Kirkegårdsbestyrelsesmøde 11. oktober 2016

11/10-16

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.      

Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober i Essenbæk Sognehus.

Afbud: Poula Kristensen

Referat.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 

 1. Orientering om arbejdet på kirkegårdene v. ledende graver Ann Britt Møller.

Hække er klippet på alle 3 kirkegårde. I Årslev og Hørning var der hyret hjælp udefra. Medarbejderne klippede selv i Essenbæk.

Diget i Essenbæk er gjort klar til beplantning.

Grandækning starter i uge 42, der startes på Hørning kirkegård.

 

 1. Personalesituationen v. kontaktperson Tove Wraa.

En medarbejder er ansat i grandækning perioden. Med start i uge 42, på 37 timer.

Erna Rasmussen og Ole Rygaard supplerer hinanden, med henholdsvis 25 timer og 15 timer. Indtil Ole Rygaard er på fuld tid igen.

Ledende graver har set på medarbejder situationen, og mener at der mangler en medarbejder ca. 6 md. om året, med en arbejdstid på 37 timer pr. uge.

De har svært ved at nå, det de skal.

 

 

 1. Nye ansættelsesbeviser ved dannelse af fælles menighedsråd pr. 27/11 – 16. v. Tove Wraa.

Lisa Kolding fra stiftet er kontaktet, og der skal laves et tillæg til medarbejdernes ansættelse. Ansættelses myndighed ændrer sig til det Fælles menighedsråd pr. 27/11-16. Ansættelsen er den samme og vilkårene ændrer sig ikke.

 

 1. Som følge af dannelse af fælles menighedsråd ophører kirkegårdsbestyrelsen pr. 27/11 – 16.

Poul Nielsen takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

 

 1. Eventuelt. Intet

 

referent Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen

Poul Nielsen

Valgbestyrelsesreferat af 12. juli 2016

Møde i valgbestyrelsen fra Essenbæk Menighedsråd, tirsdag den 12.7.2016, kl. 11.00.

 Valgbestyrelsen består af: Else Holm, Tove Wraa og Max Munch, sidst nævnte blev formand.

Else Holm og Tove Wraa, modtager kandidatlister i perioden 20.9.2016, kl. 19.00 til 27.9.2016, kl. 19.00, Træffes bedst i tidsrummet kl. 19.00 til  20.00.                                                                                     Dette annonceres i fællesannonce fra Randers Søndre Provsti.

Tove Wraa udarbejder en plakat med information om valget, samt at der afholdes orienteringsmøde, med efterfølgende opstillingsmøde, tirsdag dem 13.9.2016, kl. 19.00.  Plakaterne hænges op ca. 1.9., så de alle er oppe inden weekenden 3./4.9.

Forslag til hvervefolder blev diskuteret, Max Munch arbejdere videre med denne, Tove Wraa kommer med en appel om at stille op, samt en kort orientering om arbejdet.  Det er vores plan, at denne folder kan bruges, når vi møder nogle som vi vil opfordre til at stille op til menighedsrådet.

Vi vil gerne have et punkt på menighedsrådsmøde den 18.8, med orientering om valget, herunder evt. ekstra annoncering, ud over den fælles annonce som provstiet står for.

Næste møde aftales senere, vi arbejder videre med ovennævnte og orienteret hinanden via mail.

Ref: Max Munch.

Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 20. juni 2016

                                                                                                        28/6-2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2016. Afbud:

Referat

 1. Besigtigelsestur på kirkegårdene i Årslev, Hørning og Essenbæk.

Evt. bemærkninger vedr. Årslev Kirkegård.: Fin stand. Græsarealer er etableret, og det ser meget fint ud.

Evt. bemærkninger vedr. Hørning Kirkegård.: Fin stand.

Evt. bemærkninger vedr. Essenbæk Kirkegård. Fin stand. Nye urnegravsteder er etableret.

 

Mødet fortsætter i Essenbæk Sognehus.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Bestyrelsens beslutning: Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning: Godkendt

 1. Alternativt tilbud vedr. beplantning ved dige på Essenbæk Kirkegård. (bliver tilsendt af Ann Britt Møller)

Bestyrelsens endelige beslutning: Vi tager tilbud nr. 2. Diget ryddes nu, og der plantes til efteråret.

