10. marts 2016

Hørning sogns menighedsråd                     Hørning den 26. februar 2016

Menighedsrådsmøde torsdag den 10. marts 2016

 Dagsorden:

1.Velkomst og underskrivelse af protokol.

Poula bød velkommen og protokol blev underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Regnskabsafslutning 2015. Christian Kirk kommer og gennemgår regnskabet med os.

Christian Kirk gennemgik regnskabet

 1. Regnskab godkendt og underskrevet.

Godkendt og underskrevet

Hørning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60865418, Regnskab 2015, Afleveret d. 02-03-2016 10:00

 1. Sogneturen i år, det er os der skal arrangere. Gode forslag modtages gerne.

Vi undersøger middag på Sostrup slot, først i september 2016

 1. Må Poula hente nogen uden for menighedsrådet til posten i aktivitetsudvalget.

Der gives tilladelse til dette

 1. Stof til kirkebladet.

Vi skriver noget om menighedsrådsvalget til november 2016

 1. Eventuelt.

Murermester Hans Ulrik Jensen, Auning kontaktes for at bese fugtskader i tårnrummet.

Provstesyn i foråret, afventer dato

9. maj 2016

Årslev den 10. maj 2016.

Menighedsrådsmøde mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 i præstegårdsstuen.

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2016.

Referatet godkendt.

 1. Budget

Budget for Årslev Sogns Menighedsråd, CVR – nr. 18820617, Budget 2017 blev godkendt.

 1. Kirkesyn

Døre i kapelbygning renoveres – Annette bestiller tømrer. Søjler ved sydlige kirkegårdslåge

      repareres og kalkes – Jens bestiller murer.

 1. Gudstjeneste 2. pinsedag

Mødetid kl. 13 – 13.30. Jens tager campingbord med.

 1. Meddelelser.

Reklamer for digital strategi 2016-2020, det samme for Menighedsråd på jeres måde.

 1. Eventuelt.

  Drøftelse af konfirmationsdage. Gennemgang af fællesmøde den 11. maj.

 1. Næste møde. ?

      

Ref: Poul-Anker

3. maj 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 15. marts 2016.

Ingen bemærkninger, men referatet skal underskrives.

 1. Fremlægning af regnskab for 1. kvartal 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse heraf.

Der er ikke brugt så meget på nuværende tidspunkt som budgetteret, hvilket må begrundes i, at vi har ligget underdrejet. Der er dog også ting, der ikke er iværksat endnu.

Kvartalsrapporten godkendtes.

 1. Budget 2017 og menighedsrådets godkendelse.

Sag: Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Budget 2017.

Christian Kirk gennemgik budgettet. Der var enkelte omposteringer, der skulle laves.

Årsbudget 2017 godkendtes.

 1. Køb af kost til Avant maskine.

Der er luft i budgettet, så kosten kan indkøbes umiddelbart.

 1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri bør iværksættes til efteråret 2016, når der er mindre aktivitet i de kirkelige handlinger.

Der skal indhentes tilbud på malerarbejdet hos en konservator, og det kan gøres nu.

Arbejdet vil først blive sat i gang efter sommerferien.

 1. Stillingtagen til skrivelse fra biskop Henrik Wigh Poulsen angående, møde om præstesituationen, hos samme den 17. maj 2016.

Jens Ole Johansen og Lars Torstensson deltager i mødet.

Jens Ole Johansen                                    Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson

20. april 2016

Årslev den 22. april 2016.

Ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 på Clausholmvej 216.

Referat:

 1. Godkendelse af sidste referat.

Sidste referat godkendt.

 1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Godkende den på mødet den 12. april trufne beslutning om dannelse af et fælles menighedsråd for

Essenbæk, Årslev og Hørning sogne.

Oplæg til fælles menighedsråd – godkendt.

 1. Tilrettelæggelse af det vedtagne menighedsmøde onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 i Årslev forsam –

lingshus. Mødet er for alle folkekirkemedlemmer i Årslev sogn.

Annette redigerer oplæg. Annonce i ”Randers Onsdag”. Annonce sendes rundt på mail.

 1. Eventuelt.

     Intet. 

