KONTAKT

14. august 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. august 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 08. maj 2018

Behandles under senere punkter.

 1. Fremlægning af regnskab for 2 kvartal 2018 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse

Regnskab for 2. kvartal 2018 blev fremlagt af regnskabsfører Christian Kirk.

Regnskabsrapporten viser et tilfredsstillende resultat.

Regnskabsrapporten blev godkendt af menighedsrådet.

 1. Beslutning om indkøb af ny løvsuger ( HBS orienterer )

Der ligger et tilbud på ca. 45.000, så det er nødvendigt at søge midler fra 5%-midlerne.

 1. Status på reklamationsarbejdet på gulv og bænke v/KS

Arbejdet med bænkene er gjort færdigt og ser ud til at være i orden.

På gulvet er lakken skrabet af; det skal herefter slibes, bejdses og vaskes i sæbelud, hvorefter arbejdet bør være tilendebragt.

 1. Orientering / beslutning om udvidelse af graverbygning v/KS

Menighedsrådet besluttede at sætte arbejdet med at udarbejde endeligt projektforslag og ansøgning i gang.

 1. Indkøb af aflåseligt skab og en makulator v/KS

Der er anskaffet både skabe og makulator.

 1. ” Taxa ” ordning orientering v/HBS

Der er stillet forslag om at udvide kirkebilordningen til også at omfatte kørsel til kirkegårdsbesøg.

Vi laver en forsøgsperiode på et års tid.

HBS og SPV laver omtale i Kirkebladet.

 1. Betaling for mindesamvær v/SPV

Der er af sognehusudvalget udarbejdet en ny prisfastsættelse i forbindelse med sammenkomster.

Menighedsrådet godkendte forslaget.

 1. Køb af s/h laserprinter til SPV ca. pris kr. 1.500

Der indkøbes en laserprinter til SPV

 1. Da Virring Menighedsråd ikke umiddelbart er indstillet på at indgå i en fælles regnskabsfunktion som skitseret i mail modtaget den 27. juli 2018 fra Chr. Kirk, må rådet drøfte og forholde sig til alternative løsninger.

JOJ undersøger forskellige muligheder, så der kan laves en overgang omkring regnskabsårets afslutning.

 

 1. Meddelelser fra præsterne.

Konfirmander starter 6/9 med opstartsaften.

Præstepraktikant starter på onsdag og kommer i gang i uge 36.

Der er opslået en stilling som kirke- og kulturmedarbejder med ansøgningsfrist 6/9.

 1. Evt.

 

Søren Peter Villadsen                              Jens Ole Johansen

 

Jens Erik F. Nielsen                            Kurt Schneider                               Lars Torstensson

 

8. maj 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3 og 4.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 27. marts 2018.

Malerarbejde ved gulv og bænke foretages i uge 22 – 24 uden beregning. Der kan dog blive lidt udgifter til noget pladearbejde. Kirken kan bruges til kirkelige handlinger i perioden.

Vi vil gerne have gulvet helt slebet ned, så det fremstår helt lyst.

Kurt Schneider følger op herpå.

 1. Fremlægning af regnskab for 1 kvartal 2018 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Kvartalsrapport for 1. kvartal er uden løn og honorar – når disse frigives, udsendes endelig kvartalsrapport.

Fremover får vi kontospecifikationer sendt med ud sammen med rapporter.

Kvartalsrapporten er godkendt, men vi er ikke tilfredse med, at vi ikke kan se løn og honorar.

 1. Budget 2019 og menighedsrådets godkendelse.

Oplæg til Budget 2019 blev gennemgået af Chr. Kirk.

Den del, der vedrører indkøb til fortæring i Sognehuset, vil vi foreslå bliver konteret i Essenbæk-Årslev-Hørning og ikke i Virring.

Der er usikkerhed omkring honorar for bladomdeling, så Chr. Kirk finder fakturaen frem og sender den.

Der flyttes et beløb til minikonfirmander.

Det skal bemærkes i Budget 2019, at Virring afholder en meget stor del af pastoratets fællesudgifter.              

           Udkast til Budget 2019 blev herefter godkendt.

 1. Valg af Virrings medlem til sognehus udvalg.

Lars Torstensson er udpeget som Virrings repræsentant i Sognehusudvalget.

 1. Graverhus i Virring funktion/anvendelse?? KS

Der er behov for mere plads i Virrings graverfacilitet.

Kurt Schneider indhenter et overslag over prisen på en udvidelse mod nord på 25 – 30 m2 til behandling på næste møde.

