STILLINGER

Kirketjener til Essenbæk Kirke (Assentoft)

En 25 timers stilling som kirketjener i Essenbæk Sogn (Assentoft v. Randers) er ledig til besættelse snarest.

Som vores nye kirketjener bliver du en væsentlig del af det kirkelige liv i sognet. Det er dig, der møder kirkegængerne i kirkedøren, ligesom du har en central rolle i dagligdagen i sognehuset.

Som person er du engageret, imødekommende og i stand til selvstændigt at planlægge og varetage dine arbejdsopgaver. Du har blik for detaljen og kan samtidig kigge fremad og bevare overblikket. Samarbejde, ordentlighed og åbenhed er nøgleord i dine relationer til andre – det gælder dine kollegaer i og omkring kirken, og det gælder de mennesker, du i øvrigt møder i dit arbejde.

Vi håber, at du er kendt med kirkeligt arbejde, og vi forventer, at du er positivt indstillet overfor folkekirken. Du har træffetid i sognehuset. De skiftende arbejdstider med aften og weekendarbejde modsvares af stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse.

Arbejdsområderne omfatter bl.a.:

 • Deltagelse i kirkelige handlinger og gudstjenester i nært samarbejde med præster og den øvrige kirkebetjening
 • Praktisk hjælp til arrangementer, koncerter og kirkelig undervisning
 • Daglig rengøring af kirke og sognehus
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver og diverse praktiske opgaver i og omkring kirken

Kvalifikationer:

 • Udtalt evne til at planlægge din arbejdsdag og arbejde selvstændigt
 • Stor fleksibilitet og robust personlighed – det er vigtigt, at du er i stand til at løse dine arbejdsgaver i en til tider omskiftelig hverdag
 • Overblik, ordenssans og ansvarsbevidsthed
 • Gode samarbejdsevner og godt humør

Vi tilbyder:

 • En god arbejdsplads med gode kollegaer, der glæder sig til at møde dig
 • Stor opbakning fra menighedsråd og frivillige omkring kirken
 • Fleksibilitet og gode muligheder for selv at planlægge dit arbejde
 • Afvekslende arbejdsopgaver og mulighed for at indgå i menneskelige relationer

Vi ser meget frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag. Ligeledes ser vi gerne, at du vedlægger referencer. Der indhentes børneattest ifm. ansættelsen.

Ansættelsen sker ved menighedsrådet i Essenbæk Sogn beliggende:

Volk Møllevej  4, Assentoft

8960  Rander Sø

Hvortil ansøgning med relevante bilag sendes mærket: Ansøgning kirketjener fortrolig. Eller på mail:  8215fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 10.00. Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 23. oktober 2017.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer ( OAO-S ) og organisationsaftalen for Kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på  www.folkekirkepersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595,12 kr. – 334.742,92 kr. ( nutidskroner ). Fikspunktet er 259.595,16 kr. ( nutidskroner ).

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillæg udgør årligt 24.497,48 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er      14.617      kroner ved ansættelse på 25  timer  ( nutidskroner ).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsråd og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Mogens Søndergaard på telefonnummer 40101559 eller sognepræst Søren Peter Villadsen telefonnummer 29643688

ARBEJDSBESKRIVELSE:

Arbejdsbeskrivelse for kirketjeneren ved Essenbæk kirke.

Tjenestestedet omfatter følgende lokaliteter: Essenbæk kirke og sognehus.

Kirketjenerfunktionen er iflg. vedhæftet beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1300 timer, hvilket dækkes af :

Kirketjener nr.1              1300 timer

Kirketjenerens ugentlige fridag er mandag. Kirketjeneren har fast træffetid i sognehus/kirke hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-14.00. Træffetiden er ikke identisk med kontortid el. lign. og det er således op til kirketjeneren selv at strukturere sin arbejdsdag, således at de til stillingen hørende opgaver løses på tilfredsstillende vis. Der vil kunne være kirkelige handlinger i den angivne træffetid såvel som udenfor denne. Kirketjeneren er i alle forhold selv ansvarlig for at udføre de opgaver, som stillingen indebærer. Herunder også mindre opgaver, der ikke er beskrevet eksplicit i indeværende arbejdsbeskrivelse.

 1. Gudstjenester, Kirkelige handlinger m.v.

Kirketjeneren deltager i forberedelsen og gennemførelsen af folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger som nævnt i og i overensstemmelse med vedhæftede timeberegning, uanset hvilken præst der medvirker, og for hvem den kirkelige handling udføres, og uanset om gudstjenesten er særligt arrangeret, herunder undtagelsesvis arrangeret på særlige lokaliteter..

Kirketjeneren medvirker efter den tjenestegørende præsts anvisninger og skal sammen med kirkens øvrige personale medvirke til, at gudstjenestens samlet set foregår på et højt kvalitativt såvel som æstetisk niveau.

