

Henning Søby                              Max Munch

 

6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         28/9 – 2016.

Der afholdes menighedsrådsmødetorsdag den 6. 0ktober kl. 19.00 til kl. 19.55 i Sognehuset.

Afbud:                                                                         Fraværende:

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning.

 1. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Berit Mogensen, Jens Høyer og Poul Nielsen. Vedhæftet.

Menighedsrådets beslutning. 

 1. Godkendelse af budget 2017, ingen ændringer, ved kassereren.

Menighedsrådets beslutning.

 1. Forslag om indkøb af nye borde og stole til mødelokale 1, under forudsætning af, at kvartalsrapport for 3. kvartal viser et økonomisk råderum til indkøbet. Pris ifølge tilbud kr. 100.000.-
 2. Valgbestyrelsen orienterer om valg til menighedsråd i Essenbæk Sogn.

Menighedsrådets beslutning.

 1. Orientering om sagsforløbet vedr. flytning af søjler fra Essenbæk Kloster – fra Tøjhushaven til Assentoft – ved formanden.
 2. Siden sidst v. sognepræst, formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.
 3. Kommende arrangementer.
 4. Eventuelt.

18. august 2016

Hørning sogns menighedsråd                                  Menighedsrådsmøde

 Torsdag den 18. august 2016

 

Afbud: Dorthe Thorsgaard

Inger Lise Gram og Ole Rygaard deltog

1.Velkomst og underskrivelse af protokol.

Poula bød velkommen, protokol blev underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 1. Godkendelse af revisionsprotokolat for årsregnskab 2015

Revisionsprotokolatet fremlagt og underskrevet

 1. Fremlæggelse af halvårlig regnskabsrapport

Til orientering

 1. Ønske om indkøb af hæve/sænke skrivebord til præstekontoret og sognemedhjælper kontoret.

Menighedsrådet godkendte dette

 1. Mini konfirmand undervisning – den fremtidige ansættelse af undervisningshjælp.

Ansvar og tilsyn er præsternes, der deltager i udvalgte lektioner. Kirkebillen er bestilt til hjælp i 2017 og 2018

 1. Afholdelse af orienteringsmøde vedr. valget.

Orienteringsmødet afholdes den 13. september i Hørninghus kl. 19.00

 1. Orientering om, at Hørning kirke har arvet.

Arven skal bruges til renovering og nyanskaffelser til kirken og kirkens omgivelser

 1. Nyt til kirkebladet

Der skal skrives om valget og det nye menighedsråd

 1. Eventuelt

Orgelbrochurer bliver bestilt ved ”Koncept” og skal sælges til 5 kr. pr stk.

Der bliver indkøbt malebøger og farveblyanter, samt lidt blødt legetøj til brug ved gudstjenester.

Fu eller Kirkegårds bestyrelsen skal tage stilling om de tre kirker skal bruge fælles håndværkere.

18. august 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 59

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 18. august kl. 19.00             

Afbud: Tove Wraa                                                                               Fraværende: Børge Jensen og Ruben Lysemose.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med pkt. 3a og 3b tilføjet.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2015 v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

3a. Gave til Hanne Hjørlund.  Der gives en gave, sammen med Hørning og Årslev.

3b. Åben kirke i dagtimerne.  Skal være åben i dagtimerne.

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 v. Kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Efter ønske fra sognepræst (ilg) og kirketjener (fremsendt til alle 4 menighedsråd) forslag om indkøb af 2 hæve/sænke skriveborde til de pågældendes kontorer. Orientering v. formanden. Tilbud modtaget.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Børnekonfirmandundervisningen – den fremtidige varetagelse/ansættelse af undervisningshjælp v. Inger Lise Gram. Der er truffet aftale om at Kirkebillen varetager undervisningen for 2017 og 2018.

Menighedsrådets beslutning.  Præsterne har ansvar og tilsyn med undervisningen og deltager i udvalgte undervisnings timer. Der skal ansættes en underviser. Godkendt.

7a.  Afskrivning af restancer v. kassereren. Der afskrives 3 poster på i alt 1510,59.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

7b.  Justering af rykkerprocedure v. kassereren.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt med tilføjelse af ophør af renholdelse i rykkerbrevet.

