Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde 16/6 2015

5/7-2015

 

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015, i Essenbæk sognehus.

Mødet begyndte med besigtigelse af de 3 kirkegårde.

Deltager: Bestyrelsen, Ledende graver, medarbejderrepræsentant og gravermedhjælper.

Fraværende.: Poula Kristensen

 

Referat.:

 

  1. Godkendelse og underskrift af referat af sidste møde.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet.

  1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

  1. Eventuelle bemærkninger/kommentar fra besigtigelsen af kirkegårdene.

Årslev.: Fin stand, nedlæggelse af gravsteder og etablering af plæne gravsteder.

Hørning.: Fin stand, det såede græs er ved at komme, så det danner en helhed.

Essenbæk.: Fin stand, planer om flere urnegravsteder

  1. Leden graver orienterer om ”set og sket” siden sidst. Ved rundvisning på kirkegårdene blev vi orienteret om, hvad der var sket i løbet af foråret.

Hæk klipning klarer personalet selv i år.

Så er det ved at være ferietid, og personalet overlapper hinanden, så der altid er en medarbejder på arbejde i ferieperioden.

Ledende graver har været på kursus i grundlæggende leder uddannelse, som var et godt kursus.

 

  1. Eventuelt vederlag til medarbejdere for brug af egen tlf. i arbejdstiden v. kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.: Der gives 150 kr. pr. kvartal til graver medhjælper Preben Gjedsted, for brug af egen mobil telefon. Ole Rygaard har en anden ordning.

 

  1. Eventuel deltagelse i kurser, i vinterperioden, inden for det grønne område(Ole Rygaard) v. ledende graver og kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.: Ledende graver taler med Ole Rygaard om hvilke kursus han kunne tænke sig. Bestyrelsen bevilliger ham et kursus i vinterperioden.

  1. Præcisering af regler for medarbejdernes kørsel mellem arbejdsstederne v. kontaktpersonen.

Bestyrelsens beslutning.:

Al kørsel mellem hjem og hovedarbejdsplads er arbejdsgiver uvedkommende.

I tilfælde, det er nødvendigt at møde et andet sted end hovedarbejdspladsen, medregnes kun det kilometerantal, der ligger ud over afstanden ml. hjem og hovedarbejdsplads.

Kørsel i arbejdstiden mellem arbejdspladserne gives kun godtgørelse for faktisk kørte kilometer.

Eksempel:

Fra hjem til hovedarbejdsplads er der en afstand på 10 km.

Ved møde på et anden arbejdsplads, er der en afstand fra hjem til arbejdspladsen, på 21. km.

Ved afregning fradrages 10 km (ml. hjem og hovedarbejdsplads ) og der kan godtgøres for 11 kørte km.

 

Ved møde på andet arbejdssted, er det altid den kortest mulige afstand der gælder.

Ved krav om møde på et andet arbejdsplads  end hovedarbejdspladsen, hvor arbejdspladsen er tættere på hjemmet, end hoved arbejdspladsen, kan der ikke medregnes kilometer til hoved arbejdspladsen.

Eksempel:

Hjem til hovedarbejdsplads  er der 10 km.

Hjem til anden  arbejdsplads er der 8 km.

Dermed er der 0,0 km til afregning.

Der udarbejdes en kørselsaftale for kirkegårdsansatte.

 

  1. Eventuelt.: Intet
  2. Næste møde 10/9-2015 kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus.

 

referant Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen

Poul Nielsen