3. maj 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD

 Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup og Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

  1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 15. marts 2016.

Ingen bemærkninger, men referatet skal underskrives.

  1. Fremlægning af regnskab for 1. kvartal 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse heraf.

Der er ikke brugt så meget på nuværende tidspunkt som budgetteret, hvilket må begrundes i, at vi har ligget underdrejet. Der er dog også ting, der ikke er iværksat endnu.

Kvartalsrapporten godkendtes.

  1. Budget 2017 og menighedsrådets godkendelse.

Sag: Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Budget 2017.

Christian Kirk gennemgik budgettet. Der var enkelte omposteringer, der skulle laves.

Årsbudget 2017 godkendtes.

  1. Køb af kost til Avant maskine.

Der er luft i budgettet, så kosten kan indkøbes umiddelbart.

  1. Projekt, renovering af stoleværk, yderdør og konservering af ældre altertavlemaleri bør iværksættes til efteråret 2016, når der er mindre aktivitet i de kirkelige handlinger.

Der skal indhentes tilbud på malerarbejdet hos en konservator, og det kan gøres nu.

Arbejdet vil først blive sat i gang efter sommerferien.

  1. Stillingtagen til skrivelse fra biskop Henrik Wigh Poulsen angående, møde om præstesituationen, hos samme den 17. maj 2016.

Jens Ole Johansen og Lars Torstensson deltager i mødet.

Jens Ole Johansen                                    Kurt Schneider                   Jens Erik F. Nielsen

Brenda Thorup                                         Lars Torstensson