STILLINGER

Kirke- og kulturmedarbejder ( Sognemedhjælper )

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder/ sognemedhjælper ved Essenbæk-Hørning-Årslev og Virring sogne, Randers Søndre Provsti er ledig til tiltrædelse 1. november 2018. Tjenestestedet vil være Essenbæk sognehus i Assentoft.

Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

 • Tilrettelæggelse og undervisning af juniorkonfirmander ( 3. klasse )
 • Være præsterne behjælpeligt med konfirmandforberedelsen med kompetencer til at løfte undervisningsdele selvstændigt
 • I samarbejde med præsterne udvikle og afholde særgudstjenester for bl.a. børn og unge
 • Aktiv i og selvstændig rolle i skole-kirke samarbejdet
 • Koordinere sognenes tilbud af babysalmesang
 • Kirkens kommunikation i form af udarbejdelse af kirkeblad, vedligeholdelse af hjemmeside samt åbne andre platforme som Twitter / Facebook samt kontakt til lokalpressen
 • Udvikling af ældrearbejdet og varetagelse af andre diakonale opgaver i sognene
 • Tovholder i forhold til det frivillige arbejde i pastoratet
 • I mindre omfang sekretæropgaver for præsterne

Sognene har ca.5400 antal indbyggere, der er 9 ansatte i sognene.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder, diakon, pædagog, lærer eller lignende.
 • Er velformulerende i skrift og tale
 • Er fortrolig med IT og grafiske værktøjer
 • Har et imødekommende væsen og kan holde hovedet koldt i stressede situationer
 • Udviser samarbejdsevner overfor præster, kolleger, menighedsråd og ikke mindst menigheden
 • Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt

Ansættelse sker formelt ved Essenbæk-Hørning-Årslev menighedsråd med geografisk mobilitet til Virring Sogn. Der er således pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder, primært Virring Sogn, i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået.

Det er pastoratets præster, der har tilsynet med stillingens opgaveprioritering og opgaveindhold.

Hvortil ansøgning med relevante bilag sendes mærket:  Kirke- og kultur medarbejder                    ( sognemedhjælper ) fortroligt eller på mail:  8215fortrolig@sogn.dk

Det fulde stillingsopslag kan ses på pastoratets hjemmeside  www.defiresogne.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14kr. – 371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner). Der er  rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418,48 kr. – 420.597,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 208.404,58 kr. årligt ved ansættelse på 25 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Mogens Søndergaard på telefonnummer 40101559,  sognepræst Søren Peter Villadsen tlf. 29643688 eller sognepræst Inger Lise Gram tlf. 30666218

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. september 2018. Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 12.september 2018.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest forinden tilbud om ansættelse.

.

..