 1. Orientering om afsluttet arbejde vedr. Sognehuset (provstesynet 2015) herunder faktura for udført flisearbejde i Sognehusets aula v. kirkeværgen. Henning Søby orienterede om fortsatte problemer,

Menighedsrådets beslutning. Der følges op på dette – godkendt.

 1. Orientering m.v. om afholdelse af orienteringsmøde den 13. september forud for menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsen.

 

Blad nr. 60.

Der har været annonce i uge 33. Vi husstand omdeler kopi af plakat, som Tove Wraa har fremstillet, uddeles i perioden 8.-10. september. Alle opfordres til at finde emner til kandidater.  Valgbestyrelsen sørger for opstillingslister til brug den 13.9. Poul Nielsen orienterer om de sidste fire års arbejde i menighedsrådet

 1. Udfyldelse af liste vedr. flag ned ved solnedgang efter højmesser i Aug. – sept. – okt. – nov. måneder.

Listen blev udfyldt og medsendes referatet.

 1. Kommende arrangementer.

Litteraturkreds – bogudlevering 25. august.

Koncert i Hørning Kirke, onsdag den 21. september.

Sogneaften med Mads Gram, tirsdag den 27. september. ”Når Cambodja og Danmark mødes”

Syng dig glad – onsdag den 21. september.

Sogneaften med Søren Ryge 15. november. ”Det handler om mennesker/skæve eksistenser”

 1. Siden sidst v. Sognepræsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværgen, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Inger Lise Gram: konfirmander er indskrevet. Rollespil ”Luther” i Fussingø. Børneinstitutioner er inviteret til Julegudstjeneste.

Poul Nielsen: Energigennemgang i Sognehuset. Brandsyn den 30.8. i Kirken. Tak fra Inger Simonsen. Årslev kirke er lukket året ud. Virring Kirke er lukket i perioden 3.10 – 2.12. Kirkegårdsbestyrelsen har bevilget hjælp til hække klipning i Årslev og Hørning.  6.9. budgetsamråd Sognehuset i Essenbæk.

Else Holm forespørger om gammel kaffemaskine kan overlades til genbrugsen – godkendt.

 1. Eventuelt.

Skiftedag på Hørning Stiftelsen, afskeds reception for Anne Kærgreen, 26. august.

Referent: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                             Ulla Beck                                                                     Else Holm

 

Tine Rasmussen                                                      Teddy Johannessen                                               Kirsten Pultz

 

Inger Lise Gram                                                       Henning Søby                                                           Max Munch

9. august 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. august 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkter 7a og 7b.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 3. maj 2016.

Intet til referatet.

 1. Fremlægning af regnskab for 1 halvår 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskab for 1. halvdel af året blev gennemgået.

Der er et par enkelte uafklarede punkter omkring sygedagpenge og kirkebogsføring, og samtidig har vi et lavere aktivitetsniveau end forventet.

Efter aftale med provstiet bliver sygedagpengene liggende i Virring kirkekasse.

Regnskabet godkendtes.

 1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri. Der er indkommet tilbud på alle entrepriser,

Vi mangler at:           Beslutning om igangsættelse af projektet

Beslutte den endelige tidsplan.

Orientere Århus Stift om lukning af kirken under projektforløbet                                       Få provstiets beslutning af projektopstart

JOJ kontakter stiftet med henblik på at få endelig godkendelse af projektet, og Svenning kontaktes for at få lavet en endelig tidsplan.

Vi vil gerne have arbejdet igangsat d. 3. oktober og have det færdigt d. 4. december

 1. Indkøb af accu hækklipper med 2 batterier.

Indkøbet bevilges.

Fremover skal indkøb af denne størrelsesorden ikke forelægges menighedsrådet.

 1. Menighedsrådets beslutning om køb af 2 skriveborde til Inger Lise og Lene.

Skrivebordene indkøbes.

Se bemærkning til punkt 5.

 1. Etablering af kloaksystem for graverhuset.

Orientering ved Kurt Schneider.

Der er nogle uklare planer om kloakering i Virring, som måske kan betyde noget for vores kloakering. Vi afventer henvendelse fra Randers kommune.

LGT har skærpet opmærksomhed på eventuelle planer.

7a. Revisionsprotokollat.

Ingen bemærkninger.

Protokollatet blev underskrevet.

7b. Børnekonfirmandundervisning.

Alle menighedsråd er forpligtet til at lave børnekonfirmandundervisning. Sognepræsten har det overordnede ansvar for og tilsyn med undervisningen, men ikke med gennemførelsen af undervisningen.