 1. Siden sidst v. Ann Britt Møller, herunder personalesituationen.:

Ole Rygaard starter på arbejde igen. Med 3 timer mandag, onsdag og fredag.

Erna Rasmussen forlænges til 1/12-16.

Det har været et travlt forår.

 1. Evt. nyt fra kontaktperson Tove Wraa og medarbejderrepræsentant Ole Rygård.: Intet
 2. Eventuelt.: Intet
 3. Næste møde bliver 11/10-16, kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus.

referent Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen Poul Nielsen

Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 21. april 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne. 26. april 2016.
Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde torsdag den 21. april i Sognehuset.
Mødets deltagere er: Kirkegårdsbestyrelsen inkl. medarbejderrepræsentant. Regnskabsfører Christian Kirk. Kasserer Max Munch samt ledende graver Ann Britt Møller.
Afbud.: Tove Wraa
Referat
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 15. marts 2016.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt
3. Udarbejdelse af budget for kirkegårdene for 2017.
Bestyrelsens beslutning.: Regnskabsfører Christian Kirk forelagde udkast til budget 2017. Udkastet blev godkendt med nedenstående tilføjelser.
Renovering af redskabsskur i Essenbæk, herunder isætning af dør til nødudgang og maling af træværk kr. 25.000
Løvsuger til Essenbæk, vogn til Hørning samt div. løfteværkstøjer til Essenbæk og Hørning kr. 80.000
4. Siden sidst. Kort orientering ved Ann Britt Møller, herunder personalesituationen.
Erna Rasmussen er ansat som medhjælper fra til 31/7-16.
Ole Rygaard er startet lidt op på arbejdet, har haft nogle gudtjenester i Hørning. Det går stille og roligt fremad.
Ann Britt Møller ringer til anlægsgartner Torben Jensen, så firmaet kan påbegynde beplantning af dige i Essenbæk.
5. Eventuelt.: Intet
6. Næste møde.: Vi tager vores årlige tur rundt på kirkegårdene, med start i Årslev d. 20/6-16, kl. 15.30.

referent Berit Mogensen

Med venlig hilsen Poul Nielsen
Godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde 20. juni 2016

Poul Nielsen

Poul Anker Kjærgaard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen

Kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 15. marts 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 i Essenbæk Sognehus.
Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet.
Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 2. december 2015.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt med tilføjelse af 3a.

3. Ledende graver orienterer om arbejdet, kurser mv. siden sidste møde, herunder personalesituationen.
Det er en travlt tid, da forårsblomster skal i jorden. I Hørning og Årslev er dette arbejde færdigt. Philip Mohr har været inde som medhjælper, når der har været et behov for ekstra hjælp. For først gang er faktura blevet udsendt via e-boks.
Ole Rygaard prøver at starte lidt op med arbejdet igen, i første omgang, prøver han at tage en gudtjeneste i Hørning.

3a. Anlægsarbejde i 2016, kr. 125.000,-
Lys på p-plads i Essenbæk kr. 30.000,- Er udført i 2015.
Beplantning ved dige i Essenbæk kr. 45.000,-
Hække på de 3 kirkegårde kr. 50.000,-
4. Eventuelle forslag fra Ledende graver til optagelse på anlægsbudgettet for 2017 med pris på det ønskede.
Bestyrelsens beslutning.:
Ann Britt Forelagde ønsker, ville finde priser på nedenstående.
Løvsuger, vogn til traktor i Hørning, Brækstang(letvægtsudgaven) Evt. nye sten i urne afsnittet ved Essenbæk Kirke, dette er til overvejelse.
5. Eventuelt. Intet

6. Næste møde. Torsdag d. 21. april, kl. 17.00 i Essenbæk Sognehus

referent Berit S. Mogensen

Med venlig hilsen
Poul Nielsen

Godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde torsdag 21. april 2016

Poul Nielsen Tove Wraa

Poul Anker Kjærgaard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen

Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 2. december 2015

 1. december 2015

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde onsdag den 2. december i Essenbæk Sognehus.

Afbud: Ole Rygaard                                                                                                          Fraværende:

Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet.

Der kunne ved mødets begyndelse optages andre relevante punkter. Hvilket forudsætter en enig bestyrelse.