Der indkøbes et aflåseligt skab samt en makulator til hhv. opbevaring og makulering af dokumenter med personfølsomme oplysninger.

 1. Indkøb af løvsuger. HBS

Der er et ønske om at anskaffe en ny løvsuger, som koster ca. kr. 50.000.

Vi har ikke afsat penge hertil i budgettet, men HBS indhenter et tilbud på en byttepris, som vi så kan behandle på næste møde, når vi kender halvårsrapporten.

 1. Orientering fra præsterne.

Vi er kommet på den anden side af årets konfirmationer.

 1. Evt. 

Inger Lise Gram                              Søren Peter Villadsen                               Jens Ole Johansen

 

Jens Erik F. Nielsen                            Kurt Schneider                                      Brenda Thorup

 

Lars Torstensson

31. maj 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                     

Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 31. maj kl.19.00.   Blad nr. 18.

Regnskabsfører Chr. Kirk deltager i mødet.

Afbud:    Hanne Jensen og Ole Rygaard.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra møderne den 4. maj.

Menighedsrådets beslutning.   Underskrevet og godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden. Der afholdes lukket møde efter dette møde med nyt dagsorden punkt.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt

 1. Fremlæggelse af budgetforslag for 2018 til godkendelse v. regnskabsføreren. Christian Kirk redegjorde for budget 2018.

Essenbæk- Årslev- Hørning Menighedsråd. cvr.nr. 37992283. Budget 2018. Bidrag budget afleveret d. 26-05-2017 0845

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Fremlæggelse af kvartalsrapport (1. kvartal) v. Regnskabsføreren. Rapport blev uddelt. Christian Kirk redegjorde for rapporten, der desværre mangler budgettal for 2017.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Justering af udkast til prioriteringsliste for forbrug af frie midler i 2017. Liste udsendt med dagsorden. Listen blev gennemgået. Justeret liste medsendes referat.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Gennemgang og godkendelse af synsrapporter vedr. kirke og kirkegårdssynene den 18. maj. Kirkeværgerne fra de 3 kirker, orienterede om opgaverne og deres planlagte løsning.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Indstilling om ekstra hjælp på kirkegårdene frem til udgangen af november måned 2017 v. kirkeværgerne, formanden, – og kontaktpersonen der fremlægger forslaget. Midlertidig vikar er ansat. Sandsynlig skal der en op normering af graverområdet, tages op senere.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 

 

 

Blad nr. 19.

 1. Assentoft Frikirke forespørger om man må ophænge opslag i vores opslagsskab vedr. konference ”Kvinder i Netværk” i Assentofthallen den 10. juni. Poul Nielsen foreslog et regelsæt, som følger:

Vedr. opslag i opslagsskab ved Essenbæk Sognehus, ved kirkerne i Årslev, Hørning og Essenbæk samt på pastoratets hjemmeside, tillades følgende:

 1. prioritet. Pastoratets egne meddelelser/opslag.
 2. prioritet. Meddelelser/opslag fra foreningen/organisationer der er en del af den danske folkekirker.

 

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Forslag om forplejning ved de ordinære menighedsrådsmøder v. formanden. Poul Nielsen foreslog at køkkenhjælpen (Inger Simonsen) søger for forplejning, til erstatning af de hidtidige smørrebrød.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Eventuelt.

Poul Nielsen orienterede om fotografering af alle landets kirker vi forventer at det er gratis.

Helle Salling orienterede om et møde i skoletjenesten. Indhold relation til børnene, godt møde.

Mødet er slut vi fortsætter med lukket møde.

Ref: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                              Jens Hoyer                                    Birte Pedersen

 

 

Annete Gaardsted                                                  Mogens Søndergaard               Helle Salling

 

 

Berit Mogensen                                                       Jytte Märcher Jensen               Søren Peter Villadsen

 

 

Tine Rasmussen                          Henrik Blichfeldt                         Inger Lise Gram                                    Max Munch

14. marts 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, medarbejderrepræsentant Heine Bonde Smidt, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 14. februar 2017.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Regnskabsfører Christian Kirk fremlagde Virring Sogns Menighedsråd, cvr-nr. 11295010, Regnskab 2016, afleveret d. 06-03-2017.

 

Årets resultat viser et mindreforbrug, som er begrundet i et lavere aktivitetsniveau.

De store arbejder i kirken har brugt en stor del af de frie midler, så der er et mindre råderum næste år.

 

Menighedsrådet godkendte årsregnskabet.

 

Bilags- og regnskabsinstruksen skal vurderes, ligesom også bilagshåndteringen bør gennemgås.

 

 1. Udvendig kalkning af kirken.

Heine sætter arbejdet med udvendig kalkning af kirken i gang.