Vi har haft ”Kirkebilen” til at varetage undervisningen, og det har fungeret fint.

Der laves aftale med ”Kirkebilen” om at varetage undervisningen fremover.

LGT sørger for at fordele evt. arbejdsopgaver i forbindelse med MR2016.

Næste møde: tirsdag d. 18. oktober.

 

Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen               Kurt Schneider

 

Jens Erik F. Nielsen            Brenda Thorup                  Lars Torstensson

 

29. juni 2016

Møde i Præstegårdsstuen

 

Møde med kirkearkitekt kl. 9.00 og herefter menighedsrådsmøde.

Gennemgang af indkomne tilbud til renoveringsopgaver ved Årslev kirke + gennemgang af budget. Arkitekten laver nyt budget med evt. besparelser. Jens Høyer sender materialet til provstiudvalget til videre behandling.

 

 

 

Dagsorden 29. juni 2016:

 

 • Godkendelse af dagsorden
 • Dagsorden godkendt
 • Godkendelse af referat
 • Referatet godkendt
 • Godkendelse af annonce til søgning af ny præst
 • Udkast til annonce fremlagt. Udvalget arbejder videre med annoncen
 • Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat til 2015 årsregnskab
 • Revisionsprotokollat til 2015 regnskab godkendt og underskrevet
 • (Murere og stendige)
 • Stendige repareres af Jens Lundgren. Vi indhenter tilbud på reparation af diverse afskalninger af mure.
 • Fælles annonce til valget
 • Vi er med(Birthe giver besked til Hanne Ladefoged)
 • Næste møde
 • Efter behov
 • Påmindelse om udflugt den 10. september

 

 

Ref.Poul-Anker

Fællesmøde EÅH, 16.06.16

Fællemøde mellem Essenbæk, Årslev og Hørning Menighedsråd. Torsdag den 16.6.2016, kl. 20.00 i Sognehuset.

Afbud: Kirsten Pultz                                               Fraværende: Teddy Johannessen

Mødeleder: Berit Mogensen.                                                         Referent: Max Munch.

Dagsorden.

 1. Udarbejdelse af forslag til vedtægt for det Fælles Menighedsråd udarbejdes af det nedsatte udvalg Jens Høyer, Berit Mogensen og Poul Nielsen i samråd med Lisa Kolding Århus Stift og fremlægges på næste fælles møde til efteråret.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Vedr. udkast til administrationsleder (udleveret på sidste fælles møde) foreslås videregivet til behandling i det nyvalgte menighedsråd i efteråret 2016.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Indberetning til erhvervs og selskabsstyrelsen foreslås foretaget af Essenbæks kasserer Max Munch.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Virksomhedsoverdragelse – nye ansættelsespapirer for medarbejdere foreslås varetaget af kontaktperson Tove Wraa.

Menighedsrådenes beslutning: Godkendt

 1. Orientering om Sognemedhjælper-funktionen v. kontaktperson Tove Wraa.

Opgaven omkring undervisning af minikonfirmanden, tages ud af stillingen og erstattes af en

Række praktiske opgaver. Undervisningsopgaven varetages i 2017 på samme måde som i 2016, af Kirke Billen. Derefter ligger ansvaret for opgaven hos præsterne.

 

 1. Orientering om afholdelse af orienteringsmøder med efterfølgende mulighed for opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 v. Valgbestyrelsernes formænd.

Det er besluttet at der afholdes orienteringsaften, samme dato (13. september) i alle sogne i provstiet (opfordring fra kirkeministeriet for hele landet) med fælles annonce.

Hørning og Årslev er i gang med forberedelserne, Essenbæk kommer i gang. Tove Wraa udarbejder plakater til de 3 sogne.

 

 1. Næste møde.

Foreslås afholdt torsdag den 6. oktober kl. 20.00  og afholdes i Essenbæk Sognehus. Årslev Menighedsråd udsender dagsorden og forestår ledelse af mødet.

Menighedsrådenes beslutning. Godkendt

 1. Eventuelt.

Else Holm orienterede om undervisning i brug af hjerte starter, mandag den 4. juli kl. 15.00, og opfordrede alle til at deltage.

 

 

Ref.  Max Munch                                                                                 Mødeleder: Berit Mogensen.

16. juni 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 57.