Referat.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 10. september 2015.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 1. Siden sidst ved Ann Britt Møller. Man er færdig med grandækningen, ved de 3 kirker, nu er graverne i gang almindelig vedligeholdelse/oprydning.
 2. På sigt evt. godkendelse som praktiksted for gartnerelever.

Bestyrelsens beslutning.: Vi overvejer det til budget lægning til 2017.

 1. Beplantning v. dige. Essenbæk Kirkegård. Afsat anlægsbeløb i 2016. Udføres evt. af egne ansatte.

Bestyrelsens beslutning.: Vi får det udført som planlagt.

 1. Evt. anskaffelse af katafalk til Essenbæk. Ann Britt Møller fremlægger pristilbud.

Bestyrelsens beslutning.: Ann Britt indkøber en ny til Essenbæk kirke og Essenbæk´s gamle katafalk kommer til Hørning kirke.

 1. Hjælp ved arrangement ved anden kirke? v. Ann Britt Møller.

Bestyrelsens beslutning.:

Kirkegårdsbestyrelsens beslutning vedr. arbejde på kirkegårde udenfor kirkegårdssamarbejdet i Årslev, Hørning og Essenbæk.

Det er kirkegårdsbestyrelsens beslutning, at ønsker en medarbejder, efter eget ønske, at assistere på en anden kirkegård/kirke, skal dette ske udenfor medarbejderens arbejdstid. Dvs. medarbejderen skal afholde feriedag(e) eller fridag(e) uden løn. Ferie og fridage skal til enhver tid aftales med ledende graver eller i dennes fravær, kontaktpersonen for kirkegårdssamarbejdet.

I fald den anden kirkegård ønsker at aflønne medarbejderen, er dette kirkegårdsbestyrelsen og det givne ansættelsesforhold, uvedkommende.

 1. Eventuelt.: Intet
 2. Næste møde.: 15/3-16, kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus

referent Berit Mogensen

Med venlig hilsen

Formand Poul Nielsen

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d 10/9 2015

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.   3/9 – 2015.

 

Der er afholdt kirkegårds bestyrelsesmøde torsdag den 10. september kl. 15,30 i Sognehuset.

Afbud:

Fraværende: Ole Rygaard

Ann Britt Møller deltog i mødet.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 16/5 – 15.

Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning. Godkendt

 1. Set og sket siden sidst ved Ledende graver Ann Britt Møller.

Nedlagt gravsteder i Årslev, hæk klippet, nye planter, hæk klippet i Hørning, provstesyn i Essenbæk, fredede gravsten flyttet frem på plænen, Preben på 4 dages grandækningskursus. En person ansat til hjælp til grandækning.

 1. Vedr. Budget 2016. Følgende anlægsarbejder er godkendt af Provstiudvalget.

Beplantning ved dige på Essenbæk Kirkegård. Kr. 45.000.00

Udskiftning af hække på alle 3 kirkegårde. 50.000.00

Godkendt på budget 2016

 1. Eventuelt.

Aflæsning af forbrugsmåler i de tre kirker.

 1. Næste møde.

Onsdag den 2. december kl. 12.30 i Essenbæk sognehus

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde 16/6 2015

5/7-2015

 

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015, i Essenbæk sognehus.

Mødet begyndte med besigtigelse af de 3 kirkegårde.

Deltager: Bestyrelsen, Ledende graver, medarbejderrepræsentant og gravermedhjælper.

Fraværende.: Poula Kristensen

 

Referat.:

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat af sidste møde.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 1. Eventuelle bemærkninger/kommentar fra besigtigelsen af kirkegårdene.

Årslev.: Fin stand, nedlæggelse af gravsteder og etablering af plæne gravsteder.

Hørning.: Fin stand, det såede græs er ved at komme, så det danner en helhed.

Essenbæk.: Fin stand, planer om flere urnegravsteder

 1. Leden graver orienterer om ”set og sket” siden sidst. Ved rundvisning på kirkegårdene blev vi orienteret om, hvad der var sket i løbet af foråret.

Hæk klipning klarer personalet selv i år.

Så er det ved at være ferietid, og personalet overlapper hinanden, så der altid er en medarbejder på arbejde i ferieperioden.

Ledende graver har været på kursus i grundlæggende leder uddannelse, som var et godt kursus.