 

 

 1. Kloakering ved graverhuset v/ JEN.

Der er indkommet foreløbige tilbud på kloakering og asfaltering. Prisen vil ende omkring kr. 100 000,-.

Vi sender en ansøgning til provstiet, begrundet i de få frie midler i kirkekassen. (Jens Erik).

 

 1. Asfaltering på P-areal ved graverhuset v/ JEN.

Se punkt 5.

 

 1. Mini grandækning i 2017 på Virring Kirkegård v/ Heine.

 

Heine vil gerne afholde grandækningskursus (minigrandækning) på Virring kirkegård i uge 42.

Menighedsrådet godkendte dette.

 

 1. Ansættelse af gravermedhjælper 2017

Heine vil gerne ansætte den samme som sidst.

Menighedsrådet godkendte dette.

 

 1. Indkøb af Ipad /Tablet til graverkontor.

Det vil koste ca. kr. 6000,- det første år og ca. kr. 2000,- de følgende.

 

 1. Fastsættelse af tidspunkt for kirkesyn.

Heine og Jens Erik sender forslag til datoer.

 1. Meddelelser fra præsterne.

–          ILG og SVP har overtaget kirkebladet midlertidigt

–          Det går fornuftigt med konfirmander

–          Gudstjenesteliste fastlagt med mulighed for lørdagsdåb også i Virring

 

 1. Evt.

–          Referater fra aktivitetsudvalget

 

 

 

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen                              Jens Ole Johansen

 

Heine Bonde Smidt                                  Jens Erik F. Nielsen                                  Kurt Schneider

 

Brenda Thorup                                          Lars Torstensson

 

 

 

 

15. marts 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup, Heine Bonde Smidt og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 17. november 2015.

Ingen bemærkninger.

 

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2015 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Sag:  Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Regnskab 2015. Afleveret d. 14-03-2016.

Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået af regnskabsfører Christian Kirk.

Der er et mindreforbrug på flere konti, som bl.a. er begrundet dels i et lavere aktivitetsniveau end forventet, dels i uafsluttede renoveringsopgaver i kirken.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

 1. Ekstraomkostninger til hjælp til undervisning af juniorkonfirmander??

Menighedsrådet har konstateret, at Essenbæk menighedsråd disponerer med en ekstraomkostning til hjælp til juniorkonfirmanderne.

Rådet vil gerne have klargjort, om det er tale om en bevilling fra provstiet, eller pastoratet selv skal afholde udgiften. Hvis det sidste er tilfældet, bør afgørelsen træffes i et fælles forum.

 

 1. Status på provstesyns opgaver.

Der er flyttet runesten og ligsten i våbenhuset, så de tager sig bedre ud. Graver Heine Bonde Smidt får lavet udkast til nogle forklarende skilte. Disse forelægges til godkendelse, så de kan opsættes inden konfirmationstiden.

P-pladsen mangler bare asfaltarbejdet, som afventer bedre vejr.

 

 1. Uddannelse af personale.

Graver Heine Bonde har deltaget i et (gratis) kursus i ledelse og kommunikation.

 

 1. Udvendig kalkning af kirken.

Kirken kalkes udvendig inden konfirmationen. Hvis prisen er i orden, iværksættes arbejdet med det samme.

 

 1. Renovering af stoleværk m.m.

Arbejdet sættes i gang efter de allerede indhentede tilbud.

Arkitekten må kunne klare aftaler om kirkelukning m.m., så arbejdet kan komme i gang efter 1. juli.

 

 1. Præstesituationen.

Som det også ses i regnskabet har der været og er der fortsat et meget lavt aktivitetsniveau omkring det kirkelige arbejde. Vi oplever også i Virring sogn, at vi får mange forskellige vikarer ind over, hvilket giver anledning til en del uro og bekymring i sognet.

Menighedsrådet er absolut ikke utilfredse med de to præster, der er sat til at varetage vikariaterne, men vi ser i meget høj grad frem til at få en afklaring på vore egne præsters situation – og hvornår vi kan forvente en tilbagevenden til en normaltilstand, for vi kan ikke blive ved på denne måde ret meget længere.

Endelig finder menighedsrådet det ikke tilfredsstillende, at vi ikke får svar fra højere instanser – end ikke en kvittering for modtagelse.

 

 

 1. Meddelelser fra præsterne.

Intet, da der ikke var nogen deltagende præst.

 

Jens Ole Johansen                                     Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

 

 

 

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson M

Referat fra kirkegårdsbestyrelse af 16. juni 2015

5/7-2015

 

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015, i Essenbæk sognehus.