Ordinært Menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 16. juni kl. 18.00

Afbud. Kirsten Pultz                                                                            Fraværende.  Teddy Johannessen

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Orientering om ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån vedr. Sognehuset. Poul Nielsen orienterede om disse afdrag, der bevirker at lånet er tilbagebetalt med udgangen af 2016.

 

 1. Max Munch og Poul Nielsen orienterer fra deltagelse i årsmøde i Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmers.

Max Munch fortalte om mødet, fremhævede søndags workshop, over emnet, ”Samtale om dåb, hvorfor syntes vi dåben er vigtig”, generelt en spændende oplevelse, skønt afviklingen af selv årsmødet lørdag, var noget langvarigt.

Poul Nielsen fortalte om kirkeminister Bertil Haarders indlæg, som blandt andet opfordrede til højere dåbstal og lavere kirkeskat. Deltog i workshop med emnet ”Troens mange stemmer. Samtale i menighedsrådet om tro og kristendom”, en givende workshop.  Opfordrede til at vi måske med oplæg fra præsterne tager emnet op ved vore møder.

Generelt nogle spændende dage, som vi opfordrer andre til at deltage i.

 

 1. Siden sidst v. præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

 

Børge Jensen: God højskoledag 2. maj. I gang med konfirmand indtegning. Der er 3 hold.

Poul Nielsen: Energisyn i sognehus. Granit søjler, som vi tidligere har haft på dagsorden. En lokalmand Tommy Beck, arbejder på at få den flyttet til vores område, med vore opbakning, ansøægning herom afleveres torsdag til kommunen.  Oplæste takkekort fra Fillip Mårud efter guldbryllups hilsen.

Har fået opfordring fra provstiudvalgets formand til gave til den afgående provst Hanne Hjørlund, det tilslutter vi os, 200 kr.

Tove Wraa: Prøvetidssamtale med ny kirketjener, ønsker flere timer, der aftales deltagelse i relevante kurser.

Henning Søby: Påtalte malingsproblem med radiator i koret, dette skal udbedres.

 

 1. Kommende arrangementer.

29.9. Sogneaften, med Mads Gram, emne: Rejseoplevelser (Nepal/Cambodia)

25.11. Sogneaften, med Søren Ryge, emne: Skæve eksistenser.

 

 1. Orientering om kommende personaleudflugt til Støvring Enge. Poul Nielsen fortalte at det sker den 17.6.

 

 1. Konstituering af Sognepræst Ruben Lysemose (i Anne Bækgaards stilling) 1/7 – 30/9 – 2016.
 2. Eventuelt. – ingen bemærkninger.

Ref: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                              Tove Wraa                                    Tine Rasmusen

 

 

Ulla Beck                                                                     Else Holm                                      Henning Søby

 

 

Børge Jensen                                                            Max Munch

Fælles menighedsrådsmøde den 14. juni kl. 19 i Sognehuset

Virring, Essenbæk, Årslev og Hørning sogne

Der afholdes fælles menighedsrådsmøde for de fire sogne tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00. i Essenbæk Sognehus.

 

Følgende er på dagsordenen.

 

 • Godkendelse af dagsorden
 • Ved den kommende ansættelse af ny præst er det nødvendigt med en stillingtagen til følgende dilemmaer:

   Klarhed over situationen i pastoratet!

   Hvorledes forklares den langvarige sygemelding i pastoratet?

Hvorledes overbeviser vi om at der nu er ryddet op i sognene, herunder troværdig forklaring på at ikke alle sogne er med i et fælles menighedsråd?

Biskoppens opfordring til at se fremad, således at der kan skabes attraktiv stilling som præsterne har lyst til at søge.

                

 • Stillingsannonce med detaljeret beskrivelse af embedet, herunder Sognebeskrivelse.
 • Forslag til fremtidig vikarafløsning for organisten v.T.Wraa
 • Varetagelsen af undervisningen af juniorkonfirmanderne under sognepræstens tilsyn v. T. Wraa
 • Beslutning om cevilregistrering fortsat skal ligge ved Kirkekontoret i Kristrup
 • Orientering om udskiftning af stole og borde i mødelokale 1 i Sognehuset v. Poul Nielsen
 • Orientering om studieturen
 • Forslag til afsked med Anne Bækgaard.

 

Med venlig hilsen

 

Jens Ole Johansen