 

Ref: Poul-Anker

Menighedsrådsmøde Hørning kl. 19.00

Hørning sogns menighedsråd                     Børkop den 14. april 2016

 

Hørning sogns menighedsråd indkalder menighedsrådsmøde

 Torsdag den 21. april kl. 19.00

 Dagsorden:

 1. Velkomst og underskrivelse af protokol
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af arbejdet med at sammenlægge Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd.

Der indkaldes til menighedsmøde i Hørninghus onsdag den11. maj kl. 19.00.

Fælles annoncering i Randers Onsdag.

 1. Gennemgang af ledelsens regnskabserklæring

Underskrives af formand, kasserer og regnskabsfører.

 1. Er der noget til budgettet?
 2. Stof til kirkebladet
 3. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Poula

15. marts 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup, Heine Bonde Smidt og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 17. november 2015.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2015 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Sag:  Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Regnskab 2015. Afleveret d. 14-03-2016.

Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået af regnskabsfører Christian Kirk.

Der er et mindreforbrug på flere konti, som bl.a. er begrundet dels i et lavere aktivitetsniveau end forventet, dels i uafsluttede renoveringsopgaver i kirken.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

 1. Ekstraomkostninger til hjælp til undervisning af juniorkonfirmander??

Menighedsrådet har konstateret, at Essenbæk menighedsråd disponerer med en ekstraomkostning til hjælp til juniorkonfirmanderne.

Rådet vil gerne have klargjort, om det er tale om en bevilling fra provstiet, eller pastoratet selv skal afholde udgiften. Hvis det sidste er tilfældet, bør afgørelsen træffes i et fælles forum.

 

 1. Status på provstesyns opgaver.

Der er flyttet runesten og ligsten i våbenhuset, så de tager sig bedre ud. Graver Heine Bonde Smidt får lavet udkast til nogle forklarende skilte. Disse forelægges til godkendelse, så de kan opsættes inden konfirmationstiden.

P-pladsen mangler bare asfaltarbejdet, som afventer bedre vejr.

 

 1. Uddannelse af personale.

Graver Heine Bonde har deltaget i et (gratis) kursus i ledelse og kommunikation.

 

 1. Udvendig kalkning af kirken.

Kirken kalkes udvendig inden konfirmationen. Hvis prisen er i orden, iværksættes arbejdet med det samme.

 

 1. Renovering af stoleværk m.m.

Arbejdet sættes i gang efter de allerede indhentede tilbud.

Arkitekten må kunne klare aftaler om kirkelukning m.m., så arbejdet kan komme i gang efter 1. juli.

 

 1. Præstesituationen.

Som det også ses i regnskabet har der været og er der fortsat et meget lavt aktivitetsniveau omkring det kirkelige arbejde. Vi oplever også i Virring sogn, at vi får mange forskellige vikarer ind over, hvilket giver anledning til en del uro og bekymring i sognet.

Menighedsrådet er absolut ikke utilfredse med de to præster, der er sat til at varetage vikariaterne, men vi ser i meget høj grad frem til at få en afklaring på vore egne præsters situation – og hvornår vi kan forvente en tilbagevenden til en normaltilstand, for vi kan ikke blive ved på denne måde ret meget længere.

Endelig finder menighedsrådet det ikke tilfredsstillende, at vi ikke får svar fra højere instanser – end ikke en kvittering for modtagelse.

 

 1. Meddelelser fra præsterne.

Intet, da der ikke var nogen deltagende præst.

 

Jens Ole Johansen                                     Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

 

 

 

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson M

Menighedsrådsmøde 9. marts i Årslev kl. 19.30

Årslev den 2. marts 2015

 

Menighedsrådsmøde mandag den 9.marts 2015 kl. 19.30 i præstegårdsstuen.

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.
 2. Godkende dagsorden.
 3. Meddelelser.
 4. Fælles indkøb.
 5. Restaurering af kirke.
 6. Gravsteder og bøgepur.
 7. Underskrive regnskab.
 8. Sangbøger.
 9. Næste kirkeblad.
 10. Eventuelt.
 11. Næste møde.

 

Med venlig hilsen

Birthe Pedersen