Mødet begyndte med besigtigelse af de 3 kirkegårde.

Deltager: Bestyrelsen, Ledende graver, medarbejderrepræsentant og gravermedhjælper.

Fraværende.: Poula Kristensen

 

Referat.:

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat af sidste møde.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 1. Eventuelle bemærkninger/kommentar fra besigtigelsen af kirkegårdene.

Årslev.: Fin stand, nedlæggelse af gravsteder og etablering af plæne gravsteder.

Hørning.: Fin stand, det såede græs er ved at komme, så det danner en helhed.

Essenbæk.: Fin stand, planer om flere urnegravsteder

 1. Leden graver orienterer om ”set og sket” siden sidst. Ved rundvisning på kirkegårdene blev vi orienteret om, hvad der var sket i løbet af foråret.

Hæk klipning klarer personalet selv i år.

Så er det ved at være ferietid, og personalet overlapper hinanden, så der altid er en medarbejder på arbejde i ferieperioden.

Ledende graver har været på kursus i grundlæggende leder uddannelse, som var et godt kursus.

 

 1. Eventuelt vederlag til medarbejdere for brug af egen tlf. i arbejdstiden v. kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.: Der gives 150 kr. pr. kvartal til graver medhjælper Preben Gjedsted, for brug af egen mobil telefon. Ole Rygaard har en anden ordning.

 

 1. Eventuel deltagelse i kurser, i vinterperioden, inden for det grønne område(Ole Rygaard) v. ledende graver og kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.: Ledende graver taler med Ole Rygaard om hvilke kursus han kunne tænke sig. Bestyrelsen bevilliger ham et kursus i vinterperioden.

 1. Præcisering af regler for medarbejdernes kørsel mellem arbejdsstederne v. kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.:

Al kørsel mellem hjem og hovedarbejdsplads er arbejdsgiver uvedkommende.

I tilfælde, det er nødvendigt at møde et andet sted end hovedarbejdspladsen, medregnes kun det kilometerantal, der ligger ud over afstanden ml. hjem og hovedarbejdsplads.

Kørsel i arbejdstiden mellem arbejdspladserne gives kun godtgørelse for faktisk kørte kilometer.

Eksempel:

Fra hjem til hovedarbejdsplads er der en afstand på 10 km.

Ved møde på et anden arbejdsplads, er der en afstand fra hjem til arbejdspladsen, på 21. km.

Ved afregning fradrages 10 km (ml. hjem og hovedarbejdsplads ) og der kan godtgøres for 11 kørte km.

 

Ved møde på andet arbejdssted, er det altid den kortest mulige afstand der gælder.

Ved krav om møde på et andet arbejdsplads  end hovedarbejdspladsen, hvor arbejdspladsen er tættere på hjemmet, end hoved arbejdspladsen, kan der ikke medregnes kilometer til hoved arbejdspladsen.

Eksempel:

Hjem til hovedarbejdsplads  er der 10 km.

Hjem til anden  arbejdsplads er der 8 km.

Dermed er der 0,0 km til afregning.

Der udarbejdes en kørselsaftale for kirkegårdsansatte.

 

 1. Eventuelt.: Intet
 2. Næste møde 10/9-2015 kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus.

 

referant Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen

Poul Nielsen

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 3/3

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk – Årslev og Hørning Sogne.
Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts kl. 17.00 i Årslev Præstegårdsstue.

Afbud: Max Munch

Ledende graver Ann Britt Møller og graver medhjælper Ole Rygaard deltog i mødet.

Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møder.
Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning. Godkendt

3. Besigtigelse og stillingtagen til om der skal sås græs på de tomme gravsteder på Årslev Kirkegård (på nordsiden ved kapellet)
Bestyrelsens beslutning. Forslaget blev vedtaget. En del af området skal benyttes til mulighed for plade i plæne. Årslev menighedsråd laver et tillæg til deres kirkegårdsvedtægter. (se bilag)
4. Ledende graver orienterer om ”set og sket” siden sidste møde.
Udløbende gravsteder er nedlagt og træer er beskåret i Essenbæk.
Man er påbegyndt at fjerne gran og omkring uge 11 plantes stedmoder.
Der er købt ny plæneklipper, den gamle er gået med i bytte.
5. Formanden orienter om den økonomiske situation ved udgangen af 2014.

Poul Nielsen gav en orientering.
6. Eventuelle ønsker/anskaffelser m.v. som skal medtages ved budgetlægningen for 2016.
Bestyrelsens beslutning. Der medtages 10.000 kr. i budgettet i 2016.