Kirketjeneren har pligt til at bære mørkt tøj under gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirketjeneren møder ind senest 1 time før den kirkelige handling til åbning og klargøring til den kirkelige handling. Kirketjeneren er ansvarlig for, at kirkerummet fremstår rengjort og klargjort til den kirkelige handling.  Kirketjeneren varetager al oprydning af kirken efter gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirketjenerens opgaver i forbindelse med kirkelige handlinger omfatter bl.a.:

Opsætning af salmenumre

Alterbordet dækkes

Dåbsvand

Stoleopsætning

Bukke til kiste ved begravelser indenfor såvel som udenfor

Skære lys

Hejsning og nedtagelse af flag

Pyntning af kirkerum; herunder særlig pyntning ved højtider mv.

Kirketjeneren foretager ringning med kirkens elektroniske ringeanlæg. Kirketjeneren skal være tilstede og yde sin bistand ved hensættelse af kister i kirken eller dens kapel. Kirketjeneren tømmer kirkernes indsamlingsbøsser. Kirketjeneren  sørger for lukning af kirke og sognehus.

 1. Pasning og tilsyn med kirkens bygninger.

Kirketjeneren fører tilsyn med kirkens og sognehusets AV – anlæg og højtaleranlæg. Kirketjeneren har ansvaret for pasning af de elektroniske ringeanlæg incl. det årlige tilsyn. Kirketjeneren vedligeholder sølv og messing. Kirketjeneren har tilsyn med varmeanlæg i kirke og sognehus og kontrollerer temperaturen i kirken før hver kirkelig handling.

Kirketjeneren sørger i samråd med kirkeværgen tilkald af håndværkere og er ansvarlig for glatførebekæmpelse på arealet umiddelbart foran kirken.

Kirketjeneren sørger pyntning ved særlige lejligheder og bestilling  / udskiftning af blomster.

 1. Rengøring

Kirketjeneren forestår såvel daglig oprydning som rengøring af kirken og sognehuset. Ligeledes er kirketjeneren ansvarlig for min. halvårlige hovedrengøringer af såvel kirke som sognehus. Kirketjeneren er ansvarlig for kirkens tøjvask samt sørger for udskiftning af måtter til kirken og sognehuset. Kirketjeneren pudser vinduerne indvendigt og udvendigt minimum 4 gange årligt.

 1. Udvendig vedligeholdelse.

Kirketjeneren sørger for fejning og eventuel støvsugning efter vielser og glatførebekæmpelse af fliser umiddelbart foran sognehus og kirken. Kirketjeneren har ansvaret for, at området omkring sognehuset er opryddet og at såvel sognehus som dets umiddelbare omgivelser fremstår velholdte. Kirketjeneren varetager tilplantning og pasning af krukkerne ved sognehuset. Kirketjeneren har ansvaret for oprydning, rengøring og vedligehold af kapel.

 1. Kirkelige aktiviteter.

Kirketjeneren forbereder og medvirker i de kirkelige aktiviteter såsom planlægning af udflugter, kirkefrokost, onsdagskaffe m.v.. Kirketjeneren medvirker efter præsternes anvisninger til og under forberedelse af, gennemførsel og oprydning efter minikonfirmander og konfirmander. Kirketjeneren bistår efter disses anvisning præsterne med praktisk hjælp ift. aktiviteter og kirkelig undervisning mv.

Kirketjeneren skal være til stede ved og yde sin bistand ved hensættelser af kister i kirken og dens kapel.

 1. Menighedsmøder, studiekredse m.v.

Kirketjeneren forbereder og er pligtig til at medvirke ved de mødeaktiviteter der er arrangeret af menighedsråd og præster efter nærmere anvisning. I forberedelserne indgår opstilling af borde, indkøb, oprydning og lukning af kirke/sognehus. Kirketjeneren varetager opløsning og aflåsning af sognehuset til aktiviteter heri.

 1. Andre aktiviteter.

Kirketjeneren er fast medhjælper til afholdelse af konfirmandudflugter og lignende efter nærmere anvisning af præsterne. Kirketjeneren er ansvarlig for udlejning af sognehuset til mindesamvær i henhold til sognehus udvalgets vedtagne bestemmelser og udsteder efterfølgende faktura.

Kirketjeneren foretager nødvendige indkøb.

Kirketjeneren varetager hejsning af flag på søn- og helligdage samt er ansvarlig for flaghejsning på de officielle flagdage.

Kirketjeneren er ansvarlig for ringning med kirkens klokker i henhold til det til enhver tid gældende ringeregulativ.

 1. Andet

Kirketjeneren ajourfører Kirkenes og sognehusets inventarlister.

Kirketjeneren fører kalender over aktiviteter og foretager visse kopiopgaver. Der er pligt til at deltage i pastoratets kalendermøder såvel som det årlige medarbejdermøde.

 1. Fagligt fleksible opgaver

Kirketjeneren deltager i relevante kurser og Erfa- møder efter aftale med kontaktpersonen.

 1. Øvrige bestemmelser.

Kirketjeneren har i henhold til straffelovens § 152 tavshedspligt med hensyn til forhold, som kirketjeneren i medfør af sin stilling bliver bekendt med. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. Straffelovens § 152 er vedlagt i bilag, og kirketjeneren er forpligtig til at gøre sig bekendt med indholdet.

Kirketjeneren underrettes om alle kirkesyn og er forpligtet til at medvirke herved.