 

 1. Eventuelt vederlag til medarbejdere for brug af egen tlf. i arbejdstiden v. kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.: Der gives 150 kr. pr. kvartal til graver medhjælper Preben Gjedsted, for brug af egen mobil telefon. Ole Rygaard har en anden ordning.

 

 1. Eventuel deltagelse i kurser, i vinterperioden, inden for det grønne område(Ole Rygaard) v. ledende graver og kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.: Ledende graver taler med Ole Rygaard om hvilke kursus han kunne tænke sig. Bestyrelsen bevilliger ham et kursus i vinterperioden.

 1. Præcisering af regler for medarbejdernes kørsel mellem arbejdsstederne v. kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.:

Al kørsel mellem hjem og hovedarbejdsplads er arbejdsgiver uvedkommende.

I tilfælde, det er nødvendigt at møde et andet sted end hovedarbejdspladsen, medregnes kun det kilometerantal, der ligger ud over afstanden ml. hjem og hovedarbejdsplads.

Kørsel i arbejdstiden mellem arbejdspladserne gives kun godtgørelse for faktisk kørte kilometer.

Eksempel:

Fra hjem til hovedarbejdsplads er der en afstand på 10 km.

Ved møde på et anden arbejdsplads, er der en afstand fra hjem til arbejdspladsen, på 21. km.

Ved afregning fradrages 10 km (ml. hjem og hovedarbejdsplads ) og der kan godtgøres for 11 kørte km.

 

Ved møde på andet arbejdssted, er det altid den kortest mulige afstand der gælder.

Ved krav om møde på et andet arbejdsplads  end hovedarbejdspladsen, hvor arbejdspladsen er tættere på hjemmet, end hoved arbejdspladsen, kan der ikke medregnes kilometer til hoved arbejdspladsen.

Eksempel:

Hjem til hovedarbejdsplads  er der 10 km.

Hjem til anden  arbejdsplads er der 8 km.

Dermed er der 0,0 km til afregning.

Der udarbejdes en kørselsaftale for kirkegårdsansatte.

 

 1. Eventuelt.: Intet
 2. Næste møde 10/9-2015 kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus.

 

referant Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen

Poul Nielsen

Referat fra Forretningsudvalgsmøde d. 2/6 2015

Krogsager 8/6-15

 

 

 

Der er afholdt F.U. møde den 2. juni, i Essenbæk sognehus

 

Afbud Henrik Hansen

 

Referat:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.: Et nyt punkt. 4A. gave til Kirkens Korshær i Randers

 

 1. Inger Lise Grams 25 års jubilæum.

Beslutning.: Menighedsrådene inviterer alle i de 4 sogne som ønsker at hilse på Inger Lise Gram, til festligt samvær i Sognehuset, umiddelbart efter 10.30 gudstjenesten d. 30.08.15, i Essenbæk kirke.

Bespisning, noget lig indvielsen af sognehuset. Inger Simonsen bestiller mad v. Assentoft slagter. Vi regner med ca. 120 personer.

Inger og Lene sørger for bordopstilling og pynt. Jens Ole Johansen er tovholder for festens afvikling og omtale i kirkebladet.

 

 1. Omdeling af kirkebladet.:

Beslutning.: Fastholder nuværende omdeler.

 

 1. Studietur for ansatte og menighedsrådsmedlemmer i de 4 sogne i 2015 og 2016

Beslutning.: På grund af sammenfald af datoer, bliver der ingen studietur i 2015. Hørning vil forsøge at lave en aftentur i forsommeren 2016, og en festmiddag som afslutning på vores valgperiode i efteråret 2016.

 

4A   Gave til Kirkens Korshær i Randers

Beslutning.: Solveig Schultz fra Kirkens Korshær i Randers har været ude i vores nørkleklub og fortælle om Randers korshærs arbejde. Der blev bland andet oplyst, at der for tider er 106 hjemløse i Randers. Vores 4 sogne giver hver 500 kr. til støtte for Kirkens Korshær.

Inger Lise Gram giver Christian Kirk besked, så pengene bliver overført hurtigt.

 

 1. Eventuelt

Næste møde i F.U. 12. november kl. 19.00, Essenbæk indkalder.

 

Referent Kaj Nielsen

 

Venlig hilsen

Kaj Nielsen