7. Virring Menighedsråd v. Kurt Schneider, forespørger om hjælp ved begravelser/bisættelser, såfremt begge Virrings gravere er sygemeldte.
Bestyrelsens beslutning. Dette aftales graverne imellem.

8. Introkursus for nyansatte i Folkekirken den 30. april 2015. Program forelagt på mødet.

9. Eventuel deltagelse i kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 18. marts 2015.
Bestyrelsens beslutning. Der deltager ingen.

10. Eventuelt. Intet at berette.

11.Næste møde d. 8. april kl. 17.00 i Essenbæk Sognehus, fra 18.00-18.30 serveres der en bid brød.

referent Berit Schneider Mogensen

Med venlig hilsen
Poul Nielsen

Godkendt og underskrevet d. 8. april 2015

Poul Nielsen

Poul Anker Kjærggard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 24/2 2015

Referat fra Forretningsudvalgs møde for Virring – Essenbæk – Årslev og Hørning sogne, den 24.2.2015, kl. 19.00 i Sognehuset Afbud. Max Munch deltag, i stedet for Tove Wraa, der har orlov i januar kvatal. Fraværende: Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra FU mødet den 21. oktober 2014.

FU beslutning.   Godkendt. (underskrives ikke)

 1. Godkendelse af dagsorden.

FU beslutning. Godkendt.

 1. Gudstjenesteliste for april – juli 2015. Vedhæftet. v. Inger Lise Gram.

Fu beslutning. Godkendt som udsendt.

 1. Status vedr. indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts 2015. v. Inger Lise Gram/Poul Nielsen.

6 har meldt sig, derudover deltager konfirmanderne. Der sluttes i sognehuset med Carstens Hotdogs bod.

 1. Ny hjemmeside er etableret. Fordeling af udgifter vedr. denne v. Poul Nielsen.

Der mangler billeder af nogle menighedsrådsmedlemmer. Praktisk hvis præster og formænd har adgang til at opdatere i kalenderen. Der er forskellige link, hvor man får den gamle hjemmeside. Max Munch kontakter Henrik Ehlers og Lene B. Mikkelsen med disse ændringer. Udgift til den nye side er ca. kr. 16000,00 FU beslutning. Ovenstående ændringer skal udføres, udgiften fordeles ligeligt mellem de 4 menighedsråd.

 1. Virring Menighedsråd forespørger Essenbæk, Årslev og Hørning om hjælp ved begravelser/bisættelser såfremt begge Virrings gravere er sygemeldte. v. Kurt Schneider.

Poul Nielsen forelægger det for kirkegårdsbetyrelsen. Fu beslutning.

 1. Markering af Sognepræst Inger Lise Grams 25 års jubilæum som præst ved Virring – Essenbæk, samt senere også Årslev og Hørning Sogne. v. Poul Nielsen.

FU beslutning. Inger Lise Gram ønsker ingen markering, taget til efterretning. – ændring ihht. Mail til formændene den25.5. citat fra mail: ”Men jeg har tænkt gennem natten – og vi har talt om det hjemme på Skovsangervej – og jo, mit jubilæum den 31. august må godt blive markeret. – Blot det bliver på stilfærdig vis”  Forslag at det sker efter gudstjenesten søndag den 30. august

 1. Om ca. halv andet år er der nyvalg til menighedsrådene. Hvordan får vi medlemmer til at gå ind i menighedsrådsarbejdet? Skal vi arbejde for et fælles menighedsråd for de fire sogne? Fordele og ulemper ved et fælles menighedsråd. v. Kaj Nielsen.

FU beslutning. Ingen brænder for et fælles menighedsråd. Derfor en opfordring til benarbejde med at finde nye kandidater. (info brev, personlig kontakt og lign.) inden næste valg, der skal afholdes i 2016.

 1. Eventuelt.

Spørgsmål ang. Afholdelse af feriefridage for gravere og gravermedhjælpere. Spørgsmål ang. Bispevalg. Der udsendes stemmeseddel til de enkelte menighedsrådsmedlemmer.

 1. Næste møde.

Tirsdag den 7. april eller 14. april. (afklares med Christian Kirk) Christian Kirk kan ikke de to datoer, der er i stedet aftalt onsdag den 8. april. Med følgende program:                                                                                                   Kirkegårdsbestyrelsen mødes kl. 17.00.           ( spise pause kl. 18 til 18.30)                                                                                                                                 Essenbæk Menighedsråds budget gruppe mødes kl. 18.30.                                                                                                    Forretningsudvalget mødes kl. 19.30 Referent: Max Munch.